Commons:Hoan-gêng

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Wikimedia Commons sī siáⁿ-mih?[edit]

Wikimedia Commons sī 1--ê muî-thé tóng-àn chu-liāu-khò͘, chit--ê chu-liāu-khò͘ ū thê-kiong chiâⁿ chē chióng oē--ê soat-bêng, hō͘ tāi-chiòng thang tit tio̍h ha̍k-si̍p muî-thé loē-iông (iū tô͘-siōng, siaⁿ-im kap iáⁿ-phìⁿ), i mā sī Wikimedia Foundation--ê kok-chióng choan-àn kè-oē--ê kiōng-tông chu-liāu-khò͘ (m̄-koh lí bô su-iàu ka-ji̍p hiah--ê choan-àn, tō thang sú-iōng chiah--ê muî-thé), chit--ê chu-liāu-khò͘--ê kiàn-li̍p kap uî-hō͘ sī chū-goān gī-kang--leh chhú-lí, m̄-sī ài hù kang-chîⁿ--ê chit-oân--leh choè. Nā boeh chai-iáⁿ chu-liāu-khò͘--ê hoān-uî kàu tah? Chhiáⁿ lí khoàⁿ «kè-oē choan-àn hoān-uî» chiah ia̍h, nā koan-hē Wikimedia Commons--ê poē-kíng, lí ē-sái khoàⁿ «Bián chek seng-bêng»Wikipedia--ê «Wikimedia Commons» kap Meta-wiki--ê «Wikimedia Commons» chit kuí phiⁿ bûn-chiuⁿ.

Wikimedia Commons chhin-chhiūⁿ Wikipedia sái wiki ki-su̍t, ta̍k-ê-lâng long ē-sái siá. Tī Wikimedia Commons chiūⁿ-chài--ê tóng-àn ē-sái ti̍t-chiap sú-iōng tī Wikimedia--ê só͘-ū kè-oē choan-àn bāng-ia̍h--leh, bô chhin-chhiūⁿ kî-thaⁿ--ê choan-àn chiūⁿ-chài--ê tóng-àn, pa̍t--ê tóng-àn ài koh chiūⁿ-chai chi̍t-pái chiah thang iōng.

Uì 2004-nî 9-goe̍h 7-ji̍t siat-li̍p chiūⁿ-chai muî-thé tóng-àn, kàu 2006-nî 11--goe̍h 30-ji̍t chiah ji̍t ta̍t-kàu 100-bān kiāⁿ, chit-má ū 88,235,152 kiān tóng-àn, kap 86,283,833 phiⁿ bûn-chiuⁿ.

維基共享資源是啥物?[edit]

維基共享資源(Wikimedia Commons)是一个媒體檔案資料庫,這个資料庫有提供誠濟種話的說明,予大眾通得著自由版權的學習媒體內容(有圖相、聲音佮影片),伊嘛是維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)的各種專案計劃的共同資料庫(毋過你無需要加入遐的專案,就通使用遮的媒體),這个資料庫的建立佮維護是自願義工的人咧處理,毋是愛付薪水的職員咧做。若欲知影資料庫的範圍到搭?請看<計劃專案範圍>這頁,若關係維基共享資源(Wikimedia Commons)的背景,你會使看<免責聲明>維基百科的<Wikimedia Commons>Meta-wiki的<Wikimedia Commons>這幾篇文章。

維基共享資源親像維基百科wiki技術,逐个人攏會使寫。佇維基共享資源上載的檔案會使直接用佇維基媒體的所有的計劃專案網頁裡,無親像佇其他的專案上載的檔案,別个專案愛閣上載一擺才通用。

對2004年9月7日設立開放上載媒體檔案,到2006年11月30日這一日達到一百萬件,這馬有88,235,152件檔案佮86,283,833篇文章。