Buddhist flag

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
中文: 佛教旗是標示佛教的旗幟
English: The Buddhist flag is a flag designed to symbolise Buddhism.