BestPictureOfKosovoForWikipediaContest

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Facebook[edit]

we have a new facebook fan page for the project https://www.facebook.com/pages/Best-Picture-of-Kosovo-for-Wikipedia-Contest/173498539409475

Valued Images[edit]

Blurb[edit]

The competition is a private unofficial initiative from James Michael DuPont who got the idea from Gerard M. It is not official from wikipedia or flossk.org but both have members who are activly supporting it directly and indirectly. It is a simple type of event to generate interest in wikimedia kosovo inside of flossk.org and recruit editors and contributors. We want to promote kosovo and show nice things about kosovo, to the world, on wikipedia, the number one platform.

Gerard Meijssen a project leader from translatewiki.net who supports wikipedia came to the freesb.eu conference in vlore this september. there he suggested the idea of a photo competition to hevzi cuci from pc-world.al alabanian open world opeworld.al, bresta from rrota.com and me.

We are in contact with them and some organizations such as UNICEF and PEACE CORPS to help sponsor the prizes. This is not official yet. Currently there are NO prizes except positive recognition for the photograph and for kosovo.

This is just the start of the kosovo wikipedia project.

It has begun already, and we have started to collect submissions. All submissions will be put onto the wikipedia. The requirements for the submissions are here.

Submit your own original photography in high quality (facebook reduces resolution) for usage in the wikipedia/media wiki under the creative commons license. http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing That means you will let others copy it and print it and use it.

Photos have to be Educational and Informational http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Project_scope

All photos submitted will be reviewed usage in the wikipedia, you cannot submit photos from other people. Only send photos if you want other people to freely use them.

Photos with copyright notices that prevent reuse cannot be used.

There are no size limits or limits on the number of photos. We need highres photos for wikipedia, so if you post the photos on facebook, you should also have the original for uploading to wikipedia.

If you want, you can upload many files or a zipfile to https://archive.org easily with ftp and then post a link. We will manage the upload to wikipedia.

The winner will be the first photo to make it into the Photo of the day on the wikimedia commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page .

So we will post the best photos from here into the candidate list : http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_picture_candidates see the rules here : http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_picture_candidates#Guidelines_for_nominators

Best thing to do is upload the highres photos directly to http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page if you can.

you can also post the photos to our flickr group and we willl upload them to wikipedia for you under a sharealike creative commons license. https://www.flickr.com/groups/commonswikimedia/

thanks mike

Blurb Albanian[edit]

Konkurrenca është një iniciativë private jozyrtare nga James Michael DuPont i cili mori idenë nga Gerard M. Kjo nuk është zyrtare nga wikipedia apo flossk.org por të dy kanë anëtarë të cilët janë mbështetës aktiv direkt dhe indirekt. Kjo është një lloj i thjeshtë i ngjarjes për të gjeneruar interes në wikimedia kosova brenda flossk.org dhe rekrutimin e redaktorëve dhe të kontribuesve. Ne duam ta promovojmë Kosovën dhe të tregojmë botës dhe wikipedia-s gjërat e këndshme për Kosovën, platforma numër një.


Gerard Meijssen një udhëheqës i projektit nga translatewiki.net që mbështet wikipedia erdhi në konferencë freesb.eu në Vlorë këtë shtator. Atje ai ia sugjeroi idenë e një konkursi të fotografisë Hevzi Cucit nga opeworld.al pc-world.al bota e hapur shqipëtare, Bresta nga rrota.com dhe mua.

Ne jemi në kontakt me ta dhe disa organizata të tilla si UNICEF dhe PEACE CORPS që të ndihmojnë të sponsorizojmë çmimet. Kjo nuk është ende zyrtare. Aktualisht nuk ka çmime me përjashtim të njohjes pozitive për fotografi dhe për Kosovën.

Ky është vetëm fillimi i projektit wikipedia Kosova.

Ai ka filluar tashmë, dhe ne kemi filluar të mbledhin aplikimet. Të gjitha aplikimet do të vihet në wikipedia. Kërkesat për aplikimet janë këtu.

