Category:V. Poyarkov (ship, 1960)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

History[edit]

  • Project: 860, Yerofey Khabarov class
  • 09.1960 Built at Sretenskiy Sudostroitelnyy Zavod, Sretensk
  • 1960 Named: Vasiliy Poyarkov (Василий Поярков); Owned: Amurskoye Rechnoye Parokhodstvo; Flag: Soviet Union
  • 1990 Renamed: V. Poyarkov (В. Поярков)
  • 1994 Changed flag: Russia