Commons:Kategorie/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Kategorizace je hlavní metoda, jak uspořádávat a vyhledávat obsah v projektu Commons. Je velmi důležité, aby každý obrázek či jiný soubor mohl být v této struktuře nalezen. Aby to bylo možné, musí být každý obrázek přímo zařazen nejméně do jedné z kategorií. Do kategorií se zařazují i galerie, tedy stránky s více obrázky. Také každé kategorie musí být zařazena nejméně do jedné nadřazené kategorie, čímž vzniká hierarchický kategorizační strom (v němž jsou navíc navzájem propojeny jednotlivé větve).

Kategorie je v software MediaWiki speciální typ stránky, která je určena k tomu, aby v ní byly seskupovány související stránky a mediální soubory. To se v praxi provádí tak, že konkrétní prvek označíte speciálním odkazem s názvem kategorie, čímž způsobíte, že se tento prvek zařadí do dané kategorie. Většinou název kategorie dostatečně vyjadřuje její téma, v některých případech je však vymezení kategorie na stránce kategorie upřesněno doplňujícím textem.

Stručný návod[edit]

 1. Jak nalézt kategorii
  • pomocí vyhledávacích nástrojů (fulltextové hledání, procházením struktury kategorií)
  • podívejte se, jak jsou kategorizovány podobné obrázky
  • nebo zkuste tools:~daniel/WikiSense/CommonSense.php
  • nebo začněte od hlavní kategorie Category:Topics
  • naleznete-li odpovídající kategorii, prohlédněte si i její nadkategorie a podkategorie, abyste nalezli co nejvhodnější kategorii. Nepoužívejte příliš obecnou kategorii, lze-li předmět zařadit do specifičtější/nižší kategorie.
 2. Zařazení obrázku/stránky do kategorie
  • vyberte kategorii pomocí dialogového formuláře pro nahrávání obrázku
  • nebo zařaďte stránku do kategorie ruční editací, například přidání tagu [[Category:Foobar]] na stránku obrázku zařadí obrázek do kategorie s názvem "Foobar"
  • nebo použijte nástroj HotCat (vizte Help:Gadget-HotCat)
  • nebo použijte nástroj Cat-a-lot (vizte Commons:Cat-a-lot)

Kategorizační struktura projektu Wikimedia Commons[edit]

Kategorizační struktura by se ideálně měla podobat multi-hierarchii s jednou kořenovou (vrcholovou) kategorií, Category:CommonsRoot.

 • Každá kategorie (kromě CommonsRoot) má být obsažena v nejméně jedné jiné kategorii.
 • Ve struktuře by neměly být cykly (tj. kategorie by přímo ani nepřímo neměla obsahovat sama sebe).
 • Struktura kategorií by měla odrážet hierarchii pojmů, od nejobecnějšího k nejspecifičtějšímu. Struktura používá a kombinuje více typů kategorizačních vztahů, tj.
  • Hyponymie/hyperonymie: druh něčeho, typ něčeho… (pojem „jablko“ je hyponymem k pojmu „ovoce“; typické například pro biologickou hierarchickou taxonomii)
  • Meronymie/holonymie: část něčeho… (typické pro geografické členění – např. vztah region/země či město/region, vztah budova/místnost, zařízení/komponent atd.)
  • Kvalitativní kategorizace: jaký… (barva, tvar, velikost, způsobilost nebo deficit, národnost, metoda, kvalita, ocenění…)
  • Lokalizace: kde, odkud… (místo/událost, místo/budova, místo/výstava, místo/osoba, země/jazyk, zdroj/dílo, továrna nebo země/produkt atd..)
  • Časová kategorizace: kdy (datum (rok)/událost, datum/zobrazený stav, datum narození, vzniku či výstavby, datum úmrtí, demolice nebo zrušení atd.)
  • Činitelský a vlivový vztah: (autor/dílo, zařízení/produkt, firma/produkt, profese nebo obor/jeho předmět a termíny, rodič/dítě, vztah nadřízenosti, vztah vlastník/majetek, iniciátor/následovník atd.)
  • Vztah příbuznosti či modifikace: (příbuznost, podobnost, odvozenost atd.): původní/modifikovaný nebo modifikovaný/původní (například při přejmenování subjektu, přestavbě či změně účelu či identity stavby či zařízení atd.), předmět/jeho zobrazení nebo symbol (znak, vlajka, výslovnost názvu atd.), předmět/jeho výzkum, člověk/jeho manžel(-ka) a děti atd. U těchto typů vztahů někdy není jednoznačně dáno, která ze souvisejících kategorií by měla být vyšší (nadřazená), proto je třeba brát ohled na existující strukturu podobných a souvisejících kategorií a pokud možno předcházet zbytečným zacyklením.

