Commons:Picture of the Year/2012/Introduction/dsb

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
  Picture of the Year 2012
   The Seventh Annual Wikimedia Commons POTY Contest

Thanks for your participation! The 2012 winners have been announced!

Introduction & dates
Voting eligibility · FAQ

Round 1:
Galleries

Round 2
:
Finalists
 · Results

Organising committee

Rules · Translations · Discussion


Sedyme lětne wólby za Wobraz lěta jo wuběźowanje, pśi kótaremž čłonki ze wšych projektow Wikimedije wótgłosuju wó wobrazach, kótarež w běgu zachadnego lěta su byli wuběrne wobraze, aby jaden wobraz lěta wuzwólili.

Gdy mógu wótgłosowaś?[edit]

Runda 1 Wobraza lěta 2012 wótměwa se...
wót 16. januara 2013
až do 14. februara 2013
Móžoš za někotare wobraze głosowaś
Runda 2 Wobraza lěta 2012 wótměwa se...
wót 07. februara 2013
až do 14. februara 2013
Móžoš jano za jaden wobraz głosowaś

Wó wótgłosowańskem rěźe[edit]

  • Prědne tśi dny su beta-testowa faza. Pšosym pśeglědaj, lěc wótgłosowański skript wuspěšnje funkcioněrujo.
  • Głose w testowej fazy - za prědne tśi dny - su teke płaśiwe. Komitej gódnośi je rowno tak, ako głose, kótarež daju se pózdźej.

Chto smějo wótgłosowaś?[edit]

Jano do głosowanja wopšawnjone wužywarje mógu wótgłosowaś. Musyš wušej 75 změnow do 2013-01-01 [UTC] z jadnotliwym wužywarskim kontom Wikimedije pśewjasć. Musyš pak z kontom na Commons pak z kontom drugego projekta Wikimedije zwězanym pśez SUL z Commons pśewjasć, kótarež docynjaju pomjenjone pominanja.

Teke jolic maš někotare do głosowanja wopšawnjone konta, móžoš jano z jadnym kontom wótgłosowaś.

Lětosa wólba pśewjeźo se z pomocu skripta, kótaryž pótrjebujo JavaScript a Web Storage. Pśez wobźělenje na wuběźowanju Wobraz lěta 2012 wugronijoš swóju wobjadnosć, až skript składujo daty wó wopšawnjenju do głosowanja, woglědanych datajach a danych głosach na twójom licadle.

Dalšne informacije

Kak mógu wótgłosowaś?[edit]

Woglědaj se ku galerijam za aktualnu wótgłosowańsku rundu a bjeŕ sebje cas, se wšykne wobraze kuždeje kategorije woglědaś, w kótarejž coš wótgłosowaś. Klikni na tłocašk "Wótgłosowaś" pód wobrazom, aby jen pódpěrał.

Głos buźo se awtomatiski składowaś. W swójich pśinoskach móžoš to pśespytaś. Jolic zmólki nastanu, pśecytaj pšosym Ceste pšašanja abo daj je k wěsći.

W prědnej runźe - někotare głose
Do głosowanja wopšawnjone wužywarje mógu za tak wjele kandidatow głosowaś, ako wóni kšě pódpěraś.
Kuždy wobraz móžo jano jaden głos dostaś; dalšne głose budu se za wugódnośenje wótwónoźeś abo ignorěrowaś.
W kóńcnej runźe - jadnucki głos
Kuždy do głosowanja wopšawnjony wužywaŕ móžo za jano jaden wobraz finale głosowaś.
Jolic wótgłosujucy wužywaŕ dajo někotare głose, ga jano ako slědny dany głos gódnośi ako płaśiwy.

Źo mógu swój głos daś?[edit]

Klikni jadnorje na wótkaz ku galerijam resp. finalistam.