Roller Coaster, Dai Nam Van Hien

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Roller Coaster, Dai Nam Van Hien[edit]

English: Roller Coaster (Vietnamese: Tàu Lộn Vòng Siêu Tốc) is a steel roller coaster located at Đại Nam Văn Hiến in Bình Dương, Vietnam.