Posto vetë fotografinë tënde origjinale në cilësi të lartë (facefook redukton rezulucionin) për përdorim në wikipedia / wikimedia nën licencën e zakonshme kreative. http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing Kjo do të thotë që ju do t'i lejoni të tjerët ta kopjojnë, ta shtypin dhe ta përdorin atë.

Fotografitë duhet të jenë edukuese dhe informuese http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Project_scope

Të gjitha fotot e paraqitura do të shqyrtohen për përdorim në wikipedia, ju nuk mund të postoni fotografi të bëra nga njerëzit e tjerë. Dërgoni vetëm fotot të cilat nëse ju dëshironi që njerëzit e tjerë lirshëm t'i përdorin ato.

Fotot të cilat kanë shkelur të drejten autoriale ose nuk kanë marrë lejen e autorit nuk mund të përdoren.

Nuk ka kufizime të madhësisë (së dotografisë) ose limite në numrin e fotografive. Ne kemi nevojë për fotot të rezolucionit të lart (2 Mega pixel minimum) për wikipedia, kështu që nëse ju postoni fotot në facebook, ju duhet gjithashtu të keni foton origjinale për ngarkim në wikipedia.

Nëse ju dëshironi, ju mund të ngarkoni më shumë fotografi ose zipfile të https://archive.org lehtë me ftp(file transfer protocol) dhe pastaj posto link-un. Ne do të menaxhojmë ngarkimin e fotografisë/ve në wikipedia.

Fituesi do të jetë foto e parë që do të hyjë në foton e ditës në Commons Wikimedia. http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.

Pra, ne do të postojmë foton më të mirë nga këtu në listën e kandidatëve: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_picture_candidates

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_picture_candidates Guidelines_for_nominators #

Udhëzimet[edit]

 • Rezolucioni - Imazhet (animacione, video, dhe SVGs të ruajtura) të rezolucionit më të vogël se 2 milionë pixel (pixels jo, bytes) janë të hedhur poshtë në mënyrë tipike përveç nëse ka "arsye të forta lehtësuese". Vini re se një 1600 x 1200 imazhin e ka 1,92 MPX, vetëm më pak se niveli i 2 milion.
  • Grafika e vendosur në Commons mund të përdoret në mënyra të tjera se shikimin në një ekran kompjuteri konvencional. Ato mund të përdoren edhe për shtypjen ose për shikimin në monitorë rezolucion shumë të lartë. Ne nuk mund të parashikojmë se çfarë pajisje mund të përdoren në të ardhmen, kështu që është e rëndësishme që fotot e nominuara te kanë rezolucion sa me te lartë qe është e mundur.
 • Skanimi - Përderisa nuk është një rregull zyrtare, Ndihmë: Skanimi jep këshilla në përgatitjen e llojeve të ndryshme të imazheve që mund të jenë të dobishme.
 • Cilësinë e përgjithshme - fotografitë në nominim e sipër duhet të jenë të kualitetit të lartë teknike.
 • Manipulimet Digjitale nuk duhet mashtruar shikuesin. Manipulimi digjital me qëllim të korrigjimit në të metat në një imazh është përgjithësisht e pranueshme të sigurojë se është e kufizuar, i bërë mirë, dhe nuk ka për qëllim të mashtrojë.
  • Për fotografi, manipulimet tipike të pranueshme përfshijnë prodhues, korrigjim perspektivë, mprehje / errësimi, ngjyra dhe / korrigjim ekspozimit. Manipulime shumë të gjerë, si heqja e elementeve qe terheqin vëmendjen në sfond, duhet të përshkruhen qartë në tekstin e imazhit, me anë të Template:Foto retouched template. Manipulimet e papërshkruara apo keq-përshkruar që shkaktojnë këtë temë kryesore duhen të paraqiten përndryshe nuk janë të pranueshme.
  • Për imazhe historike, manipulimet e pranueshme mund të përfshijë ndreqjen digjitale të grisjeve, heqjen e njollave, pastrimin e ndyrësirës, dhe, për punime të tilla si gravura, heqjen e të metave të pandara për riprodhim të veçanta, të tilla si mbi-ngjyrimi. Rregullime të kujdesëshme mund të përdoren për të sjellë punën origjinale nga shenjat e vjetërsisë, edhe pse duhet pasur kujdes për të rivendosur një pamje natyrore. Qëllim origjinale artistike duhet të merret parasysh kur vendoset nëse është e përshtatshme për të bërë një ndryshim. Redaktimeve të materialit historik duhet të dokumentohen në mënyrë të detajuar në përshkrimin e skaderit (fotografisë), dhe një version të pabotuar duhet të jetë i ngarkuar dhe ndër të lidhura për krahasim.
 • Vlera - qëllimi ynë kryesor është të shfaqim fotografinë më të vlefshme nga të gjithë të tjerët. Fotografitë duhet të jenë në një farë mënyre të veçantë, pra ju lutemi të jenë të vetëdijshëm se:
  • pothuajse të gjithë fotot me perëndim të diellit janë të kënaqshëme, dhe shumica e fotove të tilla nuk janë në thelb të ndryshme nga të tjerët,
  • fotot e bëra natën janë të bukura, por normalisht më shumë detaje mund të shfaqen në fotografitë e marra gjatë ditës,
  • një fotografi e bukur nuk do të thotë gjithmonë e vlefshme.