Nejvyšší kategorie[edit]

Nejvyšší kategorie (ty, které jsou jako jediné obsaženy přímo v CommonsRoot) rozdělují kategorizační strukturu podle účelu obsažených kategorií:

 • Category:Topics (= témata) - Tato kategorie je zastřešující kategorií pro kategorizaci mediálních souborů (obrázků, videí, zvukových nahrávek) podle tématu. Každý mediální soubor by měl být zařazen někam pod tuto kategorii, aby jej uživatelé podle jeho tématu (obsahu) mohli najít. Zařazování do těchto kategorií nemá být prováděno pomocí šablon.
 • Category:Copyright statuses (= status autorských práv) - Tato kategorie je zastřešující kategorií pro kategorizaci mediálních souborů podle licence. Každý mediální soubor by měl být někam pod tuto kategorii zařazen pomocí příslušné licenční šablony.
 • Category:Image sources (= zdroje obrázků) - Tato kategorie je zastřešující kategorií pro kategorizaci mediálních souborů podle zdroje (knihy, sbírky, webu, vlastní díla přispěvatelů atd.). Do těchto kategorií se obrázky obvykle řadí pomocí šablony.
 • Category:Media types (= typy souborů) - Tato kategorie je zastřešující kategorií pro kategorizaci mediálních souborů podle typu souboru. Tento typ kategorizace je někdy opomenut u obrázků vzhledem k tomu, že obrázky tvoří naprostou většinu obsahu Commons.
 • Category:Commons - Tato kategorie je zastřešující kategorií pro stránky a kategorie sloužící údržbě a správě Commons včetně nápovědy pro uživatele (stránky s prefixy Commons: a Help:) kromě mediálních souborů. Přeložené stránky pro každý jazyk jsou kategorizovány do příslušné jazykové kategorie pomocí "Category:Commons-KÓD-ISO". Struktura anglojazyčné kategorie Category:Commons-en je vzorem pro uspořádání kategorií pro jiné jazyky. V názvu kategorie nebo stránky ale nepoužívejte dvě dvojtečky; vizte tuto diskusi a tuto nápovědu.
Existuje podkategorie Category:Commons maintenance content, která je určena jako společná kategorie pro speciální údržbu projektu Wikimedia Commons a jejíž obsah není překládán. Do jejích podkategorií jsou zařazovány soubory či kategorie, které mají nějaký problém, který vyžaduje řešení.
 • Category:User categories (= uživatelské kategorie) - Sem patří kategorie, které obsahují obrázky, galerie či uživatelské stránky a texty jednotlivých uživatelů projektu. Například uživatelské stránky jsou zde pomocí šablon seskupovány podle toho, jaké jazyky uživatelé ovládají či v jakém místě žijí. Jsou zde obsaženy také Category:User galleries (uživatelské galerie), kde si uživatelé mohou své obrázky (média) kategorizovat podle svých potřeb, přičemž názvy kategorií nemusejí být v angličtině.

Jak používat kategorie[edit]

Obrázky či jiné soubory, které nahráváte, byste vždy měli umístit do kategorií (popřípadě též galerií) podle tématu, aby je tak mohli najít a použít i ostatní.

