ஜன்னிய இராகங்கள்

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Tamil: கருநாடக இசை முறையில் ஜன்னிய இராகங்களின் சுரங்கள் இந்த படிமங்களில் காணலாம். இவைகளை மேளகர்த்தா இராகங்களின் முறையே வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளண.

These images are for use in Tamil Wikipedia article pages of various ragams that are part of Carnatic music. Notes of the Janya ragams (derived scales) in Carnatic music are shown in a keyboard layout. In these images C is used as Shadjam (S) for simplicity sake only.

இவற்றையும் பார்க்கவும் (See also)[edit]

மேளகர்த்தா இராகங்களின் படிம்ங்கள்

English - Melakarta ragam scales, Janya ragam scales

கனகாங்கி (Kanakangi)[edit]

கனகாங்கி என்கிற முதலாவது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

ரத்னாங்கி (Ratnangi)[edit]

ரத்னாங்கி என்கிற 2வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

தோடி (Hanumatodi)[edit]

தோடி (ஹனுமத்தோடி) என்கிற 8வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

காயகப்பிரியா (Gayakapriya)[edit]

காயகப்பிரியா என்கிற 13வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

மாயாமாளவகௌளை (Mayamalavagowla)[edit]

மாயாமாளவகௌளை என்கிற 15வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

சக்ரவாகம் (Chakravaham)[edit]

சக்ரவாகம் என்கிற 16வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

சூர்யகாந்தம் (Suryakantam)[edit]

சூர்யகாந்தம் என்கிற 17வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

ஹாடகாம்பரி (Hatakambari)[edit]

ஹாடகாம்பரி என்கிற 18வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

நடபைரவி (Natabhairavi)[edit]

நடபைரவி என்கிற 20வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

கீரவாணி (Keeravani)[edit]

கீரவாணி என்கிற 21வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

கரகரப்பிரியா (Kharaharapriya)[edit]

கரகரப்பிரியா என்கிற 22வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

ஹரிகாம்போஜி (Harikambhoji)[edit]

அரிக்காம்போதி என்கிற 28வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

தீரசங்கராபரணம் (Dheerasankarabharanam)[edit]

தீரசங்கராபரணம் என்கிற 29வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

ராகவர்த்தனி (Ragavardhani)[edit]

ராகவர்த்தனி என்கிற 32வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

சலநாட (Chalanata)[edit]

சலநாட என்கிற 36வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

திவ்யமணி (Divyamani)[edit]

திவ்யமணி என்கிற 48வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

காமவர்த்தனி (Kamavardhani)[edit]

காமவர்த்தனி என்கிற 51வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

கமனாச்ரம (Gamanashrama)[edit]

கமனாச்ரம என்கிற 53வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

விஷ்வம்பரி (Vishwambari)[edit]

விஷ்வம்பரி என்கிற 54வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

சிம்மேந்திரமத்திமம் (Simhendramadhyamam)[edit]

சிம்மேந்திரமத்திமம் என்கிற 57வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

ஹேமவதி (Hemavati)[edit]

ஹேமவதி என்கிற 58வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

தர்மவதி (Dharmavati)[edit]

தர்மவதி என்கிற 59வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

ரிஷபப்பிரியா (Rishabhapriya)[edit]

ரிஷபப்பிரியா என்கிற 62வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

வாசஸ்பதி (Vachaspati)[edit]

வாசஸ்பதி என்கிற 64வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.

மேசகல்யாணி (Mechakalyani)[edit]

கல்யாணி என்கிற 65வது மேளகர்த்தா இராகத்தின் ஜன்னிய இராகங்கள்.