Category talk:Pisanka

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

This category is designed for an article en:Pysanka. Please do not delete. --Лобачев Владимир (talk) 09:37, 23 June 2013 (UTC)

"Pisanka – ogólna, zwyczajowa nazwa jaja (zwykle kurzego, ale także gęsiego czy kaczego) zdobionego różnymi technikami." Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, Pliniusz Młodszy i Juwenalis[1]. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych w pozostałościach grodu na opolskiej wyspie Ostrówek[2]. Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatnoczerwoną barwę. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Obecnie pisanki wykonuje się przed Wielkanocą. Mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.
en: Remarks on the article pl:Pisanka best to discuss on the page pl:Dyskusja:Pisanka.
pl: Uwagi dotyczące artykułu pl:Pisanka najlepiej omówić na stronie pl:Dyskusja:Pisanka. --Лобачев Владимир (talk) 09:53, 23 June 2013 (UTC)
  • Tłumaczenie wypowiedzi w j.polskim na j.rosyjski:
"Писанка - общее традиционное название яйца (обычно куриного, но также гусиного или утиного) украшенного различными способами". Самые старые писанки происходят с территории шумерской Месопотамии. Традиция окрашивания яиц был а известна с времен Римской империи, о ней упоминают Овидий, Плиний Младший и Ювеналий. На польских землях самые старые писанки, относящиеся к концу X века, были обнаружены при археологических раскопках в остатках городища на острове Острувек в г.Ополе. Орнамент был нанесен на них растопленным воском, а затем яйца помещали в краситель - луковую шелуху либо охру, которые придавали им красно-коричневую окраску. В ходе христианизации писанка была включена в качестве элемента пасхальной символики. Ныне писанки изготавливают перед Пасхой. Они долженствуют символизировать нарождающуюся к жизни природу, а в христианстве также и надежду, проистекающую из веры в воскресение Христа.