Commons:Licencování

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Shortcut
COM:L/cs

Tato stránka se pokouší vysvětlit složitou problematiku autorského práva neprávníkům pomocí příkladů. Jejím účelem je pomoci uživatelům při rozhodování, zda mohou nějaký obrázek či jiný soubor sem na Wikimedia Commons načíst.

Wikimedia Commons přijímá pouze svobodný obsah, to znamená obrázky a další soubory, které může užívat kdokoli za libovolným účelem. Užití souborů však může být na různých místech omezeno kvůli věcem netýkajícím se autorského práva (vizte Commons:Non-copyright restrictions) a licence může klást některé podmínky. Autorská práva k některým dílům také mohou být v jedné zemi stále chráněna, zatímco v jiné zemi už je dílo volné. Některé podrobnosti jsou uvedeny dále. Wikimedia Commons se snaží, aby o příslušných omezeních bylo na stránce s popisem souboru uvedeno upozornění, ale zůstává zodpovědností uživatelů, aby se ujistili, že jejich užití splňuje podmínky licence a neporušuje žádné zákony.

Na Wikimedia Commons lze načítat pouze díla, která

Na Wikimedia Commons se nelze odvolávat na fair use; důvody vizte níže. Přijatelná nejsou ani díla nabízená pod licencí zakazující komerční využití.

Licence, pod kterou je obrázek či jiný soubor nabízen, musí být na stránce s jeho popisem zřetelně uvedena pomocí licenční šablony. Všechny informace, které licence vyžaduje, musí být na stránce s popisem uvedeny. Stránka by měla obsahovat dostatek informací k tomu, aby ostatní mohli ověřit autorskoprávní status. Nejlepším způsobem je uvést tyto informace rovnou do formuláře pro načítání souboru.

Pokud držitele autorských práv žádáte o svolení, použijte k tomu vzory e-mailů.

Rychlý úvod

Přijatelné licence[edit]

Licence je formální svolení autora, které stanoví, kdo a jak smí užívat autorskoprávně chráněné dílo. Licenci může udělit pouze držitel autorských práv, kterým je obvykle sám autor (fotograf, malíř apod.).

Veškerá autorská díla na Commons musí být k dispozici pod svobodnou licencí, která umožňuje dílo komukoli užívat za libovolným účelem. Licence musí zejména splňovat následující podmínky:

 • Musí být dovoleno šíření a další zveřejňování díla.
 • Musí být dovoleno zveřejňování odvozených děl.
 • Musí být dovoleno komerční užívání díla (užívání za účelem tvorby zisku).
 • Může být vyžadováno uvedení všech autorů/přispěvatelů.
 • Tvorba odvozených děl může být dovolena jen při zachování stejné licence.
 • Při šíření digitálních kopií může být vyžadováno šíření v otevřeném formátu bez správy práv (DRM).

Následující omezení nejsou dovolena:

 • Použití pouze na projektech nadace Wikimedia (jedinou výjimkou jsou loga a další grafické prvky nadace, u kterých je držitelem autorských práv sama nadace).
 • Použití pouze pro nekomerční či výukové účely.
 • Použití pouze na základě fair use.
 • Povinnost uvědomit o některých či všech užitích autora (nikoli jen žádost o takové uvědomění).

Příklady nedovolených děl:

 • Snímky obrazovky programů, které samy nejsou k dispozici pod svobodnou licencí. Snímky obrazovky programů pod licencí GPL či jinou svobodnou softwarovou licencí jsou zpravidla v pořádku. Viz Commons:Screenshots.
 • Snímky z televizního vysílání, DVD či počítačových her a videoher. Viz Commons:Screenshots.
 • Naskenované či jinak získané fotografie chráněných autorských děl, zejména přebaly knih, obaly CD apod. Viz Commons:Derivative works.
 • Autorskoprávně chráněné symboly, loga apod. (Ale je třeba odlišit autorskoprávní ochranu od ochranných známek.)
 • Modely, masky, hračky a další předměty, které představují autorskoprávně chráněné dílo jako např. postavu z filmu či animovaného seriálu (oproti pouze nějakého herce, bez ohledu na konkrétní roli). Viz Commons:Derivative works.

Na Commons jsou také dovolena díla, která nejsou chráněna autorským právem (public domain). Podrobnosti najdete v sekci o volných dílech níže.

Multilicencování[edit]

Soubor můžete současně uvolnit pod libovolným množstvím licencí, pokud alespoň jedna z nich splňuje výše uvedená kritéria kladená na svobodné licence. Například soubory nabízené pod „nekomerční“ licencí jsou přijatelné, pokud jsou současně nabízeny i pod svobodnou licencí, která komerční využití dovoluje.

Multilicencování s restriktivními licencemi může být užitečné pro kompatibilitu se zvyklostmi na jiných projektech; takové multilicencování navíc umožňuje autorům odvozených děl uvolnit tato díla pouze pod příslušnou restriktivní licencí, pokud si to přejí – tj. poskytuje autorům odvozených děl větší svobodu rozhodnout o licenci, kterou pro dílo použijí.

Běžné licence[edit]

Pro díla na Commons jsou preferovány následující běžné licence:

A opět, přijatelná jsou také volná díla (public domain) – viz níže. Další licence jsou uvedeny na stránce Commons:Popisky licence souborů.

Poznámka: GFDL je licence, která je v praxi pro fotografie a krátké texty nepoužitelná, zejména v tištěných médiích, neboť vyžaduje, aby byl s dílem šířen i plný text licence. Je tedy vhodnější dílo zveřejnit pod duální licencí, navíc ke GFDL dovolit i licenci umožňující jednoduché využití fotografie či textu, například licenci Creative Commons. Také pokud možno nepoužívejte licence GPL a LGPL jako jediné licence pro vaše dílo, protože tyto licence ve skutečnosti nejsou vhodné pro cokoli jiného než počítačové programy.

Díla, která nejsou dostupná pod licencí splňující Definici svobodných kulturních děl, jsou výslovně zakázána. Další informace lze nalézt v rozhodnutí správní rady nadace o licencování.

Mezi běžné příklady licencí vyskytujících se na internetu, ale nedovolených na Commons, patří:

 • Licence Creative Commons Non-Commercial Only (-NC),
 • licence Creative Commons No-Derivatives (-ND)
 • nelicencovaný materiál dostupný pouze s využitím fair use, fair dealing či obdobných zákonných výjimek (zdůvodnění je uvedeno níže).

Nedovolené licence mohou být na Commons použity, pouze pokud je dílo multilicencováno s nejméně jednou dovolenou licencí.

Informace o licenci[edit]

Příklad obrázku se správně podrobně uvedeným popisem obrázku (viz stránku s popisem)

Všechny popisné stránky k souborům na Commons musí zřetelně uvádět, pod jakou licencí bylo dílo zveřejněno a musí obsahovat informace vyžadované touto licencí (označení autora apod.) a také by měly obsahovat informace, pomocí kterých si ostatní mohou ověřit licenci (odkaz na zdroj), a to i v případě, že to samotná licence a autorský zákon nevyžaduje.

Jmenovitě musí být uvedeny následující informace, bez ohledu na to, zda to vyžaduje licence:

 • Licence, pod kterou je dílo dostupné. K tomu slouží licenční šablony.
 • Zdroj díla. Pokud soubor na Commons nahrál přímo autor, musí to být výslovně uvedeno. (Např. „Vytvořeno uživatelem“, „Vlastní dílo“ apod.) V ostatních případech uveďte, pokud je to možné, hypertextový odkaz nebo citaci. Poznámka: údaje typu „Přeneseno z Wikipedie“ se obecně nepovažují za platný zdroj, pokud nebylo dílo na Wikipedii zveřejněno prvně. Uveden by měl být původní (primární) zdroj.
 • Autor/tvůrce obrázku či mediálního souboru. U děl, která jsou považována za volná kvůli vypršení doby ochrany může být podstatný také rok úmrtí autora (viz sekci o volných dílech níže). Samotné uvedení obecné šablony předpokládající, že soubor načetl sám autor (např. {{PD-self}}), tento požadavek nesplňuje. Jedinou výjimkou je situace, kdy si autor přeje zůstat v anonymitě, nebo v jistých případech, kdy autor není znám, ale je k dispozici dostatek informací ke stanovení, že dílo již je volné (např. datum vytvoření/zveřejnění).

Další údaje jsou o něco méně důležité, ale měly by být uváděny vždy, kdy je to možné:

 • Popis obrázku či mediálního souboru. Co zobrazuje? Jak vznikl?
 • Datum a místo jeho vytvoření. U děl, která jsou považována za volná kvůli vypršení doby ochrany může být datum vytvoření zásadně důležité (viz sekci o volných dílech níže).

Tyto údaje je nejlépe uvádět pomocí šablony Information. O použití šablony se dočtete na stránce Commons:První kroky/Kvalita a popis.

Rozsah licence[edit]

V některých případech obsahuje jeden dokument (soubor) několik složek, ke kterým jsou potřeba licence: Každý, kdo k dílu podstatnou částí přispěl, má právo na rozhodování o výsledku, a všichni tito lidé musí svůj příspěvek dát k dispozici pod svobodnou licencí – viz odvozená díla. Rozlišení těchto složek však může být nejasné a v jednotlivých zemích se liší. Několik příkladů pro vyjasnění:

 • U hudební nahrávky je potřeba zvážit následující složky; ke všem z nich musí existovat svobodná licence (případně musí být nechráněné):
  • Samotná hudba (autorská práva skladatele),
  • slova písně (autorská práva textaře),
  • konkrétní provedení (práva výkonných umělců – hudebníků, zpěváků apod.),
  • samotná nahrávka (práva techniků, zvukařů, nahrávací společnosti).
 • U obrázku uměleckého díla (také přebaly knih apod.) platí něco podobného:
  • Tvůrce původního uměleckého díla je držitelem práv ke všem reprodukcím a odvozeným dílům.
  • Ten, kdo dílo vyfotografoval, je držitelem práv k té fotografii, pokud se nejedná o pouhou reprodukci původního díla.
 • U obrázku budovy si uvědomte, že pokud jsou na obrázku zachyceny nějaké význačné architektonické prvky stavby, může k fotografii držet práva i architekt, ale vizte též Commons:Freedom of panorama.

Nejasnosti často nastávají v případě, že umělecké dílo není primárním cílem fotografie, případně není ani zřetelně rozlišitelné: v takovém případě je zpravidla jediným držitelem práv autor fotografie (nahrávky atd.). Např. u fotografie skupiny osob v muzeu se mohou na pozadí fotografie objevit i nějaké obrazy na stěnách. Tehdy není nutné brát ohled na autorská práva těchto obrazů. Neexistuje však zcela striktní vymezení takové situace.

Uvědomte si, že musí být určena a uvedena licence ke všem relevantním složkám.

Také je potřeba si uvědomit, že reprodukce zpravidla nepožívají autorskoprávní ochrany; autor samotné fotografie nemá práva k výslednému souboru, jediná relevantní práva jsou ta svázaná s původním dílem. Totéž se týká i snímků obrazovky.

Volná díla[edit]

Commons přijímá také volná díla (díla v public domain), tj. dokumenty, které buď nejsou způsobilé požívat ochranu autorským právem, nebo u kterých již vypršela doba ochrany těchto práv. Konkrétní vymezení konceptu public domain je však komplikované; autorské zákony jsou v různých zemích různé, takže nějaké dílo může být v jedné zemi volné, zatímco v jiné je stále chráněno. Jisté minimální standardy nastavují mezinárodní smlouvy jako např. Bernská úmluva, ale jednotlivé země si mohou stanovit přísnější kritéria. Obecným hrubým pravidlem je pokud autor zemřel před více než 70 lety, jeho dílo je volné v zemi, jíž byl občanem, a v zemi, ve které bylo dílo poprvé zveřejněno. Pokud je dílo anonymní nebo se jedná o kolektivní dílo (např. encyklopedie), stává se volným typicky 70 let po prvním zveřejnění.

Tato doba 70 let se používá v mnoha zemích. Důležitou výjimku tvoří Spojené státy. Z historických důvodů platí v USA složitější pravidla. Autorská práva tam jsou obvykle chráněna:

 • u děl poprvé zveřejněných před rokem 1978: 95 let od prvního zveřejnění;
 • u děl poprvé zveřejněných v roce 1978 nebo později: 70 let po smrti autora, u anonymních děl a zaměstnaneckých děl a děl na objednávku 95 let od prvního zveřejnění nebo 120 let od vytvoření díla, podle toho, které datum nastane dříve.

Zásadní však je rok a místo zveřejnění. V mnoha zemích mezi volná díla patří všechna díla zveřejněná před nějakým datem. V USA je tímto datem 1. leden 1923. V některých zemích jsou navíc volná všechna díla vytvořená vládou, v jiných zemích i pro ně platí autorskoprávní ochrana a v dalších je pro ně ochrana ještě přísnější.

Ve Spojených státech je při užití zahraničních děl potřeba myslet na to, že v USA platí zákon (Uruguay Round Agreements Act, URAA), který v USA obnovil autorskoprávní ochranu zahraničních děl v případě, že k rozhodnému datu bylo příslušné dílo stále chráněno v zemi původu. Tímto rozhodným datem je pro většinu států 1. leden 1996. To znamená, že zahraniční díla mohou být v USA chráněna i v případě, že před přijetím URAA již byla nějakou dobu volná. Další informace jsou k dispozici na en:Wikipedia:Non-U.S. copyrights.

V některých právních systémech (např. v USA) může také autor explicitně své dílo uvolnit do public domain. V jiných zemích (např. v zemích Evropské unie) to sice není technicky možné, ale autor může udělit svolení k volnému užívání díla prostřednictvím nějaké licence.