Většinou není nezbytné zakládat novou kategorii. Než byste nějakou zakládali, ujistěte se, že jste dobře seznámeni s existující strukturou kategorií a se zvyklostmi a pravidly Commons. Podívejte se, jestli neexistuje nějaké kategorizační schéma nebo tématický projekt pro vaše téma, kde by zvyklosti nebo dohody byly popsány.

Názvy kategorií[edit]

Názvy kategorií by obecně měly být v angličtině, (vizte jazykové zásady). Avšak výjimkami jsou například vlastní jména (některé typy vlastních jmen se nepřekládají), biologické taxony (odborné názvy v latině) a témata či termíny, pro která se originální neanglické označení obvykle používá i v angličtiny (nebo anglický ekvivalent neexistuje či není obecně užívaný či dostatečně ustálený).

Názvy kategorií, které jsou určeno pro typy objektů nebo skupiny osob, mají obecně být v množném čísle: Category:Tools (Nástroje), Category:Artists (Umělci), Category:Lakes (Jezera), Category:Paintings (Obrazy), Category:Sculptures (Plastiky) atd., na rozdíl od obecných témat nebo činností, jako Category:History (Historie), Category:Weather (Počasí), Category:Music (Hudba), Category:Painting (Malba), Category:Sculpture (Sochařství), a konkrétních jednotlivých subjektů (konkrétní osoba, budova, pomník, umělecké dílo atd.). Podívejte se také na podrobnější návrh zásad pojmenovávání kategorií.

Kategorie, ve kterých jsou seskupovány podkategorie podle jména, mají být obecně nazývány spíše "by name" (podle jména) nežli "by alphabet" (podle abecedy), viz např. Category:Ships by name (Lodě podle jména).

Názvosloví kategorií funguje primárně v angličtině. Uživatelům, kteří dostatečně neovládají angličtinu, usnadníte hledání, pokud na stránku kategorie umístíte text s překladem názvu kategorie a vymezení tématu do dalších jazyků, což usnadní nalezení kategorie fulltextovým hledáním. Nevytvářejte části kategorizační struktury s názvy kategorií v různých jiných jazycích. Požadavek na systémové řešení internacionalizace kategorizačního systému byl dán například jako bugzilla:29928.

Podobný systém kategorizace na shodném softwarovém základu funguje i v ostatních wiki projektech. Obecné diskuse o kategorizačních nástrojích MediaWiki hledejte u manuálu v projektu Meta.

Kategorizování stránek[edit]

Chcete-li přidat stránku (ať už obrázek nebo stránku galerie nebo stránku kategorie) do nějaké kategorie, přidejte na konec této stránky následující kód:

[[Category:Jméno kategorie]]

Pokud například nahráváte diagram zobrazující oběžnou dráhu komet, můžete na konec popisu obrázku přidat:

[[Category:Astronomical diagrams]]
[[Category:Comets]]

To způsobí, že se diagram objeví v kategoriích Astronomical diagrams a Comets.

Návod, jak najdete vhodné kategorie pro váš obrázek či nahrávku, najdete níže.

Vytvoření nové kategorie[edit]

Chcete-li vytvořit novou kategorii:

 1. Důkladně prohledejte kategorizační strukturu, abyste se ujistili, že dosud neexistuje kategorie, která by odpovídala vašemu záměru
 2. Najděte obrázky (nebo galerii či kategorie), které by měly být vloženy do nově zakládané kategorie. Otevřte si některou z těchto stránek k editaci a přidejte na její konec kategorizační tag, například [[Category:Název]]. Editovanou stránku uložte. Název nové (dosud ještě neexistující) kategorie se objeví jako červený odkaz na konci stránky.
 3. Klikněte na červený odkaz. Nová, dosud prázdná stránka kategorie se vám otevře k editace. Nyní můžete stránku kategorie editovat tak jako každou jinou stránku wiki.

