Normes sobre drets d'autor per territori

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Copyright rules by territory and the translation is 61% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Copyright rules by territory and have to be approved by a translation administrator.

Shortcut : COM:CRT

La legislació sobre drets d'autor canvia d'un país a un altre. Les imatges pujades a Commons, excepte si es pugen des d'Estats Units, impliquen la interacció de dues o més jurisdiccions de drets d'autor. Generalment, la política aplicada a Commons és admetre només imatges que puguen ser usades en tots els països (o almenys en la majoria). Les lleis de països concrets difereixen especialment en els punts següents:

 • El temps que els drets d'autor s'apliquen. En la majoria dels països, els drets d'autor expiren 50 o 70 anys després de la mort de l'autor.
 • La consideració d'obres del govern. En molts països (però no en tots), els documents publicats pel govern per a ús oficial estan en el domini públic.
 • Material subjecte a drets d'autor. En algunes jurisdiccions, les imatges d'obres artístiques, com arquitectura, escultura, moda, etcètera, no poden ser usades lliurement sense el consentiment del creador de l'obra d'art original.

Almost all countries in the world are party to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.[1] Following this convention, countries enforce copyrights from other countries, according to certain rules.

Full details for each country or territory can be reached directly from the infobox to the right.

Normatives internacionals

Conveni de Berna

Quasi tots els països del món s'han adherit al Conveni de Berna. Seguint aquest conveni, cada país fa complir els drets d'autor d'altres països, d'acord amb certes normes. Una conseqüència d'aquestes és que sempre han de tenir-se en compte les lleis del país d'origen de l'obra considerada.

El més important és l'article 7, que estableix la vigència de la protecció dels drets d'autor garantida pel Conveni. S'estableix un termini mínim de 50 anys després de la vida dels autors (subjecte a algunes excepcions). No obstant això, cada país és lliure d'establir terminis més llargs:

«En tots els casos, el termini de protecció serà l'establert per la llei del país en què la protecció es reclame; no obstant això, a menys que la legislació d'aquest país no dispose una altra cosa, la durada no excedirà del termini fixat al país d'origen de l'obra.»

Encara que la majoria d'estats han acceptat la norma del termini mínim basada en l'article 7 del Conveni, la llei dels Estats Units és diferent. Per exemple, 17 U.S.C. 104A(a)(1)(B) pot prorrogar els drets d'una obra publicada fora dels EUA per la resta del termini nord-americà encara que els drets expirin en l'estat d'origen. Això pot afectar les obres que encara tenien drets l'1 de gener de 1996 en el seu estat d'origen. Això significa que una obra que estiga en domini públic en l'estat d'origen de l'usuari de Commons pot estar legalment protegida als EUA. Per a més detalls, vegeu w:en:Wikipedia:Non-US_copyrights#Dates_of_restoration_and_terms_of_protection.

Directives europees sobre drets d'autor

La Unió Europea ha aprovat directives harmonitzant les lleis sobre drets d'autor dels països membres (vegeu Copyright law of the European Union). No obstant, tingueu en compte que les directives, a diferència de les regulacions europees, no s'apliquen uniformement. Han de ser transferides a la legislació local de cada estat membre, i sovint es concedeix carta blanca per a fer-ho. Així és, per exemple, el cas de les exempcions legals de drets d'autor (equivalents a l'«ús legítim»), que es permeten que siguen diferents dins de certs límits.

La més important, per als nostres propòsits, és la Directiva sobre l'harmonització del termini de protecció dels drets d'autor. Aquesta directiva estableix la durada dels drets d'autor en 70 anys després de la mort de l'autor (en el cas de diversos autors, després de la de l'últim; per a obres collectives, amb pseudònim o anònimes, després de la data de publicació).

No obstant això, aquesta directiva no escurça els terminis més extensos ja en vigor als països que els apliquen. Per exemple, a Espanya es manté el termini de 80 anys per les obres creades per autors morts abans del 7 de desembre de 1987 (vegeu més avall).