OTAKAR BÍLEK - ČESKÝ ROZHLASOVÝ REŽISÉR 29. 6. 1932, Kaplice – 12. 8. 2016, České Budějovice režisér, pedagog

29. 6. 1932, Kaplice – 12. 8. 2016, České Budějovice režisér, pedagog Otakar Bílek se narodil 29. června 1932 v jihočeské Kaplici, kde měl jeho otec malý kadeřnický a holičský závod, jako první ze tří dětí (sestry Eva a Libuše). Rodině nebylo souzeno dlouho setrvat v malé pohraniční Kaplici, neboť se zde již v době Bílkova útlého dětství tamější němečtí obyvatelé bouřili proti českému státu a odkud po německém záboru českého pohraničí v roce 1938 musela rodina Bílkova utéct do vnitrozemské Soběslavi, která byla určitým centrem kraje, odkud oba rodiče Bílkovi pocházeli. Zde tedy Otakar Bílek absolvoval základní školu a poté pokračoval ve studiu na gymnáziu v Táboře, kde maturoval v roce 1951. Tenkrát při soběslavském spolku divadelních ochotníků „Chvalovský“ vznikl dokonce i kroužek mladých, kde mladý Ota pochopitelně nemohl chybět a kde mohl plně uplatnit svůj mimořádný herecký talent. Během studia ve vyšších třídách táborského Gymnázia ovšem začal Bílek uplatňovat nejen svůj talent herecký, nýbrž i organizační a režisérský. Zde zorganizoval se svými spolužáky i staršími kamarády herecký soubor a jejich první premiérou bylo literárně dramatické pásmo „Tábor vypravuje“, na jehož literárním podkladě se z podstatné části podílel i on sám. A protože bylo pásmo velmi úspěšné, nutně následovala další inscenace, tentokráte již ale šlo o herecky dosti náročnou divadelní hru - Gogolovu komedii Revizor. Po maturitě v r. 1951 již bylo kadeřnictví Bílkova otce znárodněno a jako bývalému kapitalistovi mu bylo také znemožněno aktivně působit v ochotnickém divadelním spolku. Přesto se Otakar Bílek pokusil o profesionální divadelní kariéru a přihlásil se k přijímacím zkouškám na Akademii múzických umění. Ale v průběhu přijímacích zkoušek mu jeden ze zkoušejících diskrétně prozradil, že z politických důvodů přijat nesmí být a proto Bílek již v dalších zkouškách ani nepokračoval. Ale když je se člověkem zle, zpravidla se vždy najde nějaká pomocná ruka, a ta se našla také v tomto případě a Otakar Bílek byl přijat do českobudějovického studia Československého rozhlasu, kde nastoupil na podzim roku 1951 jako asistent režiséra Miroslava Kalného. Ten ho postupně zasvěcoval do rozhlasové praxe a stal se jeho učitelem i vzorem. Tato někdy dosti strastiplná a nelehká škola (jak Bílek vzpomíná) pod dohledem citlivého a cílevědomého učitele přinesla své ovoce. Už v roce 1953 natáčí svoji první činohru pro pražskou Redakci dětí a mládeže (Modrý křižník). Zanedlouho však v českobudějovickém rozhlase přichází první politická bouře. Krátce po měnové reformě v roce 1953 proběhla v jihočeském studiu, na základě udání, nemilosrdná personální čistka a režisér Miroslav Kalný dostává okamžitou výpověď. Obou mladých režisérů Otakara Bílka a Ludvíka Mühlsteina se tato čistka naštěstí nedotkla, vzhledem k tomu, že právě nastupovali na dvouletou základní vojenskou službu. Po dvou letech se oba vrátili "očištěni vojnou" zpět do rozhlasu. Bílek jako režisér a vedoucí výrobní skupiny (tři režiséři, asistentka režie, hlasatelé). V této době určitého politického uvolnění se v českobudějovickém studiu natáčela jedna činohra za druhou. Umožňovala to jednak znamenitá rozhlasová profesionalita herců Jihočeského divadla, jednak i zájem obou pražských dramaturgií: Hlavní redakce dětí a mládeže, kde působili dramaturgové Jaroslav Pour a Jiří Kafka, a Dramaturgie rozhlasových her, vedené Karlem Gissüblem, v níž dále působili Josef Hlavnička, Jaromír Ptáček, Jaroslava (Vendulka) Strejčková, Evžen Turnovský a nezapomenutelný Dalibor Chalupa, který si tvůrčí prostředí budějovického studia velice oblíbil a rád tam jezdil na rozbory a hodnocení nových inscenací. Dnes už je téměř nepředstavitelné, kolik textů musela pražská dramaturgie každý rok připravit pro krajská studia, když jenom v Bílkově režii bylo v období let 1956 až 1970 natočeno přes 100 činoher, a to vedle dalších pořadů literárních, četeb na pokračování aj., určených pro krajové i celostátní vysílání. Pracovní podmínky byly znamenité, i když se častokrát natáčelo po večerním divadelním představení dlouho do noci, ale herci i rozhlasoví technici byli pro tuto práci zapáleni. V té době byli členy souboru divadla takoví umělci jako Drahomíra Fialková, Karel Hlušička, Otto Hradecký, Růžena Nováková, Josef Bulík, Hana Bauerová, Josef Kaňkovský, Antonín Hardt, Věra Papírková, Karel Soukup, Karel Koloušek a další. Českobudějovickým rozhlasovým premiérám věnovaly pozornost celostátní deníky i odborné časopisy. K Mussetovu Se srdcem divno hrát (1957) uvedlo Svobodné slovo, že "mladý budějovický režisér O. Bílek znovu prokázal svůj nesporný talent. Velmi citlivě vedl herce, kteří vesměs vytěžili ze svých textů všechnu básnickou krásu i myšlenkový obsah a zřetelně vyjádřili i kritický dosah Mussetovy tragedie mladé lásky proti scholastické výchově..." . S mimořádným ohlasem se setkala maďarská hra Tři přání G. Sóse (1960), v níž režisér pochopil, že "poetičnost hry není v lyrizaci intimních scén, náladových obrázcích nebo sentimentalitě citových projevů, ale v základním motivu hry". U polské hry Pasažérka z kabiny 45 Z. Posmyszové (1962) je vyzvednuta "zajímavá rozhlasová forma, která zvýrazňuje rytmizovanou, v dynamickém tempu vedenou relaci". K Pohlazení slunce G. K. Saunderse (1967) napsal recenzent M. Zbavitel: "Zásluhu o vyrovnanou inscenaci této rozhlasové hry má režisér O. Bílek - znamenitě, typicky rozhlasovým způsobem zvládl výjev přepadení: téměř beze slov, výrazným, přesně voleným zvukem se mu podařilo vyvolat před divákovým vnitřním zrakem vidění základní a nejdramatičtější scény hry." To už se ale přiblížil osmašedesátý rok a s ním sice nezapomenutelný, ale nadlouho bohužel poslední svobodný vysílací týden. V průběhu ruské srpnové okupace naší země Bílek s malou reportážní skupinou vůbec nechodili domů a úspěšně se jim ještě dosti dlouho dařilo neustále vysílat pravdivé aktuální zprávy o současné politické situaci. Výsledkem tohoto Bílkova reportážního vysílání bylo na začátku roku 1970 jeho okamžité propuštění z Československého rozhlasu a také zákaz jeho zaměstnání v Českých Budějovicích. Avšak opět díky pomoci dobrých přátel našel možnost uplatnění v Alšově jihočeské galerii na Hluboké jako odborný pracovník pro mimovýstavní činnost, tedy něčeho, s čím neměl dosud žádné zkušenosti. Proto se snažil prakticky ihned využít svých režisérských zkušeností tím, že na Hluboké zajistil působení souboru českobudějovického Malého divadla, se kterým již v roce 1971 v autentickém prostředí gotických sbírek galerie nastudoval nejstarší českou divadelní hru ze 14. století – veršovanou satirickou frašku Mastičkář, která se dočkala 70 repríz. Díky jeho velké vynalézavosti a činorodosti vznikly v brzké době i další formy pořadů jako byly Rozhovory s mistry (1971), Návštěvy z galerie a následně Večery v galerii (1972, 1973), Návštěvy v ateliéru, Dostaveníčka v galerii a od roku 1971 i každoroční Mezinárodní hudební léto Hluboká. Poměrně brzy všechny tyto zkušenosti dokázal Otakar Bílek zformovat do velice zdařilých a úspěšných „Černých hodinek“, na které zval vždy tehdejší špičkové umělce mající blízký vztah k malířství a umění obecně. Byly to v podstatě autorovy rozhovory s nimi, bohatě prokládané jejich promítanými díly, nebo reprodukovanými uměleckými výkony těchto umělců. A protože již tehdy patřil Otakar Bílek k našim vynikajícím moderátorům, staly se Hodinky vyhledávaným kulturním zážitkem po řadu let. Vynucenou rozluku režiséra a rozhlasu ukončil až pád komunismu v naší zemi, na konci roku 1989. Bílek se vrací na své původní místo režiséra, kde ještě stihl natočit (kromě jiných pořadů) i devět činoher. S Josefem Henkem a dalšími stál u zrodu uměleckého občanského sdružení Svaz rozhlasových tvůrců, v jehož výboru aktivně působil několik let. V roce 1994 odešel do důchodu, avšak ani tento rok neznamená konec jeho působení v rozhlase. Vedle pedagogické činnosti na českobudějovické Konzervatoři (kde vyučoval hereckou výchovu a rétoriku) pracoval na dalších režijních a redakčních projektech. Samostatnou kapitolu, ve které naplno zúročil svou znalost dřívějších rozhlasových tvůrců, interpretů i jednotlivých slovesných realizací, byl program postupné digitalizace rozsáhlého rozhlasového analogového zvukového archivu českobudějovického rozhlasového studia. I s ohledem na nedobrovolnou dvacetiletou přestávku je to rozhodně úctyhodná stopa v historii nejen regionálního rozhlasového vysílání.

Postupně jeho pracovní aktivity slábly, takže jeho poslední rozhlasová režie pochází z roku 2011 - pořad Hany Soukupové: Fonoarchiv - zvuková paměť jižních Čech, ve kterém Otakar Bílek i hovořil. V té době ho však již jeho tak typický společenský šarm a temperament v důsledku postupující Alzheimerovy choroby začínal pozvolna opouštět, a to již měl před sebou pouhých pět let života. Zemřel v klidu a míru dne 12. srpna 2016.