Stránka kategorie má obsahovat následující informace (v pořadí podle důležitosti):

 • Kategorizační tagy které zařadí kategorii do jedné nebo více nadřazených (vyšších) kategorií. To provedete tak, že na konec editované stránky vložíte jednotlivé řádky s odkazy ve formátu [[Category:Relevantní kategorie]].
 • Krátký text popisující vymezení tématu kategorie, pokud název sám o sobě není dostatečně jasný a jednoznačný. Popisy v jednotlivých jazycích mohou být přidávány například pomocí šablony {{cs|...}} pro popis v češtině, {{en|...}} pro popis v angličtině atd., jak je popsáno na stránce Commons:Jazykové šablony; nebo použitím šablony {{mld}}, pokud má být uživateli zobrazen pouze popis v jednom jazyce, který má nastavený jako preferovaný.
 • Mezijazykové odkazy (interwiki) odkazující na články nebo kategorie o témž tématu na Wikipedii (například [[cs:...]] jako odkaz do české Wikipedie, [[en:...]] na stránku anglické Wikipedie atd.). Projekt Wikidata částečně podporuje propojení pomocí položky Wikidat, avšak odkazy jsou dosud jen jednosměrné (na stránce Commons se objeví odkaz na články či kategorie v jazykových verzích Wikipedie, ale na stránkách Wikipedie se nezobrazí odkaz na stránku Commons) a není dořešen ani vztah mezi články a kategoriemi k témuž tématu. Vztah kategorie Commons k položkám Wikidat lze prozatímně poznačit i pomocí šablony {{On Wikidata|Q99999}}.
 • Pokud má být stránka v kategorii zařazena jinak než podle začátku svého názvu, přidejte na ni tag {{DEFAULTSORT:}}. Například kategorie pojmenované podle osob ve formátu "Jméno Příjmení" by se jinak řadila podle prvního jména. V takových kategoriích vložte na stránku kategorie (zpravidla jako samostatný řádek před řádky interwiki odkazů) řádek ve formátu {{DEFAULTSORT:Příjmení, Jméno}}. Podrobnější informace najdete na meta:Categories#Sort key. Vždy si povšimněte zvyklostí řazení obsahu v dané kategorii a podobných kategoriích.

Přejmenování kategorie[edit]

Přejmenovat kategorii je složitější než přejmenovat galerii nebo obrázek. Je nutné vytvořit novou kategorii s novým názvem, přemístit do ní obsah původní kategorie a původní kategorii buď změnit na přesměrování nebo smazat, přičemž odkazy z jiných stránek či projektů (například z Wikipedie či Wikidat) se tím stanou nefunkčními, nejsou-li opraveny. Vizte Commons:Rename a category.

Pro lepší kategorizaci[edit]

Stránky (včetně stránek kategorií) jsou kategorizovány podle svého předmětu (tématu), nikoliv podle svého aktuálního obsahu, protože obsah kategorií se může měnit, není trvalou vlastností kategorie. Téma kategorie dané názvem může být širší, než jak je pokryto aktuálním obsahem.

Příklad: Předpokládejme, že kategorie Category:Spheres (Koule) obsahuje pouze obrázky křišťálových koulí. Přesto však nemůžete na základě aktuálního obsahu přidat kategorii Spheres do kategorie Glass (Sklo), protože se v této kategorii mohou objevit i obrázky koulí ze spousty jiných materiálů nebo abstraktní geometrické obrázky. Normálně by každý obrázek zobrazující skleněný objekt měl být zařazen v kategorii Category:Glass (tedy v některé z jejich podkategorií). Pokud tedy kategorie Category:Spheres (Koule) skutečně obsahuje mnoho obrázků křišťálových koulí, je lepší založit novou kategorii Category:Glass spheres nebo Category:Crystal balls (Křišťálové koule) a tu zařadit jak do kategorie Category:Spheres, tak do kategorie Category:Glass.

Obecně mají být soubory zařazeny vždy jen do té nejspecifičtější (nejnižší) kategorie, které pro dané téma a kritérium existuje. Například obrázky v kategorii Category:Looking up the center of the Eiffel Tower by neměly být zároveň zařazeny přímo v kategorii Paris. Pokud nenaleznete kategorii vhodnou pro váš účel, můžete ji založit, avšak nejprve si důkladně pročtěte kapitolu o používání kategorií.

To ale neznamená, že každý obrázek patří pouze do jedné kategorie. To pouze znamená, že obrázek nemá být zařazen do nadbytečných nebo příliš obecných kategorií. Například obrázek ledního medvěda zachraňovaného z ledovce vrtulníkem patří do kategorií Category:Ursus maritimus (Medvěd lední), Category:Icebergs (Ledovce) a Category:Rescue helicopters (Záchranné vrtulníky). Nepatří pak už ale do kategorií Category:Ursidae (Medvědovití) nebo Category:Aircraft (Letadla).

Tipy pro kategorizaci[edit]

Kategorie (nebo galerie) pro své obrázky či nahrávky byste měli vybírat hledáním odpovědí na následující otázky:

Výše uvedené otázky pokrývají hlavní aspekty kategorizace obrázků. Pro některé obrázky má smysl použít všechny, pro některé má smysl jen jedna nebo dvě. Navíc může být použito i mnoho dalších aspektů kategorizace:

Tato sada kritérií je užitečná a důležitá, ale vždy by měla být až přídavkem ke kategoriím podle hlavní sady kritérií.

Nalezení odpovídající kategorie[edit]

K nalezení vhodné kategorie pro vaši nahrávku byste měli sledovat strukturu kategorií, přičemž budete vycházet z obecné kategorie. Výchozím bodem může být přehled hlavních kategorií. Hledání pak zužujte postupem níže do podkategorií dokud nenarazíte na nejspecifičtější kategorii, která odpovídá vašemu souboru. Kategorizační strukturu můžete sledovat následováním odkazů na podkategorie a rozšiřováním stromu podkategorií kliknutím na malý symbol + u jména kategorie.

Můžete také zkusit nástroj CommonSense, který vám navrhne výchozí kategorie na základě klíčových slov z popisu.

Přemosťující kategorizace[edit]

Neumisťujte stránku zároveň do nějaké kategorie i její nadkategorie. Například černobílá fotografie Eifellovy věže patří do kategorie Black and white photographs of the Eiffel Tower. Nemá pak ale již být umístěna i do kategorie Paris.
Shortcut
COM:OVERCAT

Přemosťující kategorizace (překategorizace, over-categorization) je stav, kdy je soubor nebo kategorie (stránka) umístěn v několika úrovních téže větve kategorizačního stromu. Obecně platí pravidlo, že stránka se má vždy umisťovat do nejspecifičtějších (nejnižších) kategorií a ne do úrovní nad nimi.

Příklad: Je třeba kategorizovat obrázek žlutého kruhu. Ten patří do kategorie Category:Yellow circles. Pokud je zároveň umístěn v kategorii Category:Circles, je překategorizován. Už víme, že je to kruh, protože žluté kruhy jsou kruhy. Proto je kategorie Category:Circles nadbytečná.

To se vztahuje na většinou souborů: jak je zmíněno pod sousední ilustrací, soubory v kategorii Category:Black and white photographs of the Eiffel Tower nemají být zároveň v kategorii Category:Paris, soubory v kategorii Category:Albert Einstein nemají být zároveň v Category:Physicists from Germany a tak dále.

