Category:Stylites

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
<nowiki>estilita; stylita; estilita; estilita; estilita; Säulenheiliger; стоўпнік; столпник; stâlpnic; 登塔者; pelarhelgon; стовпник; pylväspyhimys; kolonsanktulo; stylita; stilita; stylite; stilit; stolpnik; pilaarheilige; столпник; stilit; Sailenhellegen; stylici; സ്റ്റൈലൈറ്റ്; stilit; estilitas; styliet; stulpininkai; столпник; stylite; stilit; στυλίτης; Столпник; forma de ascetismo cristiano que tenían la particularidad de transcurrir su vida de oración y penitencia sobre una plataforma colocada en la cima de una columna (stylos en griego) permaneciendo allí durante muchos años e incluso hasta la muerte; forme d'ascète chrétien qui avait la particularité de passer sa vie de prière et de pénitence sur une plate-forme placée au sommet d'une colonne (stylos en grec) y demeurant de nombreuses années et même jusqu'à la mort; oblik kršćanske askeze koji je imao osobinu provesti život molitve i pokore na platformi postavljenoj na vrhu kolone (grčki stylos) ostajući tamo dugi niz godina, pa čak i do smrti; kreta-aszetismo forma, otoitz eta penitentzia bizitza zutabe baten goialdean jarritako plataforma batean (estiloa grezieraz) urte askotan bertan eta heriotzara arte egon zedin.; dízse del anacoreta que por mayor austeridá, vivía sobro una columna.; forma d'ascetisme cristià que tenien la particularitat de transcórrer la seva vida d'oració i penitència sobre una plataforma col·locada al cim d'una columna (stylos en grec) romanent allí durant molts anys i fins i tot fins a la mort; Form der christlichen Askese, die die Besonderheit hatte, ihr Leben des Gebets und der Buße auf einer Plattform zu verbringen, die sich oben auf einer Säule befand (auf Griechisch Stylos) und dort viele Jahre und sogar bis zum Tod blieb; forma de ascetismo cristão que tinha a peculiaridade de passar sua vida de oração e penitência em uma plataforma colocada no topo de uma coluna (stylos em grego) lá permanecendo por muitos anos e até mesmo até a morte; ascet / sfânt care a petrecut multi ani în vârful unui stâlp din piatră (coloană) într-un spațiu strâmt fără acoperiș; христианский святой из числа преподобных, избравший особый вид подвига — непрерывную молитву на «столпе»; forma chrześcijańskiej ascezy, której cechą charakterystyczną było spędzanie życia na modlitwie i pokucie na podwyższeniu umieszczonym na szczycie kolumny (po grecku stylos), która pozostała tam przez wiele lat, a nawet do śmierci; форма християнського аскетизму, яка мала особливість проводити своє життя у молитві та покуті на майданчику, розміщеному у верхній частині колони (грецький стилос), залишаючись там довгі роки і навіть до смерті; vorm van christelijk ascetisme met de eigenaardigheid dat ze hun leven van gebed en boete doorbrachten op een platform dat bovenaan een kolom was geplaatst (stylos in het Grieks) en daar vele jaren en zelfs tot de dood bleef; μορφή χριστιανικού ασκητισμού που είχε την ιδιαιτερότητα να ξοδεύει τη ζωή της προσευχής και μετάνοιας σε μια πλατφόρμα τοποθετημένη στην κορυφή μιας στήλης (γραφίδα στα ελληνικά) που παραμένει εκεί για πολλά χρόνια και ακόμη και μέχρι το θάνατο; ക്രിസ്തീയ സന്യാസത്തിന്റെ രൂപം, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും തപസ്സും ഒരു നിരയുടെ മുകളിൽ (ഗ്രീക്കിൽ സ്റ്റൈലോസ്) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവരുടെ ജീവിതകാലം ചിലവഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അവിടെ വർഷങ്ങളോളം മരണം വരെ; form of Christian ascetic that had the peculiarity of spending their life of prayer and penance on a platform placed at the top of a column (stylos in Greek) remaining there for many years and even until death; kristillisen asketismin muoto, jolla oli erityispiirteensä viettää rukouksensa ja katumuksensa pylväällä (kreikkalaiset stylot), joka oli siellä monta vuotta ja jopa kuolemaan asti.; forma de ascetismo cristián que tiña a particularidade de pasar a súa vida de oración e penitencia nunha plataforma colocada na parte superior dunha columna (stylos en grego) permanecendo alí moitos anos e ata a morte; forma di ascetismo cristiano che aveva la particolarità di trascorrere la propria vita di preghiera e penitenza su un palco posto alla sommità di una colonna (stylos in greco) rimanendovi per molti anni e anche fino alla morte; forma křesťanského askeze, která měla tu zvláštnost, že strávila svůj život modlitbou a pokáním na plošině umístěné v horní části sloupu (řecky stylos), který tam zůstal mnoho let a dokonce až do smrti; a keresztény aszkézis olyan formája, amelynek sajátossága volt, hogy imádságukat és vezeklésüket egy oszlop tetején elhelyezett emelvényen töltötték (görögül stylusok), amelyek sok évig, sőt halálig is ott voltak.; Estilitas; monje estilita; anacoreta; Estilites; Säulensteher; Stylit; Säulenheilige; Estilita; Стубници; Столбник; Стилит; Стилити; Столбници; Стубник; stebrni svetnik; 柱頭行者; Stylit; Słupnicy; Stylites; Stolpnik; Стилит; столпники; столпничество; călugăr; sfânt din stâlp; sfânt din turn; Monaci stiliti; monaco stilita; stiliti; stylites; monk; pillar-saint; pillar-saints; pilaarheilige; Stylité; Sloupovník; stilitis</nowiki>
stylite 
form of Christian ascetic that had the peculiarity of spending their life of prayer and penance on a platform placed at the top of a column (stylos in Greek) remaining there for many years and even until death
Upload media
Instance of
Subclass of
Authority file
Wikidata Q401642
BNCF Thesaurus ID: 72748
Edit infobox data on Wikidata
  • Italiano: Santi stiliti (cioè che per pratica ascetica vivevano sulla cima di una colonna).

Subcategories

This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.

*

A

D

S