OTAKAR BÍLEK – SEZNAM REŽIJNÍCH PRACÍ

ROZHLASOVÉ HRY A DRAMATIZOVANÉ ČETBY • Tyl, Josef Kajetán: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky. - Pro rozhlas upravili Jiří Bělka, Ivo Fischer, Miroslav Kalný. - Účinkující: Jaroslav Kocian, Čepková Alena, Milan Koutný, Ada Šmíd, Růžena Nováková, Věra Šmídová, Petr Pešat, František Lang, Věra Petáková, Naďa Chmelařová, Oldřich Janovský, Jiřina Procházková, Anna Šídlová, Vladimír Stach, Josef Kaňkovský, Luděk Eliáš, Marta Záhorová, Karel Jindrák, Otakar Bílek, František Kokejl – 1952 • Barbusse, Henri: Parní válec civilizace - Povídka v překladu Evy Outratové. - Účinkující: Oldřich Janovský a Vladimír Stach - 22:48 - 1953 • Železný, Oldřich: Vrah je náš starý známý. - Rozhlasová hra. - Účinkující: Miroslav Mráz, Antonín Hardt, Jan Trnka, Jaroslav Reithmayer, František Kokejl, Ivan Klička, Adolf Šmíd, Karel Roden, František Veselý, František - 58:52 - 1954 • Pfleger Moravský, Gustav: Telegram. - Veselohra o jednom jednání. - Účinkující: Otto Hradecký, Zdena Černá, Karel Hlušička, Josef Bulík, Zdeňka Šebestová, Karel Roden, Ada Šmíd, Otakar Bílek. - 48:23 - 1956 • Musett, Alfred de: Se srdcem divno hrát. - Účinkující: Otto Hradecký, Karel Hlušička, Josef Kaňkovský, Jan Kmuníček, Drahomíra Fialková, Růžena Nováková, Zdena Černá, František Veselý, František Juřička, Zdeněk Kutil, Vilém Besser, Libuše Bokrová, Eva Nováčková. - 88:49 - 1956 • Hardy, Francoise: Fůra dřeva. - Účinkující: Zdeněk Kutil, Josef Kaňkovský, Otto Hradecký, Vladimír Stach, Jiří Miegl, Vilém Busser, Josef Bulík, Karel Roden, Dagmar Neumannová-Kolářová, Věra Horáková, Roman Kratochvíl. - 36:48 - 1957 • Klicpera, Václav Kliment: Zlý jelen. - Veselohra. - Účinkující: Otto Hradecký, Vladimír Janura, Drahoslava Pražáková, Jiří Škoda, Karel Hlušička, Josef Bulík, Vladimír Stach. - 78:55 - 1957 • Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. - Překlad Oskar Reindl.- Účinkující: Karel Hlušička a Vladimír Stach. - 48:36 - 1957 • Paciner, Rudolf: Akce "H". - Účinkující: Zdeněk Najman, Karel Hlušička, Miroslav Juroška, Bedřich Spurný, Lidie Nedobitá, Alexander Černý, Lubomír Soukup, Vladimír Vácha, Josef Bulík, Josef Kotapiš, Hana Bauerová, Josef Kaňkovský, Vladimír Jamura, Milan Jedlička, Otto Hradecký, Jiří Škoda, Antonín Hardt, - 63:50 - 1958 • Sheridan, Richard Brinsley: Soupeři. - Veselohra. - Přeložil a pro rozhlas upravil Vladimír Pražák. - Účinkující: Josef Bulík, Václav Hašek, Zdeněk Jarolímek, Zdeněk Neumann, Karel Roden, Karel Koloušek, Antonín Hardt, Růžena Nováková, Alena Morávková, Hana Bauerová, Jana Součková, Josef Kaňkovský. - 80:01 - 1959 • Klicpera, Václav Kliment: Ptáčník. - Veselohra. - Pro rozhlas upravil Vladimír Müller. - Účinkující: Karel Hlušička, Otto Hradecký, Zdeňka Černá, František Juřička, Josef Bulík, František Viktorin, Stanislav Podzimek, Vladimír Stach, Růžena Nováková, Jiří Miegl, - 56:19 - 1960 • Sós, György (Šóš Ďörď): Tři přání. - Z maďarštiny přeložila Míla Zadražilová. - Benefice Renáty Olárové. - Účinkující: Josef Bulík, Renata Olárová, Růžena Nováková, Karel Koloušek, Josef Kotapiš, Karel Koloušek, Ada Šmíd, Milan Jedlička, Zdeněk Jarolímek, - 47:14 - 1960 • Bedřich, J.M.: Minulost herce Zachary. - Detektivní příběh. - Účinkující: Věra Krpálková, Josef Kotapiš, Milan Jedlička, Dagmar Neumannová-Kolářová, Karel Roden, Antonín Hardt, Karel Koloušek, Hana Bauerová, Vlastimil Hašek, Eva Gregorová, Zdeněk Jarolímek, Miroslav Juroška, - 76:30 - 1960 • Polevoj Boris Nikolajevič: Příběh opravdového člověka. - Rozhlasová hra podle stejnojmenného románu. - 1960 • Jen malý kousek místa. - Účinkující: Jan Trnka, Antonín Hardt, František Kokejl, Marta Záhorová, Karel Koloušek, Jana Tomečková, Růžena Nováková, Vladimír Janura, Josef Bulík. - 63:08 - 1961 • Paolini, Sergio - Silvestri, Stelio: Půlnoc s hrdinou. - Italská satirická komedie. - Rozhlasová benefice. - Účinkující: Hana Bauerová, Eva Kaňkovská, Josef Bulík, Otto Hradecký, Karel Koloušek, Adolf Šmíd, Josef Kaňkovský, Věra Krpálková, Ladislav Huml, Markéta Doubravská, Karel Jindrák, Miroslav Hladík, Antonín Bašta, Antonín. - 52:42 - 1961 • Nešvera Karel: První kroky. - Rozhlasové variace na motivy próz Hanse Christiana Brannera (překlad: F. Fröhlich). Povídky: 1. Katrin, 2. Madlén, 3. Klára, 4.Hana. - Účinkující: Aglaia Morávková, Slávka Bulánová, Oldřich Slavík, Karel Charvát, vypravěč Josef Kotapiš. - 21:39 - 1961 • Klostermann, Karel: Vypovězen - 1.- 6.část. - Dramatizovaná četba románu na pokračování. Pro rozhlas upravil Otakar Bílek. - Účinkující: Josef Kaňkovský, Antonín Hardt, Eva Geislerová, Otto Hradecký. - 28:28 - 1961 • Posmysz, Zofia: Pasažérka z kabiny 45. - Rozhlasová hra. - Z polštiny přeložila Ludmila Králová. - Účinkující: Josef Kaňkovský, Hana Bauerová a Milan Jedlička, - 49:29 - 1962 • Olvelov, Lev: Měděný knoflík. - Špionážní rozhlasová hra podle stejnojmenného románu. - Účinkující: František Vicena, Eva Geislerová, Otto Hradecký, Antonín Hardt, Vladimír Janura, Marta Záhorová, Josef Bulík, Adolf Šmíd, Oldřich Slavík, Zdeněk Jarolímek, Karel Roden, Karel Koloušek, Karel Jindrák, Hana Bauerová, Milan Klečka, Miroslav Juroška, Ladislav Korbel, Ladislav Huml, Vlasta Vilská. - 74:28 - 1962 • Henry, O.: Nápoj lásky. - Romance. - Účinkující: Vladimír Janura, Antonín Hardt, Adolf Šmíd, Marta Záhorová. - 9:41 - 1962 • Virus "S". - Účinkující: Oldřich Slavík, Milan Jedlička, Naďa Prchalová, Antonín Hardt, Karel Charvát, Otto Hradecký, Karel Koloušek, Josef Kaňkovský, František Novotný, Karel Soukup, Adolf Šmíd, Věra Vacková, Ludmila Slancová, Vladimír Vácha. - 46:52 - 1963 • Pour, Jaroslav: Šotek. - Původní rozhlasová komedie. - 41:48 - 1963 • Locher, Niels: Vzorek. - Dánská rozhlasová hra. - Účinkující: Růžena Nováková, Hana Bauerová, Antonín Hardt, Josef Bulík, Antonín Bašta,Vladimír Vácha. - 48:30 - 1964 • Göbbels, Peter: Pozdní odpoledne. - Účinkující: Josef Kaňkovský, Consuela Morávková, Karel Koloušek, Antonín Hardt, Milan Klásek, Josef Bulík, Věra Krpálková, Oldřich Slavík. - 39:31 - 1964 • Hejl, Vilém: Zlatý drak. - Původní rozhlasová detektivka. - Účinkující: Milan Klásek, Josef Kaňkovský, Jana Vasmutová, Milan Jedlička, František Kokejl. - 45:40 - 1964 • Železný, Oldřich: Vrah je náš starý známý. - Rozhlasová hra. - 58:52 - 1964 • Brulin, Tone: Psi. - Francouzská detektivka. - Účinkující: Antonín Hardt, Josef Kaňkovský, Oldřich Slavík, Josef Kotapiš, Josef Bulík, Karel Charvát, Jana Vasmutová. - 83:19 - 1964 • Kocour Petr, zvaný vznešený. - Pohádková komedie z repertoáru bělehradského rozhlasu. - Účinkující: Oldřich Slavík, Karel Roden, Josef Bulík, Petr Šporcl, Ladislav Huml, Milan Klásek, Josef Kaňkovský, Věra Papírková, Jana Hermachová, Marie Chládková. - 42:56 - 1965 • Pán v šedých kalhotách. - Detektivní hra. - Účinkující: Slavík, Oldřich, Consuela Morávková, Karel Koloušek, Karel Roden, Josef Bulík, Ivan Klička, Ludmila Krajíčková,Veselá, Karel Soukup, Ludmila Slancová, František Veselý, František Kokejl, Jaroslav Reithmayer, František Novotný, Zdenko Vlach, Vlasta Vilská, František Viktorin, Pavel Vedral, Karel Vašta. - 58:31 - 1965 • Ravíkovi, Z. a S.: Potopené poklady. - Vyprávění o zlatu, pohřbeném na mořském dnu. - Účinkující: František Kokejl, Karel Soukup, Oldřich Slavík, Otto Hradecký, Vladimír Janura, Antonín Hardt, Josef Bulík, Ivan Klička, Jana Vasmutová. - 40:00 - 1965 • Hejcman, Pavel: Příběh všedního dne. - Účinkující: Hana Bauerová, Antonín Hardt, Věra Papírková, Milan Jedlička, Naďa Prchalová, Otto Hradecký, Věra Krpálková, Vladimír Janura, František Novotný, Ladislav Huml, Karel Vašta, Růžena Kropáčková, Vlasta Vilská. - 30:57 - 1965 • Saunders, G.K.: Pohlazení slunce. - Účinkující: Karel Soukup, Vladimír Dolejší, Karel Koloušek, Růžena Nováková, Věra Papírková, Jan Trnka, Vladimír Janura, Josef Bulík, Silvestr Šrámek, Karel Jindrák, Ladislav Huml. - 54:49 - 1967 • Klíma, Jaroslav - Pražák, Zdeněk: O furiantech z Cerhonic a okolí. - (Vysílají mladí - 1. díl.) - Účinkující: Hana Bauerová, Josef Bulík, Karel Koloušek, Antonín Bašta. - 69:43 - 1967 • Klíma, Jaroslav - Pražák, Zdeněk: O furiantech z Cerhonic a okolí. (Vysílají mladí - 2. díl.) - Účinkující: Hana Bauerová, Josef Bulík, Karel Koloušek, Antonín Bašta. - 18:27 - 1967 • Ecke, Wolfgang: Případ s poštovními známkami. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Bohumil Štěpánek. - Účinkující: Ivan Klička, Milan Jedlička, František Novotný, Pavel Šporcl, Jan Miler, Josef Kaňkovský, Karel Fabián, Vladimír Janura, Jan Trnka, Věra Krpálková. - 25:42 - 1968 • Ecke, Wolfgang: Hledá se muž s cellem. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Bohumil Štěpánek. - Účinkující: Antonín Hardt, Josef Bulík, Leon Slavník, Vladimír Janura, Milan Klásek, Otto Hradecký, Hana Bauerová, Jiřina Baštová, Jan Trnka. - 19:45 - 1968 • Ecke, Wolfgang: Přepadení v expresu. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Bohumil Štěpánek. - Účinkující: Karel Roden, Josef Bulík, Karel Charvát, Ada Šmíd, Josef Kaňkovský, Milan Klásek, Jana Vasmutová-Kličková, Ludvík Mühlstein, František Brož, Ivan Klička, Jaroslav Reithmayer, Jan Trnka. - 21:50 - 1968 • Ecke, Wolfgang: Modrá krabice. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Bohumil Štěpánek. - Účinkující: Dagmar Neumannová-Kolářová, Josef Bulík, Pavel Michal, Bibiana Šimonová, Jan Trnka, Zdeněk Jarolímek. - 21:33 - 1968 • Ecke, Wolfgang: Strašidlo na lodi Miami. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Bohumil Štěpánek. - Účinkující: Otto Hradecký, Karel Soukup, Ladislav Huml, Vlasta Vilská, František Novotný, Jan Trnka, František Veselý. - 25:01 - 1968 • Ecke, Wolfgang: Tajemný pasažér. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Bohumil Štěpánek. - Účinkující: Ivan Klička, Oldřich Slavík, Zdeněk Jarolímek, Ladislav Huml, Antonín Bašta, Jana Hermachová, Karel Fabián, Věra Papírková, Jan Trnka, Silvestr Šrámek. - 25:01 - 1968 • Ecke, Wolfgang: Perly z Hokaida. - Z němčiny přeložil Vladimír Pražák. - Detektivní hádanka pro děti. - Účinkující: Ivan Klička, Jan Trnka, František Novotný, Leon Slavík, Jan Miler, Josef Šebek, Karel Soukup, Vladimír Janura, Ladislav Huml, František Veselý. - 19:03 - 1969 • Nousek, Milan - Chmelík Jan: Kouzelný koktejl. - Vyprávění o a s mistry černé magie. - Účinkující: Milan Klásek, Josef Bulík, Danuška Mašková, František Křivan, František Hosnedl, Vlasta Picha, Miroslav Berka. - 26:24 - 1969 • Ecke, Wolfgang: Lhůta 24 hodin. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Vladimír Pražák. Účinkující: Antonín Hardt, Věra Papírková, Silvestr Šrámek, Leon Slavík, Jiřina Bastlová, Věra Krpálková, Karel Soukup, Jan Miller. - 17:45 - 1969 • Ecke, Wolfgang: Jenom budíky. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Vladimír Pražák. - Účinkující: Karel Roden, Milan Jedlička, František Novotný, Josef Bulík, Zdeněk Jarolímek, Hana Bauerová, Karel Soukup, Milan Klásek. - 19:35 - 1969 • Fiker, Eduard: Corn všechno ví. - Rozhlasová detektivka na motiv románu E.Fikera "Patnáct zlatých vlasů". - Účinkující: Josef Kaňkovský, Milan Klásek, Karel Hlušička, Alena Hesová, Ladislav Huml, Otto Hradecký. - 45:09 - 1969 • Ecke, Wolfgang: Klarisa nesmí startovat. - Detektivní hádanka pro děti. - Přeložil Vladimír Pražák. - Účinkující: Josef Kaňkovský, Dagmar Neumannová-Kolářová, Petr Šporcl, Josef Bulík, Ivan Klička, Otto Hradecký, Karel Soukup, Ladislav Huml, Vladimír Janura. - 19:05 - 1969 • Frank, Alain: Úplná pravda. - Francouzská hra z prostředí měšťanské rodiny. - Účinkující: Jana Vasmutová, Věra Papírková, Karel Soukup, Otto Hradecký. - 53:44 - 1970 • Kučin, Vladimír: Paříž, ulice Marie Rose. - Pobyt V. I. Lenina v Paříži. - Účinkující: Zdeněk Jarolímek, Inocenc Hanzlík, Sylva Vozková, Růžena Nováková, Pavel Soukup, Antonín Hardt, Hana Bauerová. - 22:04 - 1970 • Ollanta. - Kečuánské drama z doby Inků. - Pro rozhlas připravil Miroslav Stingl - s částečným použitím staršího převodu O.J.Janoty. - Účinkující: Stanislav Podzimek, Karel Charvát, Jitka Součková, Jana Tomečková, Drahoslava Pražáková, Ada Šmíd, Karel Roden, Milan Jedlička, Karel Koloušek, Karel Klečka, Vlasta Vilská, Josef Kaňkovský. - 44:29 - 1971 • Jakobson, Jökull: Zlatá svatba. - Účinkující: Růžena Nováková, Karel Koloušek, Ivan Klička, Věra Papírková. - 33:28 - 1972 • Havlová, Jiřina: Šimonka z Pelhřimova a velký kondotiér. - O Simonettě Buonaccini a F. X. Šaldovi. - Účinkující: Věra Papírková a Karel Soukup. - 18:26 -1973 • Hojdar, Jaroslav: Otto a Ilsa. Sobotní rozhlasový podvečer. - Účinkující: Zdeněk Jarolímek, Věra Papírková, Jiří Šesták, Petr Hanus, Jaroslava Červenková. - 42:48 - 1990 • Knot, Richard - Knotová, Renáta: Rex Simiarum. - Účinkující: Petr Šporcl, Jiřina Petrů, Jan Dvořák, Ladislav Bambas, Josef Bulík, Hana Bauerová, Zdeněk Jarolímek, Vladimír Volek, Radka Svatková. - 55:32 - 1990 • Kolář, Ondřej: Šamonická rebelie. - O mordu urozeného rytíře Ludvíka Loreckého ze Lkouše v Šamonicích. - Účinkující: Ladislav Bambas, Bibiana Šimonová, Jan Trnka, Otakar Bílek. - 31:58 - 1990 • Forsyth, Frederick: Pastýř. - Vánoční příběh pilota RAF z druhé světové války. - Účinkující: Petr Hanus, Ladislav Bambas, Petr Šporcl, Zdeněk Jarolímek, Josef Bulík, Michal Kolář. - 51:48 - 1990 • Mareš, František: Jakýsi kacíř z Čech. - Dokumentární koláž o mistru Janu Husovi. - Účinkující: Vladimír Volek, Karel Soukup, Jan Trnka. - 27:58 - 1990 • Klíma, Jaroslav: Návrat domů. - Vzpomínky Aloise Smila na totální nasazení a útěk domů, slovem provází Jaroslav Klíma. - Účinkující: Vladimír Volek, Jaroslava Červenková, Jan Dvořák, Bohumila Steinbauerová, Otakar Bílek. - 47:10 - 1990 • Mann, Thomas: Vyměněné hlavy. - Příběh krásnoboké Síty a dvou bratrů v staroindické báji. - Účinkující: Rudolf Kvíz, Roman Nevěčný, Jan Dvořák, Daniela Bambasová, Věra Krpálková, Jan Trnka. - 55:00 - 1991 • Bouček, Josef: Případ Aufenberg. Dokumentární hra z doby 1. světové války. - Účinkující: Rudolf Kvíz, Vladimír Volek, Ladislav Bambas, Josef Bulík, Petr Šporcl, Karel Soukup, Antonín Bašta, Jan Trnka, Zdeněk Jarolímek. - 51:41 - 1991 • Kolářová, Zdena: Zlomená pečeť . - Dramatické pásmo o Záviši z Falkenštejna. - Účinkující: Jiří Šesták, Josef Bulík, Jiřina Petrů, Jan Dvořák, Zdeněk Jarolímek, Věra Papírková, Petr Šporcl, Karel Charvát, Jan Trnka, Radka Kabelková. - 56:50 - 1991 • Bílek, Otakar - Klíma, Jaroslav: Jeden den pěšákem, - Účinkují rybáři z Třeboňska, Jaroslav Kreník a Jiří Šesták. - Další účinkující: Jaroslav Klíma, Jiří Šesták, Otakar Bílek. - 59:53 - 1991 • Hrdlička, Jiří: Bechyňský rodák. - Rozhlasové pásmo k 250. výročí narození hudebního skladatele Václava Pichla. – Účinkující: Věra Papírková, Jan Dvořák, Zdeněk Jarolímek, Zdeněk Jech. - 29:18 - 1991 • Nouza, Jan: Proudy a mělčiny léta. - Dramatizovaná četba z novely Jana Nouzy. - Účinkující: Jan Dvořák, Daniela Bambasová, Petr Šporcl, Kateřina Březinová. - 75:14 - 1991 • Kodl, František – Kodlová Jiřína: Zamotaná pohádka o Honzovi. - Sobotní rozhlasový podvečer. - Účinkující: Daniela Bambasová, Petr Šporcl, Roman Kyselka, Hana Bauerová. - 45:00 - 1991 • Šárová Jana: Jak studánka zmodrala (Jehlička a Borůvka - 1.-8. díl). - Vypravěčka - Věra Papírková. - 9:30 - 1991 • Forsyth, Frederick: Pastýř. Přeložil a pro rozhlas upravil Pavel Miňovský. - Vánoční příběh pilota RAF z druhé světové války. - Účinkující: Petr Hanus, Ladislav Bambas, Petr Šporcl, Zdeněk Jarolímek, Josef Bulík, Michal Kolář. - 51:48 - 1990 • Bílek, Otakar - Sak Robert: Slavná sněmovno - drahá slečno...! - Dokumentární pásmo ze života znamenitého řečníka a autora podmanivých milostných dopisů - politika Františka Ladislava Riegra. - Účinkující: Ladislav Bambas (Vypravěč), Jaroslava Červenková (Vypravěčka), Miloš Hlavica (František Ladislav Rieger), Bibiana Šimonová (Marie Palacká), Jan Dvořák (Citátor), Zdeněk Jarolímek (Předseda), Ladislav Huml (Brauner). Spoluúčinkují členové Činoherního sboru. - Klavírní mezihry: Marcela Pflegerová (úryvky z Poetických nálad Antonína Dvořáka: „Na Svaté Hoře“). - 43:24 - 1992 • Psůtková, Zdeňka: Precedens. - Dramatický monolog starého lékaře podle autentických materiálů z období americké revoluce. Slovem provází Ivana Šimánková s Rudolf Hrušínský, st. - 1992 • Frýd, Norbert: Krabice živých - 1. díl. - Dramatizace románu z koncentračního tábora z posledních měsíců války. - Účinkující: Josef Bulík, Jan Konrád, Jan Dvořák, Otto Tesař, Antonín Hardt, Zdeněk Jarolímek, Jiří Krba, Jan Chad, Petr Šporcl, Michal Rabas, Roman Kyselka, Zdeněk Bořil, Roman Nevěčný, Ladislav Huml, Vladimír Voldřich. - 56:11 - 1992 • Frýd, Norbert: Krabice živých - 2. díl. - Dramatizace románu z koncentračního tábora z posledních měsíců války. - Účinkující: Josef Bulík, Jan Konrád, Jan Dvořák, Otto Tesař, Antonín Hardt, Zdeněk Jarolímek, Jiří Krba, Jan Chad, Petr Šporcl, Michal Rabas, Roman Kyselka, Zdeněk Bořil, Roman Nevěčný, Ladislav Huml, Vladimír Voldřich. - 52:28 - 1992 • Marešová, Luďa - Stifter, Adalbert: Z kroniky našeho rodu. - O životě a díle Adalberta Stiftera s ukázkami z novely "Z kroniky našeho rodu". - Účinkující: Petr Šporcl, Rudolf Kvíz, Bibiana Šimonová, Ladislav Bambas. - 58:39 - 1992 • Šotolová, Marie - Blumlová, Dagmar: Bard z Vltavína. - Pásmo o spisovateli Karlu Dewetterovi. - Účinkující: Bibiana Šimonová, Roman Nevěčný. - 28:12 - 1992 • Šotolová, Marie: Jmenoval se zvláštně. - Literární pásmo o spisovateli Otakaru Theerovi - v textu byly použity verše a povídka Otakara Theera. - Účinkující: Daniela Bambasová, Rudolf Kvíz. - 22:05 - 1992 • Schneider, Jan: Megrita. - O zatoulaném psu v Katalánii. Účinkuje: Jan Dvořák. - 28:59 - 1992 • Schneider, Jan: Miškovo Theatrum Gallicum. - Dušičková povídka. - Účinkuje: Roman Kyselka. - 16:33 - 1992 • Schneider, Jan: Útěk k rybám. - Účinkuje: Daniela Bambasová. - 16:05 - 1992 • Christie Agatha - Bulgakovová Eva: Svědkyně obžaloby. - Detektivka, ve které se advokát snaží přijít na kloub vraždě bohaté staré dámy. - 36:21 - 1992 • Candra Emil – Bílek Otakar: Šlajsna. - Povídka. Jarní vyprávění o krajině dětství z jednoho koutu jižních Čech. - Účinkující: Petr Šporcl. - 27:11 - 1993 • Krejčová Hana - Mally Leo Hans: Vánoce v horské vsi.- Účinkující: Petr Šporcl, Věra Papírková. - 15:04 - 1993 • Krejčová, Hana: Žula dnes. - Pásmo o Adalbertu Stifterovi. - Účinkující: Jan Trnka, Daniela Bambasová, Jan Dvořák, Eberhard Maria Zumbroich. - 13:38 - 1993 • Pavlíček, František: Ještě nejednou se vrátíme. - Zamyšlení s verši Antonína Sovy, Josefa Hory, s prózou Františka Halase a s hudbou Serenády Es dur Josefa Suka. - Účinkující: Jaroslava Červenková, Otakar Bílek, Jiří Šesták, Věra Papírková. - 25:34 - 1993 • Šotolová, Marie: Zavátou stopou. - Účinkující: Jana Radoušová, Petr Šporcl, Jan Dvořák. - 23:56 - 1993 • Schneider, Jan: Pastýřův přítel. - Dokumentární pořad o muži, který přiměl T.G. Masaryka k aktivní politice. - Účinkující: Jan Dvořák, Jaroslava Červenková, Ladislav Bambas. - 24:55 - 1993 • Kopta, Josef: Modrá lilie. - Účinkující: Petr Šporcl, Petr. - 13:20 - 1993 • Christie, Agatha: Záhada španělského šálu. - 31:33 - 1993 • Christie, Agatha: Svědkyně obžaloby. - Rozhlasová dramatizace slavné anglické autorky detektivních příběhů. - Účinkující: Soběslav Sejk, Ladislav Bambas, Hana Bauerová, Jiří Šesták, Daniela Bambasová, Bibiana Šimonová, Jan Trnka. - 36:27 - 1993 • Krejčová Hana: Ó překrásné jaro. – Účinkující: Věra Papírková, Věra Krpálková, Karolína Berková, Adriana Neirurerová, Petr Šporcl, Jiřina Petrů, Klára Novotná, Svatava Bílková. - 38:34 - 1993 • Krejčová, Hana - Brzoň, František: Poslušně hlásím. - Účinkující: Josef Bulík, Hana Bauerová, Jan Trnka, Petr Šporcl. - 28:38 - 1993 • Krejčová, Hana: Můj prsten leží pod mořem. - Portrét básnířky Simonetty Buonaccini. - Účinkující: Jana Radoušová, Zdeněk Jarolímek, Jiří Šesták. - 21:23 - 1993 • Klostermann, Karel: Červené srdce. - Malá povídka. - Účinkující: Petr Šporcl. - 29:51 - 1993 • Krejčová, Hana - Medek, Rudolf: Číňánek Li. - Malá povídka pro dobrý den. - Účinkující: Petr Šporcl. - 16:45 - 1993 • Pravda, Rudolf - Krejčová, Hana: Vánoce u nás. - Hovoří: Adriana Neirurerová, Karolína Berková, na trubku hraje David Puš. - Účinkující: Zdeněk Jarolímek, Roman Nevěčný, Jiřína Petrů, Daniela Bambasová. - 25:39 - 1993 • Reut, Jan: Palmeta a kříž. – Siesta. - Účinkující: Marie Kotrbová, Josef Martíšek, Jan Trnka, Roman Nevěčný. - 32:00 - 1993 • Krejčová, Hana: Dopis rukojmímu. - Literární zátiší. - Účinkující: Rudolf Kvíz (Vypravěč), Daniela Bambasová (Žena), Aleš Vrzák (Malý princ). - 1994 • Bílek, Otakar - Frejka, Jiří: Outěchovice 1.- 6. díl. - Četba na pokračování. - Účinkující: Jan Kačer, Věra Papírková, Josef Bulík. - 26:40 - 1994 • Solari, Eurigue: Tunel. - Peruánská hra. - Přeložil Vladimír Hvížďala. - Rozhlasová benefice Vladimíra Janury. - Účinkující: Miroslav Mráz, Antonín Hardt, Jan Trnka, Vladimír Janura, Milan Jedlička, Ivan Klička, Karel Soukup, Karel Charvát, Ladislav Huml, Zdenko Vlach. - 53:54 - 1994 • Martíšek, Josef - Erben, Karel Jaromír: Štědrý den. - Melodram Zd. Fibicha na slova básně K.J.Erbena ze sbírky Kytice. - Účinkující: Svatava Bílková, Karolína Berková, Adriana Neirurerová, Klára Novotná. - 14:54 - 1994 • Hedvábný, Zdeněk: Kaladý Alfréda Radoka (Kaladý = starý židovský výraz), - Účinkující: Bibiana Šimonová, Petr Šporcl, Otakar Bílek. - 28:15 - 1995 • Hulpach, Vladimír: Co se Fořtová o hastrmanovi Vinckovi nedověděla. - Putování za jihočeskými vodníky (z knihy Pohádkové putování po Čechách). - Účinkující: Hana Bauerová, Josef Bulík. - 17:42 - 1995 • Hulpach, Vladimír: Když ještě strakonické dudy pískaly všudy. - Příběh z knihy Pohádkové putování po Čechách. - Účinkující: Josef Bulík, František Novotný, Petr Šporcl, Hana Bauerová, Kateřina Březinová. - 14:14 - 1995 • Vrzák, Aleš: Mladé reflexe. - Literární zátiší. - Účinkující: Otakar Bílek (Průvodce), Martin Hruška (Jiří), Bibiana Šimonová (matka). - 27:09 - 1995 • Krejča, Miroslav - Krejčová, Hana: Con Amore. - Literární zátiší. - Účinkující: Vladimír Volek (Vypravěč), Josef Bulík (Čajánek). - 19:10 - 1995 • Bílek, Otakar: Takový byl Krčín... - Literární zátiší. - Účinkující: Daniela Bambasová (Redaktorka), Jiří Šesták (Historik), Vladimír Volek (Čtenář). - 27:14 - 1995 • Vrzák, Aleš: Elegie tvůrčí lásky. - Verše Franze Werfela. - Účinkující: Petr Hanus, Věra Papírková, Otakar Bílek. - 26:14 - 1995 • Krejčová, Hana - Klostermann, Karel: Dopisy Bettyně. - Literární zátiší. - Odborná spolupráce dr. Kristina Kaiserová. - Účinkující: Jiřina Petrů (Bettyna), Otakar Bílek (Klostermann). - 28:54 - 1995 • Bílek, Otakar: Vzpomínka na J. Š. Baara. Literární zátiší. - Účinkující: Věra Papírková, Josef Bulík, Jan Dvořák, Jan Vít. - 28:31 - 1995 • Krejčová, Hana: Čtení z Mistra Jana. Účinkující: Jan Dvořák a Petr Šporcl, - 27:08 - 1995 • Hartl, Věroslav: Podivuhodný osud. - Dokumentární pásmo o malíři Franzi Bohumilu Doubkovi, připravil Věroslav Mertl. - Účinkující: Otakar Bílek, Jiřina Petrů a Ladislav Bambas. - 22:21 - 1995 • Bílek, Otakar: To se psal rok 1918. - Sobotní rozhlasový podvečer. - Účinkující: Petra Hobzová, Šárka Kavanová, Ladislav Bambas, Petr Hanus, Zdeněk Jarolímek, Petr Novotný, Radek Žák, Jan Dvořák, Otakar Bílek. - 58:16 - 1996 • Krejčová, Hana - Rakous, Vojtěch: Dvě hodiny rabínem. - Literární zátiší. - Účinkující: Otakar Bílek (Rakous), Jan Dvořák (Karniol), Petr Červinka (Beck), Jiřína Petrů (Becková), Karel Charvát (Rabín), Martin Hruška (mladý muž), Bibiana Šimonová (Vypravěčka). - 32:05 - 1996 • Bílek, Otakar - Lacina, Václav: Mé volyňské dětství. - Literární zátiší. - Účinkující: Josef Bulík (Lacina), David Novotný (Čtenář), Jan Dvořák (Starosta), Jaromír Kohout (Dítě). - 26:49 - 1996 • Kodlovi, František a Jiřina: Zamotaná pohádka o Honzovi. - Sobotní rozhlasový podvečer. - Účinkující: Daniela Bambasová, Petr Šporcl, Roman Kyselka a Hana Bauerová. - 45:00 - 1996 • Pravda, František: Vzpomínky I. – „Dětství v Nekrasíně“. - Četba na pokračování (celkem 5 částí). - Účinkující: Otaakar Bílek, Jaroslava Červenková, Vladimír Volek. - 28:10 - 1996 • Krejčová, Hana - Krátký, Radovan: Jihočeské pověsti. - Listování knihou Radovana Krátkého, slovem provází Hana Krejčová. Dále účinkují: Robert Sak, Otakar Bílek, Věra Papírková. - 58:54 - 1999 • Krejčová, Hana: Podivné příběhy ze starého Japonska. - Literární zátiší. - Účinkující: Otakar Bílek, Martin Hruška, Petr Šporcl, Věra Hladká, Ctirad Götz. - 22:24 - 1999 • Krejčová, Hana, - Rais, Karel Václav: Matka a děti. - Literární zátiší. - Účinkující: Jan Dvořák, Petr Šporcl, Věra Papírková, Martin Kubačák, Otakar Bílek. - 30:44 - 2000 • Baar, Jindřich Šimon: Z říše snů. - Připravila Hana Soukupová. - Účinkující: Jan Dvořák (Vypravěč), Petr Šporcl (Uhlík), Otakar Bílek (Blatský), Věra Papírková (Stařenka), Jiří Šesták (Starosta), Petr Červinka (Baar), Ctirad Götz (Žebrák). - 23:17 - 2000 • Cervantes, Miguel: Jeskyně v Salamance. - Rozhlasový přepis španělského autora o žárlivém manželovi a jeho krásné manželce v komické epizodce. - Účinkující: Josef Bulík, Daniela Bambasová, Jiří Šesták, Petr Hanus, Ladislav Bambas, Jan Trnka. - 27:25 - 2005 • Brulin, Tone: Psi. - Francouzská detektivka. - 83:19 - 2005 • Šabach, Petr: Teplo domova. - Malá povídka. - Připravil Luboš Koníř. - Účinkující: Bibiana Šťástková-Šimonová, Petr Červinka, Otakar Bílek. - 27:29 - 2008 • Jandourek, Jan: Pozor, ve sklepě je rabín. - Malá povídka. - Připravil Luboš Koníř. - Účinkující: Martin Hruška, Petr Šporcl, Pavel Oubram, Jana Hrušková, Roman Nevěčný, Jan Dvořák, Otakar Bílek. - 27:55 - 2010 • Beran, Ladislav: Malé hanebnosti oficiála Felixe Tichoty. - Malá povídka. - Četnická pátračka versus galérka. - Připravil Luboš Koníř. - Účinkují: Zdeněk Kupka, Jan Dvořák, Martin Hruška, Roman Nevěčný, Otakar Bílek. - 27:12 - 2010