Proč je přemosťující kategorizace problém

Lidé se často domnívají, že čím v čím více kategoriích je obrázek zařazen, tím lépe ho bude možné najít. Jiný příklad: podle této logiky by každý obrázek zobrazující nějakého muže měl být zařazen v kategorii Category:Men, a v ní bychom pak měli být schopni nalézt fotografii jakéhokoliv muže. Výsledkem ale bude, že se tato obecná kategorie přeplní a museli bychom procházet možná statisíce fotografií, než bychom našli, koho bychom hledali. Pravděpodobně bychom ho stejně nenašli a navíc, pokud by někdo hledal obecné zobrazení muže jako ilustraci k článku Muž, topil by se v obrázcích filmových hvězd, vědců a politiků. Na nižších úrovních je tento problém méně akutní, protože počet obrázků bude menší — přesto může snadno dosáhnout stovek. Ale stále je zde problém.

Nevhodná kategorizace kategorií je příčinou překategorizování

Ač to může znít zvláštně, nedostatečná kategorizace může být příčinou překategorizace. Pokud sama kategorie není řádně kategorizovaná, může to vést uživatele k tomu, že překategorizovávájí obrázky patřící do této kategorie. Příklad: Eivør Pálsdóttir je zařazena pouze v kategorii Category:People by name (Lidé podle jména). Uživatel, který kategorizuje její obrázek, může být v pokušení zařadit jej také do kategorie Category:Female vocalists from the Faroe Islands. Správné řešení je umístít obrázek pouze do kategorie Category:Eivør Pálsdóttir a z té udělat podkategorii kategorie Category:Female vocalists from the Faroe Islands. Tím se však každý obrázek, který už byl zařazen do obou kategorií, stane překategorizovaným a musí pak být odstraněn z vyšší kategorie.

Když narazíte na špatně kategorizovanou kategorii, umístěte ji, prosím, do správných nadkategorií, pokud to dokážete. Nejen tím předejdete překategorizaci, ale také usnadníte procházení kategorizačním stromem.

Speciální návody ke kategorizaci některých témat[edit]

Pro některé kategorie existují speciální návody, jak co nejlépe třídit obsah v rámci takové kategorie. Takové návody mohou uvedeny či odkázány v úvodu hlavní kategorie pro dané téma (například v kategoriích Ships, Dogs atd.). Různé návody mohou být obsaženy v kategorii kategorizačních schémat nebo v tématickém projektu pro příslušné téma a některé zásady jsou uvedeny zde níže.

Lidé[edit]

Obrázky či jiné soubory vztahující se k lidem mají být zařazeny do odpovídající kategorie, například Category:Economists from the United States. Vhodnou kategorii naleznete, když se podíváte na strukturu podkategorií a návody na stránce kategorie People (Lidé). Na stránce Commons:Category scheme People jsou zásady pojmenovávání a uspořádání těchto kategorií popsány podrobněji.

Pohledy na krajinu, vyhlídková místa[edit]

Obrázky zobrazující daný předmět z nějakého vhodného místa jsou seskupeny do kategorií typu Views of Subject from Viewpoint (např. Pohled na Pražský hrad ze Smetanova nábřeží, samozřejmě v angličtině). Taková kategorie má být podkategorií obou kategorií, tedy v tomto případě jak kategorie Pražský hrad, resp. Pohledy na Pražský hrad, tak kategorie Smetanovo nábřeží, resp. Pohledy ze Smetanova nábřeží. Pro většinu významnějších objektů a měst se vyplatí založit kategorii typu "Views of..." pro celkové pohledy na objekt či město, aby nepřeplňovaly hlavní kategorii objektu či města.

Texty[edit]

Rozsáhlejší texty, například oskenované knihy, by měly mít kategorii pro každou verzi skenu a každé vydání textu. Kniha vydaná ve třech vydáních by tedy měla mít hlavní kategorii pro daný titul, tři podkategorie (pro každé vydání jednu) a v nich případně ještě podkategorie například podle formátu scanu (jpeg, DjVu, pdf) atd.

Průběh kategorizačních prací[edit]

V současné době bot kontroluje, zda nově nahrané soubory jsou kategorizovány v tématických kategoriích, a pokouší se kategorizovat soubory, které tématicky kategorizovány vůbec nejsou.

