Commons:Potd/2007-01 (nan)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

2004 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2005 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2006 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2007 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2008 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2009 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2010 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2011 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2012 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2013 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2014 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2015 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h
2016 -nî: 1-goe̍h · 2-goe̍h · 3-goe̍h · 4-goe̍h · 5-goe̍h · 6-goe̍h · 7-goe̍h · 8-goe̍h · 9-goe̍h · 10-goe̍h · 11-goe̍h · 12-goe̍h

purge this page's cache
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

1

Tng-leh-to̍h ê choá-ki hoan-á-hoé.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Tng-leh-to̍h ê choá-ki hoan-á-hoé.

2

Nice ê "Promenade des Anglais"

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Nice ê "Promenade des Anglais"

3

Chi̍t-chiah pe̍h-sek ê hē-á-ti-tu (Misumenoieds formosipes)bih tī má-eng-tan ê hoe--nih leh thèng-hāu la̍h-bu̍t.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Chi̍t-chiah pe̍h-sek ê hē-á-ti-tu (Misumenoieds formosipes)bih tī má-eng-tan ê hoe--nih leh thèng-hāu la̍h-bu̍t.

4

Tâng-soàⁿ-khîm ê ki-hâi kiat-kò͘.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Tâng-soàⁿ-khîm ê ki-hâi kiat-kò͘.

5

Frithia pulchra (玉光) sek-lāi pûn-chai leh khui-hoe.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Frithia pulchra (玉光) sek-lāi pûn-chai leh khui-hoe.

6

Ùi 1985 nî kàu 2005 nî choân-sè-kài ê jia̍t-tāi kē-khì-ap.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Ùi 1985 nî kàu 2005 nî choân-sè-kài ê jia̍t-tāi kē-khì-ap.

7

Chái-á tà-bông ê San Francisco ê Golden Gate Bridge, chi̍t-chióng chng-thāⁿ gē-su̍t ê kiat-kò͘.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Chái-á tà-bông ê San Francisco ê Golden Gate Bridge, chi̍t-chióng chng-thāⁿ gē-su̍t ê kiat-kò͘.

8

Eurasian Lynx (Lynx lynx) ê iù-kiáⁿ

Change image(translate this)

9

Switzerland Grenchen and Arch Municipalities hit-tah, hûiⁿ-koè Aare river ê A5 ko-sok-lō͘ toā-kiô.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Switzerland Grenchen and Arch Municipalities hit-tah, hûiⁿ-koè Aare river ê A5 ko-sok-lō͘ toā-kiô.

10

Chêng-kàu-taⁿ tē-it tiuⁿ "tē-kiû-chhut" siòng-phìⁿ, sī Apollo 8 jīn-bū sî tùi koe̍h-kiû kúi-tō hip--ê.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Chêng-kàu-taⁿ tē-it tiuⁿ "tē-kiû-chhut" siòng-phìⁿ, sī Apollo 8 jīn-bū sî tùi koe̍h-kiû kúi-tō hip--ê.

11

Chi̍t-chiah siàu-liân chhân-eⁿ-kang (Aeshna cyanea)

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Chi̍t-chiah siàu-liân chhân-eⁿ-kang (Aeshna cyanea)

12

Austria Carinthia-chiu ê tāi-piáu ang-á-phiau, Great coat of arms.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Austria Carinthia-chiu ê tāi-piáu ang-á-phiau, Great coat of arms.

13

Austria Graz tāi-ha̍k tô͘-chu-koán ê tô͘-chu-ba̍k-lo̍k khá-phìⁿ tû-á.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Austria Graz tāi-ha̍k tô͘-chu-koán ê tô͘-chu-ba̍k-lo̍k khá-phìⁿ tû-á.

14

Thoah-liān-á ê ē-tín-tāng ê hêng-bô͘.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : Thoah-liān-á ê ē-tín-tāng ê hêng-bô͘.

15


Change image(translate this)
English : A Barred owl (Strix varia), photographed in Canada in February 2005.

16

1895 nî Hoat-kok Pa-lí Montparnasse chhia-thâu hoat-seng sū-kò͘ ê hoé-chhia-thâu.

Change image(translate this)
Bân-lâm-gú : 1895 nî Hoat-kok Pa-lí Montparnasse chhia-thâu hoat-seng sū-kò͘ ê hoé-chhia-thâu.

17


Change image(translate this)

18


Change image(translate this)

19


Change image(translate this)
English : The Großvenediger and Schlatenkees glacier, Austria

20


Change image(translate this)
English : rendering of Compass rose from 1504 nautical chart by Portuguese cartographer Pedro Reinel.

21


Change image(translate this)
English : Eclipse of the Sun by Saturn

22


Change image(translate this)

23


Change image(translate this)
English : Hawker Hurricane Mk1, RAF serial R4118 aircraft

24


Change image(translate this)

25


Change image(translate this)
English : Moon occluded by clouds over San Diego, California

26


Change image(translate this)
English : Diagram of the body of an amphipod.

27


Change image(translate this)
English : British trench near the AlbertBapaume road at Ovillers-la-Boisselle, July 1916 during the Battle of the Somme.

28


Change image(translate this)

29


Change image(translate this)
English : Close-up of diamond-pattern knurling on cylindric work piece.

30


Change image(translate this)
English : Young boy, in Jakarta Indonesia, holding tattered football (soccer) ball.

31


Change image(translate this)
English : An edmontonia, an armoured dinosaur, of the nodosaur family from Late Cretaceous Period

Request an additional language – Demande d’ajout d’une langue