POEZIE • Petrarca, Francesco: Láskou se dávám vést... - Z veršů italského novorenesančního básníka Francesca Petrarky v překladu Petra Kopty. Na kytaru hraje Bohuslav Steinbauer. - Recitace - Karel Hlušička. - 8:42 - 1959 • Soukup, Lubomír - Vaverka, Miroslav: Studánka vody čisté . - Nedělní chvilka slova a hudby o tvorbě Miloše Tůmy. - Účinkující: Bibiana Šimonová, Karel Soukup. - 20:07 - 1959 • Sto tváří lásky. Z poezie středověkých minnesengrů - z němčiny přeložil Milan Maralík. - Účinkující: Milan Jedlička, Oldřich Slavík, Zdeněk Jarolímek, František Vicena. - 9:48 - 1962 • Neumann, Stanislav Kostka: Píseň ke chvále ryb. - Účinkující: Otakar Bílek. - 15:30 - 1965 • Seifert, Jaroslav: Prsten Třeboňské Madoně. - Účinkující: Jan Trnka. - 9:50 - 1967 • Burian, Ivan: Podzim ve stepi. - Sbírka "Hořký dým paměti" – výběr. - Účinkující: Karel Soukup. - 8:49 - 1969 • Seifert, Jaroslav: Řetěz. - Báseň ze sbírky: Chlapec a hvězdy. - Účinkující: Jan Trnka. - 1:39 - 1972 • Soukup, Lubomír - Vaverka, Miroslav: Studánka vody čisté. - Nedělní chvilka slova a hudby: O tvorbě Miloše Tůmy. – Účinkující: Bibiana Šimonová a Karel Soukup. - 20:07 - 1973 • Schneider, Jan: Cestou na Šumavskou půlnoční. - Vánoční poezie Jana Schneidera. - Účinkující: Věra Papírková, Petr Šporcl. - 13:52 - 1991 • Šotolová, Marie: Cesta do Emauz Jiřího Černohlávka. - Pásmo veršů a rozhovorů Jiřího Černohlávka s Marií Šotolovou. - Účinkující: Otakar Bílek, Jiří Šesták, Jiří Černohlávek. - 23:17 - 1992 • Halas František: Nad obrazy s básníkem - 1. díl. - Nedělní hrátky - esej z knihy Obrazy. - Účinkující: Roman Nevěčný. - 3:11 - 1993 • Halas František: Nad obrazy s básníkem - 2. díl. - Nedělní hrátky - esej z knihy Obrazy. - Účinkující: Roman Nevěčný. - 3:53 - 1993 • Halas František: Nad obrazy s básníkem - 3. díl. - Nedělní hrátky - esej z knihy Obrazy. - Účinkující: Roman Nevěčný. - 3:43 - 1993 • Kadlčáková, Eva - Čechov, Anton Pavlovič: O lásce. - Účinkující: Kateřina Březinová, Libor Vacek, Otakar Bílek. - 31:11 - 1994


