Commons:Informacje prawne

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:General disclaimer and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:General disclaimer and have to be approved by a translation administrator.

WIKIMEDIA COMMONS NIE GWARANTUJE POPRAWNOŚCI

Wikimedia Commons jest utrzymywana przez Wikimedia Foundation Inc., zarejestrowaną pod numerem N03000005323 przez Wydział Korporacyjny Departamentu Stanu stanu Floryda. Wikimedia Foundation to fundacja działająca na bazie federalnego prawa amerykańskiego i prawa stanu Floryda. Właściwą nazwą i adresem podmiotu odpowiedzialnego (jak to zostało zarejestrowane 27 października 2005 w Copyright Office USA), do którego należy wysyłać powiadomienia dotyczące naruszeń praw autorskich jest:

Stephen LaPorte, Designated Agent
Wikimedia Foundation
c/o CT Corporation System
330 N Brand Blvd
Glendale, CA 91203-2336


Phone: +1 (415) 839-6885
Facsimile number: +1 (415) 882-0495
Email: legal@wikimedia.org

Na poziomie nieformalnym, zachęcamy do zadawania pytań uczestnikom Wikimedia Commons w sposób opisany na stronie skontaktuj się z nami.

O Wikimedia Commons

Wikimedia Commons to repozytorium mediów z otwartym dostępem on-line, które tworzy społeczność wolontariuszy rozwijających wspólny zasób różnorodnych mediów. Jego struktura pozwala każdemu z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową zmieniać treści, które można tutaj znaleźć. W związku z tym pamiętaj, że nic co tutaj może być znalezione nie było zweryfikowane przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje gwarantujące dostarczenie ci pełnej, dokładnej i wiarygodnej informacji.

Nie oznacza to, że w Wikimedia Commons nie można znaleźć wartościowej i dokładnej informacji. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że 'Wikimedia Commons nie może w jakikolwiek sposób zagwarantować poprawność informacji tutaj znalezionej. Mogła ona być ostatnio zmieniona, zwandalizowana lub przeinaczona przez kogoś, kogo opinie nie są zgodne ze współczesnym stanem wiedzy w dziedzinie, z którą chcesz się zapoznać.

Odpowiedzialność

Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów, czy ktokolwiek inny związany z Wikimedia Commons w jakikolwiek sposób jest odpowiedzialny za pojawienie się jakichkolwiek informacji nieprawidłowych lub zniesławiających oraz za skutki wykorzystania informacji zawartych lub linkowanych z tego serwisu.

Warunki użycia

Upewnij się, że zrozumiałeś, że podane tu informacje są udostępnione w sposób otwarty, i że nie powstaje żaden rodzaj porozumienia lub umowy między tobą a właścicielami i użytkownikami tej strony, właścicielem serwerów na których są te informacje umieszczone, indywidualnymi uczestnikami, administratorami i innymi osobami w jakikolwiek innych sposób związanymi z Wikimedia Commons i projektami siostrzanymi, który by mógł stanowić podstawę twoich roszczeń w stosunku do tych osób. Przyznano ci ograniczoną licencję na kopiowanie wszystkiego z tej strony; licencja ta nie implikuje żadnej odpowiedzialności na bazie umowy lub zasad poza-umownych ze strony Wikimedia Commons lub żadnego z jej pracownika, członka, organizatora czy innego użytkownika.

Każdy ze znaków towarowych, oznakowań usług, znaków organizacji, wzorów przemysłowych, dóbr osobistych i podobnych, które są wymienione, użyte lub cytowane w Wikimedia Commons stanowi majątek ich właścicieli. Ich użycie nie powoduje, że możesz je użyć w dowolnym celu, innym niż podobny cel informacyjny zgodny z założonymi przez oryginalnego autora zgodnie ze schematem licencjonowania Wikimedia Commons. O ile nie jest to inaczej stwierdzone, Wikimedia Commons i inne strony Wikimedia nie są w żaden sposób związane ani zależne od żadnego właściciela tego rodzaju praw i w związku z tym Wikimedia Commons nie może udzielić żadnych praw do użycia tego rodzaju materiałów. Korzystasz z tego rodzaju lub podobnych praw własności intelektualnej na własne ryzyko.

Pamiętaj, że znaleziona tu informacja może naruszać prawa kraju z którego oglądasz tę informację. Wikimedia Commons nie zachęca do łamania żadnego z praw, lecz ze względu na to, że ta informacja jest przechowywana na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych podlega ona ochronie zgodnie ze wszystkimi zapisami 1. poprawki Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Prawo twojego kraju może nie uznawać szerokiej ochrony wolności słowa tak jak to czyni prawo Stanów Zjednoczonych i Karta Narodów Zjednoczonych i w związku z tym Wikimedia Commons nie może być w żaden sposób odpowiedzialne za jakiekolwiek potencjalne naruszenia praw twojego kraju wynikające z faktu, że połączyłeś się z domeną Wikimedia Commons czy w jakikolwiek inny sposób skorzystałeś z zawartych tu informacji.

Wikimedia Commons nie ma spójnego systemu recenzowana; o ile czytelnicy mogą korygować błędy lub usuwać błędne opinie, nie mają oni żadnego prawnego obowiązku aby to czynić i dlatego każda informacja tutaj widoczna nie ma żadnej gwarancji przydatności do jakiegokolwiek celu i użycia.

Nie można dochodzić żadnej odpowiedzialności następczej od Wikimedia Commons, gdyż jest to zbiór grup wolontariuszy i osób, które wspólnie tworzą różnego rodzaju otwarte zasoby edukacyjne, kulturowe i informacyjne. Te informacje są tobie przekazywane bezinteresownie i nie ma żadnej umowy spisanej czy dorozumianej między tobą i Wikimedia Commons dotyczącej twojego użycia i przeróbek tych informacji wychodzących poza warunki licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA) i GNU Free Documentation License (lub innych analogicznych licencji dotyczących konkretnych plików); jak i nikt oprócz ciebie z Wikimedia Commons nie jest odpowiedzialny za twoje zmiany, edycje, modyfikacje lub usunięcia informacji, które możesz umieścić w Wikimedia Commons lub któregoś z jej projektów siostrzanych.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej strony, i życzymy przyjemnego użytkowania Wikimedia Commons.