Vepra të artit, ilustrimet dhe dokumentet historike[edit]

Ka shumë lloje të ndryshme të medias jo-fotografike, duke përfshirë edhe gravura, bojra uji, piktura, gdhenje me mjete kimike, dhe të tjerët të ndryshme. Prandaj, është e vështirë për të vendosur udhëzimet të rrepta dhe të shpejta. Megjithatë, duke folur në përgjithësi, vepra mund të ndahen në tri lloje: Ato që mund të skanohen, ato që duhet të fotografohen, dhe ato të krijuara posaçërisht për të ilustruar një çështje.

Veprat që duhet të fotografohen përfshijnë më së shumti piktura, skulptura, vepra shumë delikate ose shumë të veçantë për të lejuar ato që të vihen në një skaner, dhe kështu me radhë. Për këto, kërkesat për fotografinë, më poshtë, mund të ndiqen kryesisht, megjithatë, duhet theksuar se fotografitë të cilat prejnë pjesë të pikturës origjinale nuk janë konsideruar përgjithësisht kualitative.

Veprat që mund të skanohen përfshijnë vepra të krijuara nga procese që lejojnë për shpërndarje masive. Për shembull, ilustrimet e botuar me novela. Për këto, ajo është e pranuar në përgjithësi në një sasi të caktuar të manipulimit shtesë është e lejueshme për të hequr të metat e natyrshme për një kopje të punës, përderisa një kopje të veçantë - nga të cilat qindra, ose edhe mijëra kopje edhe ekzistojnë - nuk është aq e rëndësishme sa vet puna.

Veprat e krijuara shërbejnë për një qëllim të përfshijnë diagramet, ilustrime shkencore, dhe paraqitjet e stileve artistike bashkëkohore. Për këto, kërkesa kryesore është që ato t'i shërbejnë qëllimit të tyre të mirë.