L'article 5 de la directiva 2001/29/EC especifica les excepcions i els límits als drets.[2] Però quasi totes són opcionals de forma que cada estat pot escollir quina excepció adopta i com l'aplica. Per tant, no es pot assumir que una excepció prevista en un estat de la UE siga aplicable en un altre. Especialment, cada estat pot establir com s'apliquen els drets d'objectes permanentment situats en llocs públics i de les fotografies simples.

Finalment, existeixen nombrosos casos de jurisprudència sobre aquests assumptes. En alguns casos poden generar drets o restriccions que no estan previstos en la llei. Per tant, cal ser prudent sobre com s'interpreta la llei a cada jurisdicció, i no limitar-se a llegir els texts legals.

Lleis de països específics

Laws about copyright differ from country to country. Images uploaded to Commons, unless uploaded from the United States, involve the interaction of two or more copyright jurisdictions. Generally, the policy applied on Commons is to only allow images that can be used in all (or at least most) countries. The laws of individual countries differ especially in the following points:

 • The time for which a copyright applies. In most countries, copyright expires no later than 70 years after the death of the author (p.m.a.), sometimes extended by war periods when copyright protection could not be enforced.
 • Status of works of the government. In many (but not all) countries, documents published by the government for official use are in the public domain.
 • Material applicable for copyright. In some jurisdictions, pictures of artistic work like architecture, sculptures, clothing etc. can not be used freely without the consent of the creator of the original artwork.

La forma més segura d'aplicar la legislació internacional sobre drets d'autor és considerar les lleis de totes les jurisdiccions pertinents i usar llavors la combinació més restrictiva d'aquestes per a determinar si l'obra està subjecta a drets d'autor o no. Les jurisdiccions que pot ser necessari tenir en compte són les de:

 • El lloc on es va crear l'obra
 • El lloc des d'on es puja l'obra
 • El lloc en què està físicament el servidor web des del que es va descarregar l'obra
 • Els Estats Units

Una obra només s'admet a Commons si està en el domini públic en totes les jurisdiccions pertinents o si hi ha una llicència lliure que s'aplique a l'obra en totes les jurisdiccions pertinents.

Per exemple, en el cas d'un quadre publicat a França heu d'aplicar la legislació nord-americana sobre drets d'autor, atés que les dites lleis s'apliquen als servidors de Commons. També heu d'aplicar les lleis sobre drets d'autor del país en què estigueu i les del país de qualsevol servidor web des del que es va descarregar l'obra. En el cas del quadre francès pujat a Commons des d'un servidor web francès per algú resident al Regne Unit s'aplicarien tres jurisdiccions de drets d'autor: França, Regne Unit i Estats Units. La legislació nord-americana faria que el quadre tinguera drets d'autor si no s'haguera publicat abans de 1923. La legislació britànica faria que el quadre tinguera drets d'autor si el seu autor fóra viu o portara mort menys de 70 anys. La legislació francesa faria que si l'autor haguera mort per França durant la guerra el termini d'expiració dels drets d'autor fóra encara major. En aquest cas la combinació més restrictiva de jurisdiccions seria França i Estats Units. Només si el quadre estiguera legalment en el domini públic tant a França com als Estats Units podria pujar-se des d'un servidor web francès a Commons.

Authorship

 • Rules are generally different for works with known authors and works published anonymously or pseudonymously. Works published anonymously or pseudonymously may gain the standard known-author copyright term if authorship is subsequently made public.
 • Rules may also be different for works of collective, corporate or government authorship.
 • Note that copyright rules based on the death of the author normally assume the work to have been published, and often require the work to have been published during the author's lifetime. Unpublished works, or works published posthumously, may have different rules.

Derivative works

Many creative works are derivatives of other creative works. This may be a copyright infringement if the work used is not in the public domain. Exceptions exist for allowing derivatives to be made without infringing copyright; whether and how these apply varies widely across countries, by subject matter, and may depend on a range of circumstances.

VTE Copyright rules by territory
UN geographical subregions
UN geographical subregions
Àfrica
Amèrica
Àsia
Europa
Oceania
Others

Consolidated lists

The table to the right gives links to consolidated lists of copyright rules for countries within the subregions defined in the United Nations geoscheme.

For consolidated lists of copyright rules for all countries in alphabetic sequence, see

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Sa-Sl So-Sy T U V W X Y Z

Vegeu també

Referències