KONCERTY A POŘADY O HUDBĚ

• Křížek, Milan: Zkratka opery G. Rossiniho: Signor Kartáč. - 30:30 - 1962 • Mühlstein, Ludvík: Emě Destinové. - Vzpomínání na slavnou zpěvačku paní Martínkovou. - Účinkuje paní Martínková. - 57:44 - 1968 • Mühlstein, Ludvík: Tak ji milovali. - O lidech, kteří své osudy spojili s životem E. Destinové. - 77:00 - 1968 • Bílek, Otakar - Mikuláš, Zbyněk: Za kouzlem jihočeských varhan. - Účinkující: Marcela Honsová, Bohumil Plánský. - 59:39 - 1991 • Hrdlička, Jiří: Hudební rod Dobrodinských. - Pásmo o harfenictví, České filharmonii a zvonařství. - Účinkují: Jan Trnka, Roman Nevěčný, Daniela Bambasová. - 45:50 - 1991 • Bílek, Otakar: Večerní hodinka z Českých Budějovic: Ivo Jahelka. - Hodinový výběr z posledního koncertu Ivo Jahelky. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - 56:54 - 1991 • Bílek, Otakar: Posluchači posluchačům, - Koncertní hodinka s posluchači českobudějovické Konzervatoře. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - Dále hovoří: Bohdana Herzánová, Jitka Kolešová, Kateřina Klapková a Jan Doležal. - 59:43 - 1992 • Mikuláš, Zbyněk - Bílek, Otakar: Velikonoční koncert. - Ze skladeb českých autorů s použitím eseje Jiřího Pilky. - 54:50 - 1992 • Stach, Adolf: Velká rybářka Ema. - Účinkující: Josef Bulík. - 29:32 - 1993 • Hazuka, Aleš: Jindřichohradecká opera . - Operní střípky. - Účinkující: Otakar Bílek. - 55:54 - 1995 • Martíšek, Josef: Karel Valdauf. - Vzpomínání na muzikanta - rodáka z Trhových Svinů Karla Valdaufa. - Slovem provází Josef Martíšek. - 9:03 - 1998 • Ema Destinnová: Příběhy z rybaření Emy Destinnové a její písně. - Účinkuje Věra Papírková. - 11:56 - 1998 • Kodl František - Kodlová Jiřina: Karolína ze Stříbrce. - O vztahu Emy Destinové ke Stříbrci. - Účinkující: Otakar Bílek, Věra Papírková. - 19:25 - 1998 • Šubrtová, Olga: Hudební střípky. - Karl Ditters von Dittersdorf. - Slovem provází Olga Šubrtová. - Účinkující: Otakar Bílek. - 59:08 - 1999 • Voráč, Zdeněk: Vlastenecký pořad s dechovkou. - Účinkující: Zdeněk Voráč. - 56:54 - 1999 • Voráč, Zdeněk: Profil – Vlachovka. - Účinkující: Zdeněk Voráč. - 27:30 - 2000


MEDAILONY OSOBNOSTÍ – ZEJMÉNA JIHOČESKÝCH

• Chvilky v zákulisí s Marií Svobodovou, stálým hostem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Herečka - matka Anny Letenské vzpomíná na své dětství (požár Národního divadla), na hodiny herectví u ředitele Švandova divadla Jana Kubíka, na své divadelní začátky a své působení v řadě kočovných divadelních společností a na své divadelní role v poslední době - koncipováno jako rozhovor s pravnučkou Olgou Zajícovou. - 27:24 - 1959 • Bílek, Otakar: Přání k 99. narozeninám M. Svobodové. - 1:14 - 1962 • Kalný, Miroslav: Benefice pro Miroslava Kalného – 1. - 58:00 - 1990 • Kalný, Miroslav: Benefice pro Miroslava Kalného – 2. - 57:52 - 1990 • Šotolová, Marie: Biskup dr. Miloslav Vlk o sobě a kněžství vypráví Miroslav Vlk. - Dále hovoří: Otakar Bílek, Miloslav Vlk. - 25:53 - 1990 • Bouček, Zdeněk: Ku slovanskému zpěvu. - Příběh badatele, knihovníka a literáta Václava Hanky. Účinkující: Otakar Bílek, Jaroslava Červenková, Ladislav Bambas, Petr Šporcl, Jan Dvořák. - 43:35 - 1991 • Michal, Vladimír: František Herites. - Vzpomínka ke 140. výročí narození Františka Heritese. - Připravil Stanislav Cívka. - Účinkující: Věra Papírková, Petr Šporcl. - 14:29 - 1991 • Heřtová, Yveta: Francie jsem já. - Dokumentární pásmo věnované 100. výročí narození Charlese de Gaulla. - Účinkující: Vladimír Volek, Ladislav Bambas, Jan Trnka, Věra Papírková. - 48:21 - 1991 • Jaklová, Lenka - Krejčová, Hana: Tragédie jménem Emil Hácha. Dokumentární pásmo podle knihy Vladimíra Kadlece. - Účinkující: Ladislav Bambas, Ladislav Huml, Antonín Bašta, Zdeněk Jarolímek, Jiří Šesták, Petr Hanus, Jan Chad, Šárka Kavanová, Otto Tesař, Roman Kyselka. - 21:32 - 1991 • Klíma, Jaroslav - Schober, Pavel: Zelené pastely. - Pásmo k 80. výročí narozenin Anny Sedlmayerové. - Účinkující: Daniela Bambasová, Ladislav Bambas, Roman Nevěčný, František Mareš, Jiřina Petrů, Anna Sedlmayerová. - 29:22 - 1992 • Mertl, Věroslav: Kníže své mateřštiny. - Pásmo k 90tému výročí narození spisovatele Jana Čepa. - Účinkující: Rudolf Kvíz, Jaroslava Červenková, Petr Šporcl. - 28:12 - 1992 • Bílek, Otakar: Na nedělní vlně. - Účinkující: Rudolf Hrušínský st., Karel Valter, Věroslav Mertl, Cyril Bouda, Vladimír Neff, Josef Hlinomaz. - 54:47 - 1992 • Šotolová, Marie: Jmenoval se zvláštně. - Literární pásmo o spisovateli Otakaru Theerovi. (V textu použity verše a povídka Otakara Theera). - Účinkující: Daniela Bambasová a Rudolf Kvíz - 22:05 - 1992 • Hartl, Věroslav: Podivuhodný osud. - Dokumentární pásmo o malíři Franzi Bohumilu Doubkovi. Připravil Věroslav Mertl. - Účinkující: Otakar Bílek, Jiřina Petrů a Ladislav Bambas. - 22:21 - 1992 • Bílek, Otakar: Pěšinkou času. Dokument ke 120. výročí narození Richarda Laudy. - Slovem provází Otakar Bílek, dále hovoří Marie Laudová, Dr. František Kroupa, Alois Moravec. - Účinkující: Jaroslava Červenková, Zdeněk Jarolímek, Jiří Šesták. - 23:58 - 1993 • Martíšek, Josef: Arnošt Paderlík. Na vztah k jižním Čechám a jeho dílo se Arnošta Paderlíka ptá Otakar Bílek. - 12:28 - 1993 • Sak, Robert: Tři z Orlíka . - Životní příběhy velkých členů mladší větve schwarzenberského rodu v 19. století. - Připravil Doc. Robert Sak za spolupráce Zdeňka Bezecného. - Účinkující: Jiří Šesták, Petr Šporcl, Jiřína Petrů. - 26:27 - 1993 • Bílek, Otakar: František Peterka - grafik a ilustrátor . - Pěšinkou času. - Vzpomínání na krajinu dětství. - Účinkující: Otakar Bílek, Bohuslava Steinbauerová a František Peterka. - 22:55 - 1993 • Miloslav Nováček - medailon grafika. - 12:53 - 1994 • Bílek, Otakar: Vodňanská léta Jana Zrzavého. - Vzpomínka na 15tiletý pobyt Jana Zrzavého ve Vodňanech - ke 105. výročí jeho narozenin. Hovoří Jan Zrzavý. - 11:02 - 1995 • Bílek, Otakar: Jan Zrzavý. Vzpomínka na jeho pobyt ve Vodňanech. - Slovem provází Otakar Bílek, dále hovoří Ladislav Stehlík. - 10:24 - 1995 • Radostná cesta Vladimíra Komárka. Připravila a slovem provází Hana Krejčová. - Dále hovoří Vladimír Komárek a Otakar Bílek. - 27:05 - 1995 • Mareš, Jan - Krejčová, Hana: Hlasatel skrytého světa. - Literární pásmo o Adalbertu Stifterovi. Účinkující: Jan Dvořák, Daniela Bambasová, Otakar Bílek. - 27:36 - 1995 • Neznámý A. M. Píša. - Připravili a slovem provázejí Hana Krejčová a dr. Jaromír Slomek. V reportáži hovoří Jindřiška Smetanová, dr. Zdeněk Pochop, dr. Zdeněk Pešat. - Účinkující: David Novotný, Otakar Bílek. - 27:49 - 1996 • Bílek, Otakar - Šusta, Josef: Třeboň mého dětství . - Ze vzpomínkové knihy Josefa Šusty "Léta dětství a jinošství“ vybral a pro rozhlas upravil Otakar Bílek. - Účinkující: Otakar Bílek. - 52:52 - 1996 • Šotolová, Marie - Pitter, Jaroslav: Jižní Čechy Franze Kafky. - Účinkující: Petr Šporcl, Jan Dvořák, Bibiana Šimonvá a Jaroslava Červenková. - 18:54 - 1996 • Klíma, Jaroslav: František Bernard Vaněk. - Život a dílo pelhřimovského děkana, preláta Msgre F. B. Vaňka. - Účinkující: Jan Dvořák, Otakar Bílek, Josef Bulík, ThDr. Kadlec, Jaroslav Klíma. - 13:53 - 1997 • Sak, Robert: Krajina duše Zdeňka Kalisty. Účinkující: Otakar Bílek, Martin Hruška. - 43:08 - 1997 • Kovář, Daniel: Spisovatel Karel Klostermann na Blatech. - Účinkující: Hana Krejčová, Petr Šporcl, Otakar Bílek. - 26:31 - 1998 • Vrzák, Aleš: Jihočeši. - 24:56 - 2002 • Vrzák, Aleš: Postskriptum. - Vzpomínka na Karla Charváta. - Připravil a slovem provází Aleš Vrzák. - Účinkující: Ludvík Mühlstein, Ota Bílek. - 27:18 - 2004


