Book

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
<nowiki>पुस्तक; ksiōnżka; nwoma/krataa; bók; buku; чиныг; book; کتاب; íncwadzí; kwaa̱mbwat; Boch; کتاب; kniha; книга; kitap; pirtûk; Buech; kitob; কিতাপ; книга; knjiga; किताब; libru; livre; knjiga; кинига; पुस्तक; ବହି; lévro; књига; incwadi; Buch; bok; buku; ivola; kitap; 書; kirje; सफू; كتاب; levr; βιβλίο; စာအုပ်; 書; китеп; boek; libro; si; 本; llibru; Book; китап; llyfr; liber; leabhar; کتاب; 書本; buku; წიგნი; पोत्थकं; libro; codad; كتاب; littafi; පොත; cudad; Buch; पुस्तक; 图书; ਕਿਤਾਬ; live; book; ǩeʹrjj; நூல்; llibre; ḇuuk; adlis; പുസ്തകം; кніга; książka; китап; buku; kninga; ܟܬܒܐ; libbru; aklat; کیتاب; ном; кітап; book; ktieb; livro; carti; kitab; หนังสือ; کتاب; saw; knjiga; kitap; kirju; книга; libro; libro; buk; łibro; kniha; libre; գիրք; boky; libër; āmoxtli; Buach; buk; lipu toki; libro; పుస్తకము; igitabo; tapowatcike masinahikan; Incwadi; lyver; книга; panka; carte; libbro; bok; buug; ном; գիրք; buk; 图书; 書籍; cukta; ປຶ້ມ; 책; libro; libro; livro; buki; lioar; knéga; cṳ̆; buku; بوکو; Buch; knigły; پەرتووک; בוך; પુસ્તક; kniha; liin; небӧг; grāmata; boek; pirtûk; джей; takayaɣ; bhuku; buka; ном; chheh; kirj; kirja; buku; кніга; ಪುಸ್ತಕ; búku; 書; kıtabi; kuatiañe'ẽ; Buch; ߞߊ߬ߝߊ; ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ/qimirruat; könyv; መጽሐፍ; liwru; книга; книга; кънига; 𐌱𐍉𐌺𐍉𐍃; agbale; buk; книга; livro; liburu; boek; buku; पुस्तक; gafɛ; karalo'uta; 書籍; књига; libre; ספר; китап; beuk; sách; biru; girji; китоб; ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ; кыррьй; liv; libro; кĕнеке; বই; liv; raamat; китоб; улуб; libro; bok; ìwé; gærja; knjiga; bóc; sebre; buku; knyga; knjiga; kitap; boek; ᎪᏪᎵ; basahon; kitabu; leabhar; 書籍; bog; кинигэ; ڪتاب; ᱯᱚᱛᱚᱵ; girja; liber; 图书; book; medio para registrar información en forma de escritura o imágenes impresas; written text that can be published in printed or electronic form; напечатано издание; lyuut hu á̱ maai shei a̱ni di̱n vak lyui ku vak ili̱kti̱ronik; ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü; dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku; письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу; 帶有文字和圖像的紙張的集合; e Sammlig vo Text oder Bilder uf Papier (klasseschi Buechform), i digitale Form (E-Book) oder as Tonuufnahm (Hörbuech); 지식을 표현하기 위해 단어들이나 그림들을 모아놓은 것; skriba teksto publikigebla en presita aŭ elektronika formo. Antaŭ la elektronika, ĝi konsistis de kungluitaj folioj de paperoj, papirusoj, ktp.; psaný text vydaný v tištěné či elektronické formě; लिखल पाठ जे प्रकाशित भइल होखे, छापा में चाहे इलेक्ट्रानिक तरीका से छपल होखे; জ্ঞান ও বিনোদন উপস্থাপনের মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত মাধ্যম; document écrit formé de pages reliées entre elles; लेखन किंवा प्रतिमांच्या स्वरूपात माहिती संकलन करण्याचे माध्यम; medium; phương tiện sử dụng từ và/hoặc hình ảnh để truyền tải kiến thức hoặc một câu chuyện; agasmang ti naisurat, naimaldit, nailustrado dagiti blanko a sabanas; медијум који представља збир речи и/или слика којима се преноси знање или замишљена прича; into okuqoshiwe ukwaziswa kuyo ngohlobo lombhalo nangezithombe; coleção de palavras e/ou imagens para representar o