Me kusht që riprodhimi të jetë i cilësisë së lartë, një punë artistike në përgjithësi ka nevojë vetëm për një nga katër gjërat e mëposhtme për të qenë kualitative:

 • I shquar në të drejtën e vet: Punon me artistë të mëdhenjë, apo veprat që janë ndryshe të dukshëm, të tilla si lëndët e një polemike.
 • Nga merita të larta artistike: Punon një i cili, ndërsa nuk është veçanërisht i njohur, po asnjë nga shembujt më pak e mrekullueshme e llojit të tyre të veçantë ose në shkollë të artit.
 • Nga merita të larta historike: Metoda historike vlerat ilustrime shumë të hershme e skenave dhe të ngjarjeve mbi ato më vonë. Për këtë arsye, një punë të cilësisë së dobët që përshkruan një ngjarje bashkëkohore historike mund të jenë megjithatë e rëndësishme, edhe në qoftë se merita artistike është relativisht e ulët. Gjithashtu, skanimet apo fotografitë e dokumenteve të rëndësishme - të cilat nuk mund të jetë të gjitha artistike - megjithatë mund të jetë shumë e vlefshme nëse dokumentet janë historikisht të rëndësishme. Arsyeja për rëndësinë historike të imazhit të duhet të shprehet shkurtimisht në nominim, për lexuesit për të cilët tema është e panjohur.
 • Nga merita të larta ilustrative: Puna që ilustrojnë ose të ndihmojnë të shpjegojnë subjekteve të dukshëm, për shembull, ilustrimet e librave, subjekteve shkencore, apo proceset teknike. Shuma e meritës artistike të nevojshme për këto do të ndryshojnë nga subjekti, por, për shembull, një ilustrim që e bënë të punës së një pjesë e komplikuar e makinerisë shumë të qarta nuk duhet të jetë i dukshëm si një pjesë e vepra arti, si dhe, ndërsa një ilustrim për një libër të mund edhe të pritej që të arrijë standardet më të larta artistike.

Restaurimet digjitale duhet gjithashtu të jenë të dokumentuara mirë. Një version i pabotuar e imazhit duhet të jetë i ngarkuar në nivel lokal, kur është e mundur, dhe ndër-lidhura nga faqja përshkruese e skaderit. Shënimet e redaktimit duhet të specifikohen në mënyrë të detajuar, të tilla si "rrotullimet dhe prerja. Ndyrësi dhe njollat hequra. Grafika e rregulluar dhe ngjyrat e balancuara."

Fotografitë[edit]

Nga ana teknike, ne kemi fokus, ekspozimit, përbërjen, kontrollin e lëvizjes dhe thellësinë e pamjes.

 • Focus - çdo objekt i rëndësishëm në foto normalisht duhet të jenë të mprehta.
 • Ekspozimi i referohet kombinimit të qepen diafragmë që e bën një imazh me një kurbë tonal që në mënyrë ideale është në gjendje të përfaqësojë në hije dhe nxjerr në pah detaje të pranueshme brenda imazhit. Kjo është quajtur liri. Imazhe mund të jetë në anën e ulët të kurbës së tonal (varg i ulët), mes (varg e mesme) ose anë të lartë (varg e sipërme). Kamera dixhitale (apo imazhe) kanë një gjerësi më të ngushtë sesa filmi. Mungesa e detaje hije nuk është domosdoshmërisht një karakteristikë negative. Në fakt, ajo mund të jetë pjesë e efektin e dëshiruar. Djegur thekson në zona të mëdha janë një element i shkëputur.
 • Përbërja referohet rregullimin e elementeve brenda imazhit. "Rregulla të tretat" është një udhëzues të mirë për përbërjen dhe është një trashëgimi nga shkolla pikturë. Ideja është që të ndajë imazhin me dy imagjinare horizontale dhe dy linja vertikale, duke e ndarë imazhin në të tretat horizontalisht dhe vertikalisht. Qendërzim subjekt shpesh është më pak interesant se sa vendosje subjekt në një nga "pikat e interesit", të 4 ndërprerje midis këtyre linjave horizontale dhe vertikale ndërpritet. Horizonte pothuajse kurrë nuk duhet të vendoset në mes, ku ata "prerë" imazhin në gjysmë. Vija e sipërme apo të poshtme horizontale është shpesh një zgjedhje e mirë. Ideja kryesore është që të përdorin hapësirën për të krijuar një imazh dinamik.
 • plan të parë dhe sfond - plan të parë dhe objekte sfond mund të jetë shkëputur. Ju duhet të kontrolloni se diçka në frontin e subjektit nuk e fsheh elemente të rëndësishme dhe se diçka në sfond nuk do të prishin përbërjen (për shembull se nuk ka rrugë pa "të qëndrojë" në kokë dikujt).
 • Lëvizja e kontrollit të bëjë me mënyrën në të cilën lëvizje është e përfaqësuar në imazh. Mocioni mund të ngrihet ose të paqartë. As njëra është më e mirë se sa të tjera. Është qëllim të përfaqësimit. Lëvizja është relative në objektet e imazhit. Për shembull, fotografuar një makinë garë që duket të ngrirë në lidhje me sfond nuk na japin një kuptim të shpejtësisë apo lëvizje, kështu që dikton teknikë për të përfaqësuar makinë në një mënyrë të ngrirë, por me një sfond të paqartë, duke krijuar kështu kuptimin e levizjes, kjo quhet "Humor". Nga ana tjetër, përfaqësojnë një lojtar basketbolli në një kërcim të lartë të ngrirë në lidhje me çdo gjë tjetër, për shkak të "panatyrshme" natyra e paraqesin do të jetë një fotografi të mirë.
 • Thellesia e fushës (DOF) i referohet zonës në fokus në para dhe përtej çështjes kryesore. Thellësi të fushës është zgjedhur në bazë të nevojave specifike të çdo foto. DOF mëdha apo të vogla ose mund të mënyrë të shtoni ose të zbres në cilësinë e imazhit. thellësi të ulët të fushës mund të përdoren për të sjellë në vëmendje këtë temë kryesore, duke e ndarë atë nga mjedisi i përgjithshëm. thellësi të Lartë të fushës mund të përdoret për të theksuar hapësirë. lentet e kontaktit të shkurtër kohëzgjatjen (kënde të gjerë) japin DOF të mëdha, dhe anasjelltas, gjatë lente kontakti (telephotos) kanë DOF cekët. birave të vogla jepnin DOF të mëdha dhe anasjelltas, makinave të mëdha të jepnin DOF cekët.

Mbi elementet grafike ne kemi formë, vëllimi, ngjyra, cilësi, perspektiva, bilanc, proporcion, zhurma, etj


 • Shape i referohet të relievit të subjekteve kryesore.
 • Vëllimi i referohet cilësisë tre dimensionale e objektit. Kjo është arritur duke përdorur dritë anësore. Në kundërshtim me besimin e përgjithshëm, ndriçim para nuk është dritë e mirë. Ajo tenton të shkatërroj temë. Best dritën e ditës është herët në mëngjes ose pasdite vonë.
 • Ngjyra është e rëndësishme. Mbi ngjyrat i ngopur nuk janë të mira.
 • Cilësi i referohet cilësisë së sipërfaqes së subjektit. Ajo është rritur nga ndriçimi anë ... ajo është "ndjehen" në prekje ....
 • Perspektiva referohet "kënd" i shoqëruar nga linja që zhduken në një pikë konvergjence e vijave paralele që mund ose nuk mund të jetë brenda imazhit.
 • Bilanci i referohet marrëveshjes së subjekteve brenda imazhit që ose mund të japin peshë të barabartë ose të duket të jenë më të rënda në një anë.
 • Përqindja referohet lidhje të madhësisë së objekteve në foto. Në përgjithësi, ne synojnë të përfaqësojnë objekte të vogla të vogla në raport me të tjerët, por një teknikë e mirë është të përfaqësojnë objekte të vogla në kundërshtim të madh në marrëdhëniet natyrore size. Për shembull, një lule të vogël është dhënë epërsi mbi një mal i madh .... Kjo është përmbysja quhet i peshore.