HERECKÉ A DIVADELNÍ VZPOMÍNÁNÍ • Nešporová, Renata: Opona vzhůru. – O historii Prozatímního divadla. - Účinkující: Růžena Nováková, Antonín Hardt, - 23:49 - 1962 • Hlinka, Bedřich: Na zdraví přátelé. - Silvestrovský pořad. - Ukázka o formách rozhlasové zábavy 60 let a slovní improvizace. - Účinkují: Stanislava Týrová, Jaroslav Reitmayer, Vlasta Vilská, Josef Bulík, Karel Koloušek, Oldřich Slavík, Karel Charvát, Eva Kaňkovská. - 37:58 - 1965 • Pavlíček, František: Chvála fantazie. - Pohlednice z filmování Markéty Lazarové před lety na Šumavě. - Účinkující: Daniela Bambasová, Vladimír Volek, Jiří Šesták. - 26:19 - 1993 • Bílek, Otakar: Pěšinkou času. Nad rozhlasovými nahrávkami starých činoher vzpomíná Josef Bulík. - 28:17 - 1993 • 75 let Jihočeského divadla. - Připravil Otakar Bílek, dále hovoří Josef Průdek, Dagmar Fialková, Eva Valentová, Karel Hlušička, Jiří Lír, René Tuček, Hana Bauerová, Stanislav Stolbenko, Eliška Balzerová, Petra Hobzová, Vladimír Volek, Věra Petáková, Věra Srnková, Jiří Císler, Josef Hajna, Karel Souček, Stanislava Součková. - 74:09 - 1994 • Bílek, Otakar: Rozhlasové střípky 26.2.2005. - Střípky šedesáti rozhlasových let. - Herci Jihočeského divadla v rozhlasových hrách 50. a 60. let. Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - 52:54 - 2005 • Bílek, Otakar - Pražák, Zdeněk - Mühlstein, Ludvík: Rozhlasové střípky 28.5.2005. - Střípky šedesáti rozhlasových let. - Tradice a folklor z rozhlasového archivu. - 50:30 - 2005 • Bílek, Otakar: Rozhlasové střípky 25.6.2005. - Střípky šedesáti rozhlasových let. - Jižní Čechy ve vzpomínkách umělců (osobnosti). - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. Dále hovoří: Eduard Kohout, Václav Krška, Norbert Frýd, Eduard Haken, V.V. Novák, Karel Hájek a Adolf Hofmeister. - 52:18 - 2005 • Bílek, Otakar: Rozhlasové střípky 24.9.2005. - Střípky šedesáti rozhlasových let. – O dávných dobách českého divadla na jihu Čech. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - 50:40 - 2005 • Bílek, Otakar: Rozhlasové střípky 26.11.2005. - Střípky šedesáti rozhlasových let. – O starých řemeslech. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - Dále hovoří Václav Husa z Bechyně, Jan Votruba a Miloš Valenta, Rudolf Pešek, Emil Holešovský, Karel Kodl, František Outlý, Rudolf Oudes, Josef Tík a Josef Houdek. - 49:35 - 2005 • Mühlstein, Ludvík - Bílek, Otakar - Pražák, Zdeněk: Střípky šedesáti rozhlasových let 25.12.2005. - Vánoční vzpomínání z rozhlasového archivu. Připravili a slovem provázejí Ludvík Mühlstein, Otakar Bílek a Zdeněk Pražák. Dále hovoří děti Dětského dramatického rozhlasového souboru: Marie Kršková, Věra Papírková a Petr Šporcl. - 52:20 - 2005


O JIHOČESKÉM KRAJI A LIDECH

• Básníci jižních Čech. - Účinkující: Jana Vasmutová, Milan Jedlička. - 8:29 - 1968 • Česká menšina ve Vídni očima vídeňského Čecha. Čte: Pavel Michal. - 26:07 - 1968 • Frýzová, Jitka: Šumava. - Účinkující: Jana Hermachová. - 1:35 - 1968 • Klíma, Jaroslav: Světáci. - Vyprávění jihočeských zedníků, kteří pracují v Rakousku. - Účinkující: Petr Vachta, Ladislav Fleischman, Karel Šimon, Josef Miler, Jan Lavička, František Sládek, Miroslav Eibl, Jaromír Karlík, Jaroslav Fleischman, Pavel Pelant, Gerhard Resen. - 58:43 - 1991 • Klíma, Jaroslav: Dolovná. Reportáž s třeboňskými rybáři. - Hovoří: Jaroslav Kreník, ing. Josef Chmel, ing. Milan Malecha, Václav Brož, Albín Kido, František Laština, Ladislav Kolafa, Jan Měšťan. - 56:48 - 1991 • Bílek, Otakar: Očarovaná Šumava. - Pověst o touze po zlatě. - Účinkující: Rudolf Kvíz, Jaroslava Červinková. - 24:04 - 1992 • Bílek, Otakar: Krajino, krajino. - Povídání a zpívání o jižních Čechách s Karlem Valtrem, Rudolfem Hrušínským a Věroslavem Mertlem. - 28:34 - 1992 • Prázdninové putování – Českokrumlovsko. - Výběr z cyklu pořadů prof. Vladimíra Kovaříka, Dr. Miloslava Malého a Milana Navrátila. Připravil Otakar Bílek., dále hovoří Vladimír Kovařík, Miloslav Malý, Milan Navrátil. - 29:08 - 1992 • Bílek, Otakar: Prázdninové putování – Třeboňsko. Výběr z cyklu pořadů prof. Vladimíra Kovsříka, Dr. Miloslava Malého a Milana Navrátila. Připravil Otakar Bílek, dále hovoří Vladimír Kovařík, Miloslav Malý, Milan Navrátil. - 29:37 - 1992 • Bílek, Otakar: Prázdninové putování – Prachaticko. - Výběr z cyklu pořadů prof. Vladimíra Kovaříka, Dr. Miloslava Malého a Milana Navrátila. - Připravil Otakar Bílek, dále hovoří Vladimír Kovařík, Miloslav Malý, Milan Navrátil. - 29:10 - 1992 • Bílek, Otakar: Prázdninové putování – Táborsko. - Výběr z cyklu pořadů prof. Vladimíra Kovaříka, Dr. Miloslava Malého a Milana Navrátila z roku 1973. Připravil Otakar Bílek, dále hovoří Vladimír Kovařík, Miloslav Malý, Milan Navrátil. - 29:07 - 1992 • Šotolová, Marie - Prášek, Jiří: Písecké zvony. V reportáži hovoří Jaroslav Sádlo. - Účinkující: Petra Hobzová, Jiří Trnka. - 29:40 - 1992 • Pletzer, Karel: Kolébka pověstí. Historicko-literární pořad o vzniku nejznámějších českobudějovických pověstí. - Připravil dr. Karel Pletzer, CSc. - Účinkující: Jan Trnka, Jaroslava Červenková. - 24:10 - 1992 • Pavlík, Petr: Šumavský deník - ukázka z knihy: Napouštění Lipna. - Účinkující: Roman Nevěčný. - 3:28 - 1993 • Pavlík, Petr: Cesta z hor - ukázka z knihy: O soužití českých a německých kluků. - Účinkující: Toman Nevěčný. - 8:28 - 1993 • Pavlík, Petr: Tak schválně hoď. – O štípání kamene v lomu. - Účinkující: Roman Nevěčný. - 7:18 - 1993 • Krejčová, Hana - Watzlik, Hans: Pouť do Zlaté Koruny. - Literární zátiší. - Účinkující: Vladimír Volek. - 22:00 - 1993 • Pešta, Aleš: Na počátku byly Budivojovice. - Procházka historií Českých Budějovic s hudbou Pavla Anděla-Pokorného. - Rozhlasová úprava: Otakar Bílek.- Účinkující: Roman Nevěčný, Jan Trnka. - 21:22 - 1993 • Rada František - Krejčová Hana: Když se psalo C.K. - Četba na pokračování (1. - 10. část). - Čte: Josef Martíšek, dále hovoří Hana Krejčová, dr. Robert Sak a dr.Karel Pletzer. - 28:00 - 1993 • Bílek, Otakar - Mikuláš, Zbyněk: Večerní hodinka z Českých Budějovic. - Pořad o Českokrumlovsku, restaurátorské práci, o barokním divadle, o maškarním sále zámku. - Záznam z Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, hraje Bavorský soubor kapela Antiqa s použitím původních nástrojů. - Účinkující: Hynek Klouda, Věra Zemanová, Marcela Housková. - 59:53 - 1994 • Krejčová, Hana: Zlatý věk růže (…vzpomínky na slavnou dobu a zánik českobudějovického nakladatelství). - Připravila a slovem provází Hana Krejčová, v reportáži mluví Jan Mareš, Věroslav Mertl, Robert Sak. - Účinkující: Zdeněk Jarolímek, Karel Charvát, Roman Nevěčný. - 51:31 - 1995 • Na nedělní vlně Českých Budějovic 15.10.1995 Krejčová, Hana: Procházka okolo Hluboké parkem a zahradami s paní Polákovou, Miroslavem Hulem. - Ing. Balej vypráví o dracích. - Účinkující: Jarmila Poláková, Jan Balej, Miroslav Hule, Otakar Bílek. - 58:38 - 1995 • Krejčová, Hana: Čas hájení, čas lovu. - Literární zátiší - nad knihou Jiřího Andresky. - Účinkující: Otakar Bílek. - 29:30 - 1995 • Krejčová Hana: Po stopách českobudějovických lazeben. - Literární zátiší „Nad knihou Daniela Kováře“. - Připravila a slovem provází Hana Krejčová. Dále hovoří Daniel Kovář a Otakar Bílek. - 29:59 - 1996 • Krejčová, Hana - Watzlik, Hans: Pouť do Zlaté Koruny. - Literární zátiší. - Účinkuje: Vladimír Volek. - 22:00 - 1996 • Sak, Robert - Krejčová, Hana: Ve službách české knihy. Sobotní rozhlasový podvečer. - Účinkující: Otakar Bílek, Rudolf Kvíz, Jaroslava Červenková. - 42:39 - 1996 • Janáčková, Jaroslava: Český rok v Holečkových „Našich“. - Schůzky s literaturou. - Účinkující: Otakar Bílek, Věra Papírková, Jan Dvořák, Petra Hobzová. - 40:47 - 1998 • Čapek, Karel: Zázračný rybolov. O výlovu Staňkovského rybníka. - Účinkující: Otakar Bílek. - 7:47 - 1998 • Křížek, Miroslav: Ve mlýně u Kozáků 1. -5.část. - Účinkující: Otakar Bílek. - 5:52 - 2006 • Soukupová, Hana: Česko - země neznámá. - Příběh Jakuba Hrona - podivuhodná osobnost svérázného metánovského myslitele a vynálezce. - Připravila a slovem provází Hana Soukupová. Dále hovoří prof.Vladimír Borecký, Josef Zeman, Otakar Bílek, Petr Šporcl. - 21:58 - 2008 • Melicharová, Alena: Můj život s paletou (1- 4). - Účinkující: Otakar Bílek. - 12:31 - 2010 • Páteční večer do Víkendové přílohy Vltavy. - Soukupová, Hana: Český Krumlov - 15 let na seznamu světového dědictví UNESCO. - Připravila a slovem provází Hana Soukupová, v ukázkách hovoří: Otakar Bílek, Martin Hruška a Ondřej Volejník, hudební spolupráce Martin Horyna. - 104:34 - 2011 • Soukupová, Hana: Fonoarchiv - zvuková paměť jižních Čech 12.02.2011. s využitím archivního snímku "Krajino, krajino". - Připravila a slovem provází Hana Soukupová, dále hovoří Otakar Bílek, Věroslav Mertl, Karel Valter a Rudolf Hrušínský. - 22:51 - 2011


