แก่นพุทธศาสน์

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)
ธรรมบรรยายเรื่อง"แก่นพุทธศาสน์" ให้เสียงโดย ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม