Category:Rad kniežaťa Pribinu vojnovej SR 1939-45

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Rad kniežaťa Pribinu bol založený podľa ods. 1, § 1 zákona č. 30/1940 Sl. z. vládou Slovenskej republiky vládnym nariadením č. 155/40 Sl. Z. zo dňa 8. mája 1940 v znení vl. nar. Č. 25/42 Sl. z., vl. nar. 240/42 Sl. z.

Rad kniežaťa Pribinu má reťaz a päť tried. V poradí najvyšší je stupeň s reťazou, ostatné sú postupne nižšie.

Odznakmi stupňa s reťazou (Reťaz Radu kniežaťa Pribinu) sú: veľký radový kríž, radová reťaz a radová hviezda osobitného stupňa.

Odznakmi osobitného stupňa (Osobitný stupeň Radu kniežaťa Pribinu) sú: veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda.

Odznakmi prvej triedy (Veľkokríž Radu kniežaťa Pribinu) sú veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda.

Odznakmi druhej triedy (Veľkodôstojnícky kríž Radu kniežaťa Pribinu) sú: zlatý radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda.

Odznakmi tretej triedy (Veliteľský kríž Radu kniežaťa Pribinu) sú zlatý radový kríž a stredná radová stuha.

Odznakmi štvrtej triedy radu (Dôstojnícky kríž Radu kniežaťa Pribinu) sú: zlatý radový kríž a malá radová stuha.

Odznakmi piatej triedy (Rytiersky kríž Radu kniežaťa Pribinu) sú stredný radový kríž a malá radová stuha.


Prezidentovi republiky na udeľovanie prislúchala reťaz Radu kniežaťa Pribinu. Rad mohol udeľovať len hlavám cudzích štátov.

Ministerstvo vnútra mohlo predpísať slovenskému štátnemu občanovi za vyznamenanie radom sumu, ktorá nemala presahovať 50 000 ,- Ks.

Počas brannej pohotovosti štátu udeľoval prezident republiky na návrh ministra národnej obrany Rad kniežaťa Pribinu s mečmi vojenským osobám cudzím a domácim.


Autorom radu je akademický sochár Ladislav Majerský


Po vypuknutí Slovenského národného povstania Slovenská národná rada dňa 14. septembra 1944 zrušila zákonným nariadením č. 16 všetky vyznamenania a čestné odznaky, ktoré boli zriadené po 6. októbri 1938. Vydala zákaz ich používania.