Category:User th-2

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
  • Category:User th-N:ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้ตั้งแต่เกิดมา เพราะภาษาไทยเป็นภาษาของพ่อแม่
  • Category:User th-3: ผู้ใช้ที่มีความชำนาญทางภาษาไทยระดับสูง
  • Category:User th-2: ผู้ใช้ที่มีความชำนาญทางภาษาไทยระดับปานกลาง
  • Category:User th-1: ผู้ใช้ที่มีความชำนาญทางภาษาไทยระดับพื้นฐาน