மேளகர்த்தா இராகங்கள்

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

கருநாடக இசை முறையில் மேளகர்த்தா இராகங்கள் அல்லது ஜனக இராகங்கள் இங்கு காணலாம். அதன் சுரங்கள் இந்த படிமங்களில் காணலாம்.

Notes of the Melakarta ragams in Carnatic music shown in a keyboard layout. In this image C is used as Shadjam for simplicity sake only. In Carnatic music any note can be the tonic note (sruti), which is taken as Shadjam note.

For the equivalent illustrations using English script, please see Melakarta ragams (svg) gallery.

இவற்றையும் பார்க்கவும் (See also)[edit]

ஜன்னிய இராகங்களின் படிம்ங்கள்

English - Janya ragam scales (derived ragam scales)

இந்து சக்கரம்[edit]

நேத்ர சக்கரம்[edit]

அக்னி சக்கரம்[edit]

வேத சக்கரம்[edit]

பாண சக்கரம்[edit]

ருது சக்கரம்[edit]

ரிஷி சக்கரம்[edit]

வசு சக்கரம்[edit]

பிரம்ம சக்கரம்[edit]

திசி சக்கரம்[edit]

ருத்ர சக்கரம்[edit]

ஆதித்ய சக்கரம்[edit]