Battle of Harpers Ferry

Từ Wikimedia Commons
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Battle of Harpers Ferry, West Virginia (then: Virginia).