കോമൺസ്:ഗുണമേന്മയേറിയ ചിത്രങ്ങൾ

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Quality images and the translation is 87% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Quality images and have to be approved by a translation administrator.

കുറുക്കുവഴി : COM:QI

This photograph of a Western Gull (Larus occidentalis) was the first Quality image to be promoted to Featured Picture status

Quality images are diagrams or photographs that meet certain quality standards (which are mostly technical in nature) and are valuable for Wikimedia projects. Unlike featured pictures, quality images must be the work of Commons contributors; they need not be extraordinary or outstanding, but merely well-composed and generally well-executed.

There are currently 3,37,767 images marked as Quality images, which is roughly 0.336% of the available images (10,05,22,415).

This page highlights recently promoted images that meet the quality image guidelines. If you think that a particular image meets the criteria, you may nominate it at Commons:Quality images candidates. All Quality images can be found in a category called Quality images. You can browse Quality images by country, subject or user/author.

Quality images are divided into three subgroups. Any individual image may be placed in one or more of these groups:

  • Pictures with special technical merit. These images can be used as reference tools for teaching and explaining concepts in photography.
  • Pictures with a particular subject. This group has subgroups such as "birds" and "man-made structures".
  • Pictures created in a particular manner. For example, animations and pictures created with the use of a microscope.

(Before adding new images to these pages please see Commons talk:Quality images.)

ഗുണമേന്മയേറിയ ചിത്രങ്ങൾ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ

എക്സ്‌പോഷർ

കൂടുതൽ...

സംവിധാനം

കൂടുതൽ...

ചലന നിയന്ത്രണം

കൂടുതൽ...

മണ്ഡലത്തിന്റെ ആഴം

കൂടുതൽ...

ദൃഷ്ടികോൺ

കൂടുതൽ...

അനുപാതം

കൂടുതൽ...

നിറം

കൂടുതൽ...

ഗുണമേന്മയേറിയ ചിത്രങ്ങൾ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ

സൂക്ഷ്മജീവികൾ

ജീവികൾ

പക്ഷികൾ

സസ്തനങ്ങൾ

മറ്റുള്ളവ

കൂടുതൽ...

വാസ്തുവിദ്യ

കൂടുതൽ...

ജ്യോതിശാസ്ത്രം

കൂടുതൽ...

സംഭവങ്ങൾ

കൂടുതൽ...

ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ

കൂടുതൽ...

കുമിൾവർഗ്ഗം

കൂടുതൽ...

പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം

കൂടുതൽ...

വസ്തുക്കൾ

കൂടുതൽ...

ആൾക്കാർ

കൂടുതൽ...

സ്ഥലങ്ങൾ

മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ

പ്രകൃതി നിർമ്മിതങ്ങൾ

മിശ്രിതം

കൂടുതൽ...

സസ്യലോകം

പൂക്കൾ

മറ്റ് സസ്യചിത്രങ്ങൾ

കൂടുതൽ...

സൂര്യാസ്തമനങ്ങളും ഉദയങ്ങളും

കൂടുതൽ...

കലാസൃഷ്ടി

കൂടുതൽ...

കായികരംഗം

കൂടുതൽ...

ഗുണമേന്മയേറിയ ചിത്രങ്ങൾ തരമനുസരിച്ച്

അനിമേറ്റഡ്

കൂടുതൽ...

ഫോട്ടോഗ്രാഫി-ഇതര ചിത്രങ്ങൾ

കൂടുതൽ...

സൂക്ഷ്മദൃശ്യം

കൂടുതൽ...