conhecimento ou uma história fictícia, muitas vezes manifestada em papel amarrado e tinta ou em livros digitais; medium for en samling av ord og/eller bilder; kağız və mürəkkəblə hazırlanan yaxud elektron formada olan və informasiya təqdim edən sözlər və yaxud şəkillər toplusu; ಪದಗಳ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ; medium for recording information (words or images) typically on bound pages or more abstractly in electronic or audio form; مجموعة من الأوراق بأنواع مختلفة (ورقية، إلكترونية، إلخ.) تحتوي على كلمات وجمل لهدف أساسي وهو الحفظ (ضد الضياع).; teul skrivet; ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߍߡߊ߬ ߛߐ߲߬; információhordozó közeg, leggyakrabban papírra írott, nyomtatott, festett jelek, betűk; lan inprimatua edo eskuz izkiriatua biltzeko erabiltzen den euskarri fisikoa edo digitala; obra impresa o manuscrita cosida o enquadernada de manera que es reuneix en un volum; cyfrwng ar gyfer cofnodi gwybodaeth ar ffurf ysgrifennu neu ddelweddau; друкаванае выданне ў выглядзе пераплеценых разам лістоў паперы з якім-небудзь тэкстам; писани текст који се може објавити у штампаном или електронском облику; 帶有文字或圖像的紙張的集合; en samling af én eller flere tekster og/eller billeder for at representere viden eller en fiktiv historie, ofte manifesteret i fysisk form, eller i elektronisk format.; 情報を文字や図画でまとめ、通常、インクで紙に印刷したもの; documento scripte composite de paginas interligate; littafin rubutu; טקסט מודפס ו/או דיגיטלי; нинди дә булса текстны эченә алган, битләре билгеле бер тәртиптә бергә җыйналып төпләнгән басма (элек – шулай ук кулъязма, хәзерге заманда шулай ук электрон) әсәр; लेखन या छवियों के रूप में जानकारी दर्ज करने का माध्यम; ᱟᱹᱲᱟᱹ /ᱠᱟᱛᱷᱟ / ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ/ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ; painettu tai sähköinen teksti; கருத்துகள், படங்கள், ஒளிப்படங்கள், கருத்து, கதை, பாடல் போன்றவற்றினை ஒருங்கிணைந்த முறையில் அளிக்கும் ஒரு ஊடகம் அல்லது அச்சு ஆவணம்; documento scritto costituito da un insieme di fogli stampati oppure manoscritti; paj ki kole ak lòt e ki bay yon sans; друкаванае выданьне збораў тэкстаў і/або выяваў дзеля прадастаўленьня ведаў, аповедаў, гісторыяў; нинди дә булса текстны эченә алган, битләре билгеле бер тәртиптә бергә җыйналып төпләнгән басма (элек – шулай ук кулъязма, хәзерге заманда шулай ук электрон) әсәр; 載籍之總名也; 带有文字和图像的纸张的集合; cugghiuta di palori e mmàggini ca rapprisèntunu canuscenza, di sòlitu stampati o manuscritti supra carta riligata, o puru digitalizzati ntôn ducumentu elittrònicu; coleção de palavras e/ou imagens para representar o conhecimento ou uma história fictícia, muitas vezes manifestada em papel amarrado e tinta ou em livros digitais; pappersmedium eller digitalt medium med samling av ord och bilder som representerar kunskap eller en fiktiv berättelse; رسانه نوشتاری; କିଛି ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସମାହାର ଯାହାକୁ କାଗଜରେ ଛପା ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ ରେ ଇ-ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।; nindi dä bulsa tekstnı eçenä alğan, bitläre bilgele ber tärtiptä bergä cıynalıp töplängän basma (elek - şulay uq qul'yazma, xäzerge zamanda şulay uq elektron) äsär; dokumint; katipunan ng mga nailimbag na akda; medium për koleksionimin e fjalëve dhe/ose figurave për të paraqitur njohuri ose një tregim fiktiv, shpesh të manifestuar në letër dhe ngjyrë të lidhura, ose në libra elektronikë; informatiedrager, gedrukt, op papier geschreven of digitaal; สิ่งพิมพ์ที่มีการเย็บเล่มเข้าด้วยกัน ของข้อมูลประเภทตัวอักษรหรือรูปภาพ; dokument piśmienniczy w postaci wielostronicowej publikacji; kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar; 帶有文字和圖像的紙張的集合; document scris format din mai multe pagini; носитель информации; вид печатной продукции; объединённые листы с информацией; زرائع ابلاغ جو هڪ قسم; in sich abgeschlossene Sammlung von Text oder Bildern auf Papier (klassisches Buch), in digitaler Form (E-Book) oder als Tonaufzeichnung (Hörbuch); obra impresa; Buku nyɛla binshɛli din mali gbana ka sabbu be di ni ka ni nir'ni tooi karim li.; υλικός φορέας γραπτού ή και εικαστικού περιεχομένου; ရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသွင်းခြင်းတို့ဖြင့်အချက်အလက်များစုစည်းသည့်ဝတ္ထု; libros; ⰽⱏⱀⰻⰳⰰ; kitab; books; књиге; 书; 书籍; 图书; 書籍; 書; 圖書; 书本; nkwaa̱mbwat; kwa-a̱mbwat; ta̱ka̱da; 書籍; 書物; 図書; 典籍; ספרים; кенәгә; 書; పుస్తకాలు; 서적; 도서; 책자; 문적; 전적; 편적; 서전; 서사; 서질; 북; knížka; புத்தகம்; பொத்தகம்; ஏடு; சுவடி; पुस्तक; पुस्तिका; बुक; পুস্তক; গ্রন্থ; ouvrage; livres; ouvrages; raamatud; кенәгә; ପୁସ୍ତକ; nide; nidos; ᱯᱩᱛᱷᱤ; libro; kenägä; libri; libra; کتابیں; księga; tom; tomik; bøker; 書; Buch; libri; libri; كتێب; پەڕتووک; پرتووک; books; Books; hæfte; kundili; кнӣга</nowiki>
book 
medium for recording information (words or images) typically on bound pages or more abstractly in electronic or audio form
Upload media
Spoken text audio
Subclass of
Has use
Has part(s)
Different from
Authority control
Wikidata Q571
GND ID: 4008570-3
Library of Congress authority ID: sh85015738
Bibliothèque nationale de France ID: 119322951
NDL Authority ID: 00573378
BNCF Thesaurus ID: 303
NKCR AUT ID: ph114930
HDS ID: 010461
Biblioteca Nacional de España ID: XX4576243
U.S. National Archives Identifier: 10639916
BabelNet ID: 00012059n
National Library of Israel J9U ID: 987007283230005171
Edit infobox data on Wikidata
Icono Normativa.png
Afrikaans: Boek
Brezhoneg: Levrioù
Català: Llibres
Čeština: Knihy
Deutsch: Bücher
Dolnoserbski: Knigły
English: A book is a set of written, printed, illustrated, or blank sheets, made of ink, paper, parchment, or other materials, usually fastened together to hinge at one side. A single sheet within a book is called a leaf, and each side of a leaf is called a page.
Esperanto: Libroj
Español: Libros
فارسی: کتاب
العربية: كتاب
Suomi: Kirjat
Français : Livres
Hrvatski: Knjige
Magyar: Könyvek
עברית: ספרים
Hornjoserbsce: Knihi
Bahasa Indonesia: Buku
Íslenska: bækur°
Íslenska: Bók
Italiano: Libri
日本語:
ქართული: წიგნები
한국어:
Latviešu: Grāmata
ਪੰਜਾਬੀ: ਕਿਤਾਬ
Polski: Książki
Português: Livros
Română: Carte
Русский: Книги
SiSwati: Tíncwâdzi
Türkçe: Kitap
Українська: Книга
Tiếng Việt: Sách
Volapük: Buks
বাংলা: বই
中文(简体):
中文(繁體):

Early books[edit]

Historic books[edit]

Book cover illustration[edit]

Book design[edit]

Book business[edit]

Books in art[edit]

Unusual books[edit]

Featured pictures[edit]

Other[edit]