Postup je následující:

 1. Uživatel nahraje soubor a zařadí jej do nějakých kategorií (nebo nezařadí)
 2. CategorizationBot zkontroluje, jestli je soubor zařazen do nějaké kategorie.
  • pokud je zařazen => ok
  • pokud není zařazen => bot umístí na uživatelskou stránku uživatele výzvu a pokusí se soubor kategorizovat podle jeho výskytu v galeriích Commons a na stránkách Wikipedie
   1. Bot přidá kategorizační tagy (tento proces je velmi přibližný a chybový, obvykle je soubor umístěn do těch kategorií, ve kterých jsou umístěny další soubory použité na týchž stránkách) a označí soubor značkou, že kategorizace vyžaduje ruční revizi
   2. Pokud bot nedokáže soubor kategorizovat podle jeho použití => zařadí jej do kategorie Category:Media needing categories (Soubory potřebující kategorizaci). Dnešní soubory jsou v kategorii Category:Media needing categories as of 20 August 2018
   3. Jakýsi bot se taky pokouší fotky kategorizovat snad strojovou analýzou obrazu, ale výsledek byl dost nepoužitelný
 3. Uživatelé pak soubory kategorizují přesněji a lépe, pokud na ně někde narazí

Vizte též: User:CategorizationBot#Process, Statistiky kategorizace

Možné ruční postupy:

 • Plnění kategorií: použijte vhodná klíčová slova ve fulltextovém vyhledávání, abyste našli soubory, které mají být v dané kategorii, a umístili je do ní.
 • Třídění obsahu kategorií: : v kategorii Categories requiring diffusion (Kategorie vyžadující rozptýlení) si vyberte nějakou přeplněnou kategorii a roztřiďte její obsah do patřičných podkategorií, popřípadě vhodné podkategorie založte. K této práci jsou užitečné nástroje jako Cat-a-lot a Hotcats.

Skryté kategorie[edit]

Shortcut
COM:HIDDENCAT

Mnohé kategorie, které nejsou tématické (tj. například údržbové, technické a uživatelské kategorie, kategorie podle statusu autorských práv atd.) jsou označené značkou __HIDDENCAT__ nebo {{Hiddencat}}. Viz například Category:PD NASA v editačním režimu.

Původně byl tento tag zamýšlen k tomu, aby některé technické či údržbové kategorie byly běžným uživatelům skryty. Projekt Wikimedia Commons je defaultně nastaven tak, že kategorie označené pomocí __HIDDENCAT__ jsou viditelné:

 • v editačním režimu: na konci obrazovky, pod editačním polem
 • na stránkách kategorie:
  • na podkategoriích skrytých kategorií: na obvyklém místě, ale ve zvláštním řádku, menším písmem a s nadpisem "Hidden categories."
  • na stránkách nadkategorií: stejným způsobem jako jiné kategorie
 • na popisných stránkách souborů a na stránkách galerií: zobrazují se pouze přihlášeným uživatelům, kteří mají v osobním nastavení nastavenu volbu "Ukázat skryté kategorie". Ta je defaultně aktivována všem nově registrovaným uživatelům. Neregistrovaní uživatelé nemají možnost si ji zapnout.

Funkce "hiddencat" se obecně používá pro kategorie vkládané pomocí šablon, jako jsou například licenční šablony. Například umístění šablony {{PD-old-100}} na stránku popisu souboru přidá soubor do kategorie Category:Author died more than 100 years ago public domain images, která je označená tagem __HIDDENCAT__.

Další informace o této funkci Mediawiki najdete na nápovědě na webu Meta.

Šablony pro kategorie[edit]

Některé šablony jsou určeny pro použití na stránkách kategorií - viz Category:Category namespace templates. Mezi nejpoužívanější patří šablony pro záhlaví kategorií, Category:Category header templates, například:

Nástroje[edit]

Further information: Commons:Tools

Vizte též[edit]