POŘADY POLITICKÉ

• Strip-tease pro Mr.Smitha. - Půlhodinka o faktech a skutečném pozadí událostí, o nichž se zmínil západní tisk. - 30:00 - 1962 • Kde dávají lišky dobrou noc. - Reportáž strážců hranic s chlapci z Horní Plané. Připravil Zdeněk Pražák, slovem provází Otakar Bílek. Dále hovoří učitel Nový, děti z DDRS, Jaroslav Ženíšek, učitel Pavlík, ing. Vicena, Slavík. - 18:39 - 1965 • Bílek, Otakar: Situace v noci 22.08.1968. - Srpen 1968. - 1:37 - 1968 • Mertl, Věroslav: Propuštěn. - Povídka z knihy "Stín blaženosti" - o návratu z vězení. - Účinkující: Milan Jedlička. - 17:27 - 1969 • Bílek, Otakar: Hlasy bez rámů. Příběh knihy, která byla 2x zavražděna - o zápisech v návštěvní knize Alšovy jihočeské galerie. - Účinkující: Boris Jadnin, Roman Nevěčný, Ladislav Huml, Petr Šporcl, Antonín Bašta. 38:46 - 1990 • Bílek, Otakar: Srpen 1968 1. - 10. - Dokumentární záběry z prvních dnů okupace v roce 1968 Záběr 1 – 20. - Připravil Otakar Bílek. - Účinkující: Inocenc Hanzlík, Holman, Karel Řimnáč, Nepožitek, Stanislava Týrová, Mikulová, Miroslav Jelínek, Vladimír Vácha, Ivan Emr, Josef John, Lubomír Soukup, Bedřich Hlinka, Jindřich Kouba, Václav Šimeček. - 72:42 - 1990 • Slámová, Lea - Bouček, Zdeněk: Žádný strom neroste rovně. - Svědectví o česko-romských nepokojích z první poloviny roku 1991 v Klatovech. - Účinkující: Vladimír Brabec, Otakar Bílek, Lea Slámová, Zdeněk Bouček, Klára Samková. - 48:25 - 1991 • Schwarzenberg, Karel: Obrana svobod. - Úvahy o svobodě. - Účinkující: Zdeněk Jarolímek. - 17:08 - 1993 • Krejčová, Hana: Literární matiné: Nad česko-židovským almanachem. - Připravila a slovem provází Hana Krejčová. Dále hovoří Dr.Hana Housková a Otakar Bílek. - 22:25 - 1996


O LIDOVÝCH SVÁTCÍCH

• Mareš, František - Patková, Jindra: Vrbové jarní prstokladení. - Povídání o Velikonocích, lidové i křesťanské tradici těchto svátků. o pomlázce,pověrách a zvycích. - Účinkující: Petr Šporcl, Věra Papírková, Jan Kačer. - 35:25 - 1990 • Schneider, Jan: Český betlém. - Účinkující: Daniela Bambasová, Miloš Hlavica. - 11:47 - 1992 • Krejčová, Hana: Čtení ze starých kalendářů. - Účinkující: Hana Bauerová, Daniela Bambasová, Jan Trnka. - 20:08 - 1993 • Krejčová, Hana: Hořické mystérium. - Po stopách lidové pašijové hry ze šumavských Hořic. - Účinkující: Bibiana Šimonová, Ctirad Götz, Jaroslava Červenková, Jan Dvořák, Oldřich Jakubík, Roman Nevěčný. - 26:23 - 1993 • Krejčová, Hana: Zrcadlení. - Velkopáteční zastavení s fejetony Věroslava Mertla. - 26:54 - 1994 • Krejčová, Hana: Vánoční Literární matiné - s Paterem Františkem Hobizalem. - Účinkující: Otakar Bílek. 28:34 - 1995 • Krejčová, Hana - Devátá, Ivanka: Kolik je vám Vánoc. - Vánoční nadělování - fejeton z knihy "Dívám se okolo". - Účinkující: Daniela Bambasová. - 3:45 - 1998 • Krejčová, Hana - Devátá, Ivanka: Můj Ježíšek. - Vánoční nadělování Čs. rozhlasu - fejeton z knihy "Dívám se okolo". - Účinkující: Daniela Bambasová. - 3:17 - 1998 • Šotolová, Marie: Věrozvěsti – Hosana. - Účinkující: Martin Hruška a Jiří Šesták. - 25:00 - 2002 • Bílek, Otakar: Vánoční poezie. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - Dále hovoří: Marie Bartyzalová, David Borovka, Jana Horažďovská, Ivana Šabatová, Věra Štekerová, Miluše Vaclíková, Lenka Kudrličková, Zdeněk Krejsa. - 6:53 - 2006 • Soukupová, Hana: Vánoce s Otcem Františkem Hobizalem 24.12.2007. - Připravila a slovem provází Hana Soukupová. - Hovoří z archivní nahrávky z r. 1995 Pater František Hobizal, čte v repríze Otakar Bílek. - 26:40 - 2007


POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

• Michal, Vladimír: Daleká cesta štičky neposedy „Povídám, povídám pohádku“. - Účinkující: Růžena Nováková, - 13:09 - 1959 • Bílek, Otakar: O tužce neposlužce. - „Povídám, povídám pohádku“. - Účinkující: Bílek, Otakar. - 6:31 - 1959 • Bílek, Otakar: Pohádka o draku, který chtěl letět na měsíc. - „Povídám, povídám pohádku“. - Účinkuje: Bílek, Otakar. - 6:37 - 1961 • Němcová, Božena: Perníková chaloupka. – Pohádka. - Účinkující: Růžena Nováková. - 9:21 - 1962 • Němcová, Božena: Jak se Honzík učil latinsky. -Účinkující: Růžena Nováková. - 6:10 - 1962 • Prošková, Hana: Obrova zahrádka. - Povídka před polednem. - Účinkující: Josef Bulík. - 12:58 - 1966 • On a já - 1. – 5. díl (1. Myška; 2. Horror; 3. Vánoční starosti; 4. Indiánská; 5. Kasino.). - Friedrichová, Olga o trampotách a radostech autorky a jejího syna. - Účinkující: Hana Bauerová. - 5:57 - 1969 • Šimek, Miloslav - Grossmann, Jiří: Exkurse do ZOO. - Povídka z knihy "Besídka zvláštní školy". - Účinkující: Josef Krofta, Otakar Bílek. - 8:39 - 1970


VARIA

• Brandys, Kazimicrz: Rozhovory. - Pro rozhlas s použitím překladu Heleny Teigeové volně zpracoval Jakub Pampáter. - Účinkující: Libuše Franková, Josef Svoboda. - 25:39 - 1963 • Červená, Alena: Narodil se. – O tom, jak člověk v různých dobách přicházel na svět. - Účinkující: Jan Trnka, Pavel Soukup, Hana Bauerová, Antonín Hardt, Růžena Nováková. - 27:04 - 1966 • Hofmann, Gert: Starosta. - Přeložili A. a J. Tomkovi, slovem provází Věra Vacková. - Účinkující: Ladislav Huml, Jiřina Baštová, Antonín Bašta. - 45:09 - 1968 • Bílek, Otakar: Tři kapitolky o ženách. - Pojednání o módě, manželství, emancipaci potažmo k ženám, s použitím cizích materiálů a moudrostí velkých mužů. - 17:47 - 1968 • Brand, Max: Hvízdavý Dan (1-13). - Četba na pokračování. - Pro rozhlas upravil Milan Mach. - Účinkující: Milan Mach. - 17:47 - 1990 • Eastlake, William: Hájili jsme hrad (1 - 11). - Četba na pokračování z románu amerického autora, v překladu Radoslava Nenadála, připravil Vlastimil Vavřín. - 25:54 - 1991 • Krejčová Hana – Rada František: Když se psalo C.K. - Četba na pokračování /1.- 10. část /. - Účinkující: Josef Martíšek, - Dále hovořili: Hana Krejčová, dr. Robert Sak a dr.Karel Pletzer. - 28:00 - 1993 • Mertl Věroslav Záhadné vidiny výtvarné kritiky. - Úvaha o výstřelcích výtvarné výchovy. - Účinkující: Otakar Bílek, Roman Nevěčný. - 14:11 - 1993 • Pták z říše bájí. - Jak si starý písař našetřil a koupil husu. - Účinkující: Zdeněk Jarolímek. - 22:18 - 1993 • Bílek, Otakar: Půlhodinka z dostaveníčka. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek, dále hovoří Jiří Ptáček a Jiří Šesták. - 28:31 - 1993 • Krejčová, Hana - Čapek, Karel: Zahradníkův rok 1.-13. - Účinkující: Otakar Bílek. - 13:32 - 1993 • Sedlmayerová, Anna: Na cestách - díl 1. – 2. - Povídka Anny Sedlmayerové o cestě po Itálii. - Účinkující: Bibiana Šimonová. - 11:48 - 1993 • Krejčová, Hana: Duchovní písně sv. Jana od Kříže. - Účinkující: Věra Papírková, Martin Hruška, Kateřina Březinová, Otakar Bílek. - 28:51 - 1993 • Krejčová, Hana: Čtení z Mistra Jana. - Účinkující: Jan Dvořák, Petr Šporcl. - 27:08 - 1993 • Schober, Pavel - Sedlmayerová, Anna: Zelené pastely díl 1. – 10. - Četba na pokračování. - Účinkující: Věra Papírková. - 25:11 - 1993 • Písař, Václav: Zlatá stezka díl 1. -17. - Četba na pokračování. - Pro rozhlas upravil Josef Martíšek. - Účinkující: Jaroslava Červenková, Vladimír Volek. - 28:56 - 1993 • Mertl, Věroslav: Dveře. - Literární zátiší. - Účinkující: Vladimír Volek. - 26:33 - 1994 • Krejčová, Hana: Putování za živou vodou. - Literární zátiší. - Účinkující: Daniela Bambasová, Otakar Bílek. - 25:01 - 1994 • Mertl, Věroslav - Bílek, Otakar: Slova posílaná po větru. - Literární zátiší - výběr úvah a postřehů z deníku spisovatele Věroslava Mertla v knize "Kruhy pod očima". - Účinkující: Vladimír Volek, Libor Vacek. - 31:30 - 1994 • Bílek, Otakar: Přemítání. - Literární zátiší. - Účinkující: Otakar Bílek, Věroslav Mertl. - 30:46 - 1997 • Schneider, Jan: Útěk k rybám. - Účinkující: Daniela Bambasová. - 16:05 - 1997 • Krejčová, Hana - Fibich, Ondřej: Čtyři rytíři. - Literární zátiší. - Účinkující: Otakar Bílek, Věra Papírková. - 26:00 - 1998 • Krejčová, Hana - Devátá, Ivanka: Plachost dobré vůle. - Vánoční nadělování Čs. rozhlasu - fejeton z knihy "Dívám se okolo". - Účinkující: Daniela Bambasová. - 2:06 - 1998 • Krejčová, Hana: Literární matiné. Připravila a uvádí Hana Krejčová.Dále hovoří: Dr.Radoslav Jiřík, Karla Ladwigová, Hana Kofránková, Aleš Vrzák. - 29:30 - 1998 • Krejčová, Hana: Apokalyptický deník. - Nad stejnojmennou knihou Vladimíra Neuwirtha s Karlem Skalickým, hovoří Jiří Šesták. - 16:46 - 1998 • Riedlbauchová, Tereza: Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové 1.- 7.část. Četba na pokračování. - Účinkující: Hana Kofránková, Otakar Bílek. - 25:46 - 1998 • Herites, František: Politický věhlas pana Trubla. - Malá povídka ze sbírky "Na niti humoru"- Účinkující: Otakar Bílek. - 17:20 - 1999 • Bílek, Otakar: Prožít den. - Literární zátiší. - Připravil a slovem provází Otakar Bílek. - Účinkující: Věroslav Mertl a Hana Krejčová. - 20:39 - 1999 • Krejčová, Hana - Zezulka, František: Z deníku praktického lékaře. - Výběr z díla a rozhlasová úprava Hana Krejčová. - Účinkující: Otakar Bílek. - 29:44 - 1999 • Sládek, Miloš - Krejčová, Hana: Trojí putování Podkarpatskou Rusí. - Pořad připravili a slovem provázejí: Hana Krejčová a Miloš Sládek. Dále hovoří: Marina Černichovska a Otakar Bílek. - 30:31 - 1999 • Kuchtová, Pavla: Kulturní revue. - Připravila a slovem provází Pavla Kuchtová. - 29:35 - 2000 • Rosch, Vilém: Rybí šupiny. - Literární zátiší. - Účinkující: Otakar Bílek. - 23:40 - 2000 • Vrzák, Aleš: Ohlédnutí. - Literární střípky. Připravil a slovem provází Aleš Vrzák. - Účinkující: Ludvík Mühlstein a Ota Bílek. - 55:00 - 2003POŘADY OTAKARA BÍLKA V ALŠOVĚ JIHOČESKÉ GALERII

• 1971 Nastudování nejstarší české divadelní hry ze 14. století – veršované satirické frašky Mastičkář. • 1971 Rozhovory s mistry, 1971 • 1972, 1973 Návštěvy z galerie + následně Večery v galerii • 1971 Mezinárodní hudební léto Hluboká, od roku 1971 každoročně • Návštěvy v ateliéru • Dostaveníčka v galerii • 1973 – 1990 Černé hodinky


ČERNÉ HODINKY • 9.10. 1973 s Cyrilem Boudou + Vladimírem Neffem • 23.10. 1973 s Josefem Hlinomazem, • 31.3. 1978 s Otou Janečkem, • 12.4. 1978 se Zdeňkem Seydlem, • 3.5. 1978 s malířem Ádou Novákem, • 17.5. 1978 s dr. Jarmilou Blažkovou, UMPRUM Praha, • 14.6. 1978 s malířem Václavem Boukalem, • 8.11. 1978 s malířem Jaroslavem Peškem, • 21.3. 1979 s malířem a grafikem Františkem Peterkou, • 23.5. 1979 s dr. Václavem Formánkem, NG Praha, • 10.10. 1979 s dr. Janou Brabcovou, NG Praha, • 15.11. 1979 s Alenou Ladovou, • 29.4. 1981 s malíři Janem Cihlou, Ádou Novákem a Karlem Valterem, • 25.5. 1981 s Radovanem Lukavským, • 3.6. 1981 s Miroslavem Horníčkem, • 20.4.1982 s dr. Jaromírem Šípem, NG Praha, • 13.5. 1982 s Eduardem Pergnerem /Borisem Janíčkem/, • 2.6. 1982 s Milanem Munclingerem + fotografkou Márií Kudasovou • 9.6. 1982 s dr. Václavem Formánkem, NG Praha • 15.6. 1982 s malířem Jaroslavem Peškem + režisérem Zdeňkem Podskalským • 21.6. 1983 s vědcem ČSAV Emilem Hadačem + malířem Janem Cihlou • 27.11. 1984 se spisovatelem Františkem Nepilem, • 25.3. 1985 s Janem Kanyzou • 27.5. 1985 s malíři Arnoštem Paderlíkem a Jiřím Ptáčkem, • 24.9. 1985 s básníkem Jiřím Žáčkem, • 29.4. 1986 s Petrem Nárožným, • 9.9. 1986 s Petrem Ebenem, • 21.5. 1987 s Ivou Hüttnerovou • 2.6. 1987 s Alenou Ladovou, • 22.6. 1987 s hercem Milošem Hlavicou, • 8.9. 1987 s Iljou Hurníkem a Janou Hurníkovou, • 23.2. 1988 s recitátorem Rudolfem Kvízem, • 22.3. 1988 s Janem Kanyzou a knihvazačem Ladislavem Hodným ml., • 13.9. 1988 s Petrem Ebenem, • 23.5. 1989 s herečkou Gabrielou Osvaldovou, • 12.9. 1989 s Theodorem Pištěkem, • 4.9. 1990 s Ivanem Mládkem, • 23.10. 1990 s malířem Vladimírem Komárkem, • 27.11. 1990 s dr. Jiřím T. Kotalíkem, ředitelem NG.

