Category:Election posters in the Czech Republic

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Upozornění: Zobrazené plakáty podléhají ochraně autorským právem

Do projektu Commons nesmí být vkládány rozmnoženiny plakátů nebo jiných děl chráněných autorským právem a z fotografií billboardů nesmí být bez oprávnění vytvářeny rozmnoženiny plakátů nebo jiných autorských děl, které jsou na billboardech umístěny, pokud jde o autorská díla ve smyslu autorského zákona. Porušením autorského práva není, pokud hlavním účelem pořízení nebo užití fotografie není pořídit rozmnoženinu autorsky chráněného díla. (Vizte § 12–13, § 38 českého autorského zákona.) Autorský zákon vztahuje tato omezení na rozmnoženiny v jakékoli formě, ale nespecifikuje, zda a za jakých podmínek je fotografie plakátu nebo grafického prvku jeho rozmnoženinou.

Tato omezení se netýkají plakátů umístěných trvale na veřejném prostranství (vizte § 33 českého autorského zákona) a plakátů či grafických prvků, k jejichž užití dal držitel autorských práv souhlas slučitelný s licenční politikou Commons.

Před užitím těchto materiálů se ujistěte, že vámi zamýšlené užití není v rozporu s platnými zákony. Za neporušování cizích práv nesete plnou zodpovědnost vy. Vizte též naše obecné vyloučení odpovědnosti.