Jo të gjitha elementet duhet të jetë i pranishëm. Disa fotografi mund të gjykohet mbi karakteristikat individuale, që është, një imazh mund të jetë në lidhje me ngjyra ose cilësi, ose ngjyra dhe cilësi, etj

 • Zhurma referohet korrupsion e padëshiruar e shkëlqim ngjyrës dhe të cilësisë dhe mund të shkaktohet nga underexposure. Kjo nuk është një cilësi të dëshirueshme dhe mund të jetë bazë për opozitën.
 • Kuptimin e rëndësisë simbolike apo .... Opinion luftërat mund të fillojë këtu .... Një pamje e keqe e një lënde shumë të vështirë, është një pamje më të mirë se sa një foto të mirë të një subjekti të zakonshëm. Një pasqyrë të mirë të një temë e vështirë është një fotografi e jashtëzakonshme.

Imazhe mund të jetë i njëanshëm kulturore nga fotograf dhe / apo të vëzhguesit. Kuptimin e imazhit duhet të gjykohet në bazë të kontekstit kulturor të imazhit, nuk me kontekstin kulturor e vëzhguesit. Një imazh "flet" për njerëzit, dhe ai ka kapacitet për të shkaktoj emocione të tilla si ndjeshmëri, zemërim, refuzim, lumturi, trishtim, etj fotografi të mira nuk janë të kufizuara për të evokuar ndjenja të këndshme ....

Ju do të maksimizuar shanset e nominimeve tuaj pasuar në qoftë se ju lexoni udhëzimet para se të emërimit të plotë.

pulla Image apo logot[edit]

Logot në përgjithësi nuk janë të lirë (përveç rasteve kur në mënyrë specifike lëshuar nën një licensë të lirë ose shumë e thjeshtë për të drejtën e autorit), dhe duke shtuar një logo si ujëra me një imazh jo e lirë e bën të njëjtën gjë. Në qoftë se një version unwatermarked e imazhit është në dispozicion, qoftë në posedim tuaj ose nga burimi, ajo duhet të jetë i ngarkuar në vend.

Images me filigranë jo e lirë do të fshihet. Jeni të mirëpritur të ngarkoni një version unwatermarked, por për aq kohë sa ujëra jo e lirë në vend mbetet imazh nuk mund të strehohen këtu në Commons.

Shih më poshtë për të dhëna që kanë të bëjnë me imazhe nga një burim tjetër që përmban logot ose filigranë. [Redaktoni] Signatures dhe emrat e fotograf

Duke shtuar emrin tuaj direkt me fotografi, kur ngarkimi është dekurajuar fuqimisht. Ajo ia ul cilësinë e fotografive, dhe në përgjithësi thumbnails përdorur në faqet janë aq të vogla teksti nuk është i dukshëm anyway. Emri juaj duhet të jetë vendosur në foto faqe përshkrim, që është e lejuar kur imazhi është thumbnail klikuar mbi të. Ju mund të plotësoni informacion sa më shumë që ju pëlqen në fushën "Autor", e { { Information } } template.

Nëse imazhi juaj është ngarkuar disa vende të ndryshme në internet dhe ju keni ujëra tuaj në versionet e tjera, ju lutemi ngarkoni versionin e pashënuar në Commons. Kur krijimin e imazheve është e këshillueshme për të ruajtur në origjinal, si dhe versioni watermarked, për të shmangur pasur në dorë të redaktoni imazhet të digjitale të hequr të shënuar. [Redaktoni] adresat Website

Burimet duhet të shtohet në fushën e "Burimi", e { { Information } } template. Faqen e internetit të shfaqet në shumë imazhe për reklama apo miratimit të faqes, dhe të shkojnë kundër Wikimedia Foundation udhëzimet dhe politikat. Faqen e internetit të shfaqet në imazhe të heq nga neutralitetin e imazheve, e cila është një problem i madh në Wikipedia dhe projekte të tjera.