Díla pod fair use na Commons nejsou dovolena[edit]

Wikimedia Commons nepřijímá díla pod tzv. fair use, protože příslušné zákony se v různých zemích podstatně liší – takže dílo, které je přijatelné např. podle úpravy fair use ve Spojených státech (která je velmi volná), není přijatelné ve většině jiných zemí.

Navíc fair use závisí na kontextu použití obrázku (či jiného díla). Tedy obrázek, jehož použití na nějaké stránce by spadalo pod fair use, by na jiné stránce mohl být porušením autorských práv. Konkrétně pak fair use nedovoluje sbírat a šířit díla v mediální databance, jakou jsou právě Commons. Jednoduše řečeno to znamená, že fair use na Commons nelze využít.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Commons:Fair use.

Odvozená díla[edit]

Tato koláž je příkladem odvozeného díla. Spojuje několik již dříve existujících obrázků, které byly uvolněny pod GFDL a dalšími kompatibilními svobodnými licencemi.

Chcete obrázek Mickey Mouse, ale pochopitelně ho nemůžete jen tak nascanovat. Tak proč si nevyfotit jeho plyšovou hračku a načíst na Commons tu fotografii? To nedělejte. Důvodem, proč nemůžete načítat fotografie podobných hraček, je to, že jsou považovány za odvozená díla. A k užití odvozeného díla potřebujete souhlas původního autora.

Český autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací) říká: „Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.“

Tedy neautorizovaná odvozená díla, jako jsou obrázky hraček, figurek apod., musí být smazána.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Commons:Derivative works.

Jednoduchý vzhled[edit]

Logo společnosti Microsoft

Většina komerčního zboží a výrobků je tak či onak chráněna jako předmět duševního vlastnictví, autorské právo je jen jedním z druhů takové ochrany. Je důležité uvědomit si rozdíl mezi autorským právem, ochrannými známkami a patenty. Na Wikimedia Commons obecně vynucujeme pouze dodržování autorského práva, z následujících důvodů:

 1. Prakticky cokoli může být známkoprávně chráněno a nemělo by smysl zakazovat všechno.
 2. Ochranné známky a ochrana průmyslových vzorů se týkají jejich komerční produkce, ale jinak mohou být jejich fotografie volně šířeny.

Na Commons přijímáme text v běžném písmu a jednoduchých geometrických tvarech, i pokud se jedná o logo chráněné ochrannou známkou.[1] Takové obrázky by měly být označeny jako {{PD-textlogo}}. Předměty, jejichž vzhled je uměleckým dílem, však mohou být chráněny autorským právem.

Často je velmi obtížné rozhodnout, zda je nějaký vzhled chráněn autorským právem či ne, a obrázky tohoto typu jsou často, s různými výsledky, navrhovány na smazání.

Písma[edit]

Bitmapové vyjádření písma (fontu) není ve Spojených státech předmětem autorskoprávní ochrany, je tedy v public domain. V jiných zemích to může být jinak (vizte článek na anglické Wikipedii). V tomto případě použijte {{PD-font}}.

To se ale nemusí týkat vektorových obrázků (např. SVG) písem. V takovém případě byste měli zkontrolovat, že příslušné písmo bylo uvolněno pod svobodnou licencí, např. pod OFL, a použít {{Open Font}}. Jinak takové obrázky na Commons nenačítejte.

Ukázkové příklady[edit]

Řekněme, že jste něco vyfotografovali, naskenovali nebo stáhli z nějakého webu, a chcete výsledný soubor načíst na Wikimedia Commons. Jak zjistíte, jestli to můžete udělat? Ukážeme vám jednoduchý přehled, který vám pomůže se rozhodnout. V případě pochyb se můžete zeptat na stránce Commons:Hospoda U Commons.

Podrobnější seznam najdete na stránce Commons:Image casebook.

Symbol OK.svg Bez problémů[edit]

Vlastní fotografie, jejichž předmětem jsou:

 • příroda, zvířata (les, obloha, psi, kočky, mravenci, brouci apod.),
 • plody (jablko, malina apod.),
 • lidé, kteří vám dali svolení, abyste zveřejnili jejich podobiznu,
 • vy (dokud si z nás nebudete dělat soukromý web),
 • díla, která jsou volná jak ve Spojených státech, tak v místě, kde žijete:
  • Budovy, které postavil architekt, který zemřel před více než 70 lety (ideálně před více než 100 lety),
  • umělecká díla, která vytvořil umělec, který zemřel před více než 70 lety (ideálně před více než 100 lety),
  • knihy, jejichž autor zemřel před více než 70 lety (ideálně před více než 100 lety),
  • novinové a časopisecké články, jejichž autor zemřel před více než 70 lety (ideálně před více než 100 lety).

Obrázky, které jste sami naskenovali a jejichž předmětem je:

 • dílo, jehož autorská práva vypršela jak ve Spojených státech, tak v místě, kde žijete,
 • obrázky, jejichž autorem jste výhradně vy (buď nejsou založené na žádné starší předloze, nebo jsou založené na volném díle).

Díla stažená z webu:

 • díla, jejichž autorská práva vypršela jak ve Spojených státech, tak v místě, kde žijete.

Nejisté, Symbol OK.svg může a X mark.svg nemusí být přijatelné[edit]

Všechny druhy autorských děl, u kterých není uživatel majitelem autorských práv:

Fotografie, kresby, skeny a další reprodukce:

 • Automobilů,
 • výrobků denní potřeby (jednoduchý vzhled je přijatelný),
 • přebalů knih (jen velmi jednoduchý vzhled je přijatelný),
 • peněz (záleží na zákonech jednotlivých zemí; vizte Commons:Currency),
 • budov, jejichž architekt žije nebo zemřel před méně než 70 lety (vizte Commons:Freedom of panorama),
 • umělecká díla trvale umístěná na veřejném prostranství, jejichž autor žije nebo zemřel před méně než 70 lety (vizte Commons:Freedom of panorama),
 • interiéry soukromých budov, domů, muzeí,
 • celebrit (vizte Právo na ochranu osobnosti),
 • běžných lidí, kteří neposkytli svolení (vizte Právo na ochranu osobnosti).

X mark.svg Nepřijatelné[edit]

 • Obrázky pod fair use,
 • fanouškovské umění, které výrazně napodobuje chráněné dílo,
 • fotografie, kresby, skeny a další reprodukce autorských děl, ke kterým nevlastníte autorská práva, jako například:
  • Díla (kromě těch trvale umístěných na veřejném prostranství) autorů, kteří dosud žijí nebo zemřeli před méně než 70 lety,
  • figurky, sošky, kostýmy a další díla chráněná autorským právem (vizte Odvozená díla),
  • přebaly hudebních alb, videoher, filmů, plakáty, novinové a časopisecké články apod.
 • Zvukové nahrávky autorských děl, ke kterým nevlastníte autorská práva, jako například:
  • Autorským právem chráněné rozhlasové stanice (program i reklama),
  • písně, jejichž autor dosud žije nebo zemřel před méně než 70 lety.

Mezinárodní právo[edit]

Bernská úmluva[edit]

Téměř všechny státy světa jsou účastníky Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (vizte text úmluvy). Podle této úmluvy jsou práva autorů podle jistých pravidel vynucována i v ostatních zemích. Jedním z důsledků těchto pravidel je, že jsou vždy podstatné zákony země, ve které dílo vzniklo.

Nejdůležitější je článek 7, který stanovuje dobu ochrany zaručenou úmluvou. Úmluva stanoví minimální dobu ochrany 50 let po smrti autora (s několika výjimkami). Každá země však může stanovit dobu delší.

Vždy však dobu ochrany určují zákony země, ve kterých je požadována ochrana; pokud však legislativa této země nestanoví jinak, doba ochrany nebude překračovat dobu, po kterou by bylo dílo chráněno v zemi svého původu.

Přestože toto pravidlo o nepřekračování doby ochrany v zemi původu podle článku 7 úmluvy přijalo mnoho států, je důležité upozornit, že autorský zákon ve Spojených státech neobsahuje takové pravidlo. Například 17 U.S.C. 104A(a)(1)(B) může obnovit autorskoprávní ochranu díla vydaného mimo území USA na zbytek doby ochrany podle amerického práva i v případě, že v zemi původu ochrana vyprší dříve. To se může týkat děl, která byla v zemi původu chráněna k 1. lednu 1996. To znamená, že byť je nějaké dílo ve své zemi původu volné, ve Spojených státech může být stále chráněno. Další podrobnosti a seznam rozhodujících dat nalezenete na stránce w:Wikipedia:Non-US copyrights#Dates of restoration and terms of protection.

Autorské právo v evropských zemích[edit]

Evropská unie vydala směrnice harmonizující autorskoprávní předpisy v Evropské unii. Uvědomte si však, že směrnice, na rozdíl od nařízení, nemá přímý účinek. Směrnice musí být nejprve v každé zemi transponována do zákona té země, při čemž existuje podstatná volnost. To platí například pro zákonná omezení autorského práva (ekvivalent fair use), která se mohou v rámci jistých mezí lišit.

Z našeho pohledu je nejdůležitější Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (text směrnice). Tato směrnice stanovuje dobu ochrany autorských práv na 70 let po smrti autora (v případě spoluautorství smrti posledního žijícího autora, v případě kolektivních, pseudonymních či anonymních děl se doba počítá od zveřejnění).

Tato směrnice však nezkracuje už běžící dobu ochrany v těch zemích, kde je delší.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (text směrnice) stanovuje v článku 5 výjimky z autorského práva. Pouze jedna z těchto výjimek je ale povinná (týká se cachování). Ostatní jsou nepovinné, takže se u každé výjimky může každá země rozhodnout, zda ji do svého práva přijme a jak ji omezí. Nedá se proto automaticky předpokládat, že výjimka platná v jednom státě EU platí i v jiných členských státech. Jmenovitě se každá země může rozhodnout, jak bude chránit díla trvale umístěná na veřejném prostranství a „jednoduché“ fotografie.

Konečně existuje také velké množství judikátů týkajících se těchto témat. V některých případech tak mohou existovat práva či omezení, která nejsou uvedena v textu zákonů. Proto je třeba vždy dbát na interpretaci zákona v příslušné zemi namísto pouhého čtení předpisů.

Zákony v jednotlivých zemích[edit]

Autorské zákony se v jednotlivých zemích liší. Obrázky načítané na Commons zahrnují, pokud nejsou načítány přímo ze Spojených států, vztah dvou či více autorskoprávních jurisdikcí. Obecně se na Commons používá pravidlo dovolující načítat pouze takové obrázky, které lze využívat ve všech zemích (nebo přinejmenším ve většině zemí). Zákony různých států se liší zejména v následujících bodech:

 • Doba, po kterou jsou díla chráněna. Ve většině zemí ochrana vyprší nejpozději 70 let po smrti autora.
 • Ochrana výsledků práce státní správy. V některých zemích (ale ne ve všech) jsou oficiální díla vytvořená vládou volná.
 • Čemu všemu se poskytuje autorskoprávní ochrana. V některých zemích nelze používat obrázky uměleckých děl, jako jsou architektonická díla, sochy, oblečení apod., bez souhlasu autora původního díla.

Nejbezpečnějším způsobem, jak přistupovat k mezinárodnímu autorskému právu je zvážit zákony všech relevantních jurisdikcí a poté určit, zda je něco chráněno či nikoli, podle té nejpřísnější kombinace těchto zákonů. Mezi relevantní jurisdikce mohou patřit:

 • Místo, kde dílo vzniklo,
 • místo, odkud je dílo načítáno na Commons,
 • místo, kde je fyzicky umístěn server, ze kterého bylo dílo staženo,
 • Spojené státy americké (sídlo nadace Wikimedia Foundation a jejích serverů).

Dílo smí být na Commons použito pouze v případě, že je volné ve všech relevantních jurisdikcích, nebo pokud se na něj ve všech jurisdikcích vztahuje nějaká svobodná licence.

Například u obrazu zveřejněného ve Francii použijte americký autorský zákon, který se vztahuje na servery, na kterých Commons běží. Také použijte autorské zákony země, ve které právě jste, a zákony země, ve které sídlí server, ze kterého jste obrázek získali. Pokud jste tento obrázek stáhli ze serveru ve Francii a žijete v Česku, musíte zvážit autorské zákony tří zemí: Francie, České republiky a Spojených států. Podle zákonů USA je toto dílo chráněno, pokud bylo zveřejněno po roce 1923. Podle českých zákonů je chráněno, pokud jeho autor nezemřel před více než 70 lety. Francouzský zákon stanovuje, že pokud autor zemřel za Francii, bude dílo chráněno ještě déle než v Česku. V tomto případě je tedy nejrestriktivnější kombinací Francie a Spojené státy. Na Commons smí být obrázek načten pouze v případě, že se jedná o volné dílo v obou těchto zemích.

Na serveru UNESCO naleznete sbírku autorských zákonů jednotlivých zemí, která může poskytnout základní přehled.

Konkrétní poznámky k jednotlivým zemím naleznete na stránce Commons:Copyright rules by territory (anglicky).

Související stránky[edit]

Poznámky[edit]

 1. Viz Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc., kde soud rozhodl, že logo a láhev vodky SKYY nejsou chráněny autorským právem

Externí odkazy[edit]

Zákony:

Autorskoprávní úmluvy:

Další: