Category:Pridi Banomyong

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Pridi Banomyong (May 11, 1900 – May 2, 1983) was a highly-revered Thai politician
ไทย: ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 — 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) เป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มา
Authority control