Ju lutemi ngarkoni imazhe të paidentifikuar, dhe vendin e informacionit tuaj nën "burim" apo "autor" seksioni i { { Information } } në faqen e imazhit, e cila është e arritshme për njerëzit duke klikuar thumbnail imazhin në faqet e saj është përfshirë in

Imazhe me adresat e internetit do të mund të fshihet, përveç nëse ujëra mund të hiqet. adresat Images shfaqur faqen e internetit të priren të jenë konsideruar reklamat, dhe kjo është jashtë fushës për Commons. [Redaktoni] Vula kohore Metadata tregon imazhe të kohës janë marrë, duke e lënë timestamps fizike në imazhe të panevojshme.

Timestamps janë shtuar shpesh nga kamerat në kohën kur fotografia është marrë. Kamera dixhitale shtoni krijimin kohë imazhi në metadata të figurës, por nëse opsioni për të shtuar timestamps është i ndezur, një pullë vizual është shtuar edhe me imazhin. Këto nuk mund të hiqet më pas, përveç nga redaktimi manual dixhitale, e cila është kohë dhe shpesh prodhon rezultate të pakënaqshme. Prodhues mund të hiqni informacion ose pjesë të imazhit që janë të dëshiruar.

Ju lutemi të kthehet në bazën e përcaktimit në aparatin tuaj jashtë kur të marrë fotografi. Timestamps janë shpesh shikimi vëmendjen, dhe heq nga cilësia e imazheve të përdoren për qëllime enciklopedik. Konsultoni doracakun tuaj kamera për informata se si për ta ndryshuar këtë mjedis, nëse jeni të pasigurt se si.


nominimet Set

Në qoftë se një grup i imazheve janë të lidhura tematikisht në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të qartë, ata mund të emërohet së bashku si një grup.

 • Të gjitha imazhet duhet të jenë të përpunuara dhe të prezantuara në një mënyrë të ngjashme për të siguruar qëndrueshmëri në mesin e të vendosur.
 • Të gjitha imazhet duhet të lidhet me të gjithë të tjerët në "Versionet e tjera", pjesë e përmbledhje imazhit.
 • Në qoftë se grupi i lëndëve ka një numër të kufizuar të elementeve, atëherë duhet të ketë një seri të plotë të imazheve. Kjo mund të rezultojë në imazhe në këtë lloj të caktuar me asnjë faktor "wow", dhe ndoshta pak vlerë më vete. Vlera e tyre është e lidhur ngushtë me vlerën e të paturit e një seri të plotë të këtyre subjekteve. Vendimi për funksion duhet të bazohet në këtë vlera e përgjithshme.
 • Në qoftë se grupi i subjekteve është e pakufizuar, imazhet duhet të jenë të zgjedhur judiciously. Çdo imazh duhet të jenë mjaft të ndryshme për të tjerët për të shtuar një pjesë të madhe të vlerës për të vendosur në përgjithësi. Shumica e imazheve duhet të jetë në gjendje që të kualifikohen për FP të tyre.
 • Të gjitha imazhet duhet të jenë të kualitetit të lartë teknike.

Gjëja më e mirë për të bëni është të upload fotot highres direkt për http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page nëse mundeni.

ju mund të postoni fotot për grupin tonë dhe ne flickr willl ngarkoni atyre të wikipedia për ju nën një licencë krijuese sharealike Commons. https://www.flickr.com/groups/commonswikimedia/

flm, mike

Where can I see all the photos?[edit]

We are collecting photos on Facebook and Flicker here https://www.flickr.com/groups/1589142@N22/ http://www.facebook.com/event.php?eid=105265946209616 The photos will be checked for copyright and quality and uplaoded here : http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:BestPictureOfKosovoForWikipediaContest List of Photos Uploaded

Then the best will be nominated here : http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Featured_picture_candidates The winner has to first become a featured picture, and then picture of the day to win.


Archive.org[edit]

Here are some albums we have uploaded already, you can upload to archive.org if you want, we can import them. https://archive.org/details/BesfortPicturesForWikimedia https://archive.org/details/kosovo_photos https://archive.org/details/KosovoPrizren2 https://archive.org/details/KosovoPrizren3 https://archive.org/details/KosovoPrizren4