Early Javanese books

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

These are early books ever printed using w:Javanese script. Latin characters were introduced by Dutch by 19th century, and eventually supplanted Javanese script in modern days. Before printed books existed, the script was written by (palace) scribes. Such copy are now very rare and in fragile conditions.

Even though Dutch VOC already arrived in Java as early as 17th century, only after 1820 the Dutch began paying attention to Javanese literature, especially after the English interlude (ended with Java War 1825-1830) (Shadows of Empire: Colonial Discourse and Javanese Tales, Laurie Jo Sears (p. 80)). Before that it could be said that they're mainly focused on the lingua franca of the region, which is Malay language. (See Early Malay books)

Translators[edit]

1820s[edit]

He Kaine Diateke.pdf Hē Kainé Ḍiaṭéké: tegesipun sakaṭahing seratipun Prajanjiyan ingkang Anyar menggah ing maagusti Yésus Kristus - Gottlob Brückner - Srirampor (Serampore) 1829


Javanese New Testament (η καινη διαθηκη - i̱ kaini̱ diathi̱ki̱)

1830s[edit]

Proeve eener Javaansche spraakkunst.pdf Proeve eener Javaansche spraakkunst - Gottlob Brückner - Serampore 1830 Eerste Gronden der Javaansche Taal.pdf Eerste Gronden der Javaansche Taal - Johann Friedrich Carl Gericke - Batavia 1831 Javaansche spraakkunst.pdf Javaansche spraakkunst, of de wijze om op eene gemakkelijke manier de Javaansche taal te leeren schrijven lezen, en spreken - Philippus Pieter Roorda van Eysinga - Amsterdam 1835 Schoolboekje ten behoeve van de Javaansche.pdf Schoolboekje ten behoeve van de Javaansche - J.F.C. Gericke - Enschedé, 1839 Berigt en proeve van de nieuwe Javaansche drukletters.pdf Berigt en proeve van de nieuwe Javaansche drukletters, naar het voorschrift en onder toezigt - Taco Roorda, 1839

1840s[edit]

Leesboek voor de Javanen.pdf Leesboek voor de Javanen - J.F.C. Gericke - Haarlem 1841 Nederduitsch Maleisch en Soendasch woordenboek.pdf Nederduitsch-Maleisch en Soendasch woordenboek: Benevens twee stukken tot oefening in het Soendasch - A. de Wilde, Taco Roorda, 1841 Een klein woordenboek der Hollandsche Engelsche en Javaansche Talen.pdf Een klein woordenboek der Hollandsche, Engelsche, en Javaansche Talen - Gottlob Brückner - Batavia 1842


A Vocabulary of the Dutch, English, and Javanese Languages

Javaansche Spraakkunst Leesboek en Woordenboek.pdf Javaansche Spraakkunst Leesboek en Woordenboek - A.D. Cornets de Groot, J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1843 Javaansche wetten.pdf Javaansche wetten: namelijk de nawålå-pradåtå, de anggĕr-sadåså, de anggĕr-agĕng, de anggĕr-goenoeng en de anggĕr-aroebiroe - T. Roorda - Amsterdam 1844
Het boek Rådjå Pirangon.pdf Het boek Rådjå Pirangon of de geschiedenis van Nabi Moeså, een javaansche legende; uitgegeven door T. Roorda: Legende vom Propheten Moses - T. Roorda, 1844 Serat Wiwaha Jarwa.pdf Sĕrat Wiwaha Jarwa - Johann Friedrich Carl Gericke, Kanwa (Empu) - Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1844 De Bråtå-Joedå de Råmå en de Ardjoena Såsrå.pdf De Bråtå-Joedå de Råmå en de Ardjoena Såsrå - C.F. Winter Sr., T. Roorda - Amsterdam 1845 Javaansche brieven berigten verslagen.pdf Javaansche Brieven, Berigten, Verslagen, Verzoeckschriften, Bevelschriten, Proclamaties, Publicaties, Contracten, Schuldbekentenissen, Quitanties, Processtukken, Pachtbrieven en andere soortgelijke Stukken. Naar Handschriften Uitgegeven door Taco Roorda. - Amsterdam, Johannes Müller, 1845 Javaansch Nederduitsch Woordenboek.pdf Javaansch Nederduitsch Woordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1847
Sakathahipun serrat Prajangjeyan Enggal.pdf Sakathahipun sĕrrat Prajangjeyan Enggal - Johann Friedrich Carl Gericke - Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1848 Handleiding bij de beoefening der Javaansche Taal 1848.pdf Handleiding bij de beoefening der Javaansche Taal en Letterkunde - J.J. de Hollander 1848 Javaansche zamenspraken 1848.pdf Javaansche zamenspraken - C.F. Winter, Sr., S. Keyzer - Amsterdam 1848 De Brata Joeda of de Krijg der Bharatas.pdf De Brata Joeda of de Krijg der Bharatas - mpu Sedah, Philippus Pieter Roorda van Eysinga 1849

1850s[edit]

Geschiedenis van Baron Sakéndhèr.pdf Geschiedenis van Baron Sakéndhèr: een Javaansch verhaal, 1850 Boma Kawja.pdf Boma Kawja (Skt. Bhâuma Kawja), dat is: gedicht van Bhâuma, den Zoon van Wisjnoe en de Aarde (Skt. Prèthiwî of Bhûmî). In het oorspronkelijke Kawi, volgens twee balische manuskripten. 1852 De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 1.pdf De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 1 - Johann Friedrich Carl Gericke, Taco Roorda - 's Gravenhage 1854 De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 2.pdf De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 2 - Johann Friedrich Carl Gericke, Taco Roorda - 's Gravenhage 1854 De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 3.pdf De Boeken des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal deel 3 - Johann Friedrich Carl Gericke, Taco Roorda - 's Gravenhage 1854
Iki Tjarita Satus Papat.pdf Iki Tjarita Satus Papat: pepetikan saka ing Pradjang-djejan Lawas lan saka ing Pradjangdjejan Anjar - Johann Friedrich Carl Gericke, Christian Gottlob Barth - 1855 Javaansche Grammatica benevens een Leesboek.pdf Javaansche Grammatica benevens een Leesboek tot oefening in de Javaansche taal deel 1 - Taco Roorda - Amsterdam 1855 Javaansche Grammatica.pdf Javaansche Grammatica benevens een Leesboek tot oefening in de Javaansche taal deel 2 - Taco Roorda - Amsterdam 1855 Het boek Adji Såkå.pdf Het boek Adji Såkå - C.F. Winter Sr., Gericke, Roorda - Amsterdam 1857 Javaansche zamenspraken 1858.pdf Javaansche zamenspraken - C.F. Winter, Sr., S. Keyzer - Amsterdam 1858

Markusevangelium (Kitab iñjil panganggitipun Markus) Johann Friedrich Carl Gericke - 's Gravenhage 1850

1860s[edit]

Bråtå Joedå I.pdf Bråtå-Joedå: Indisch-Javaansch heldendicht, Volume 1 - [based on the Mahabharata] voor de uitg. bewerkt [and tr.] door A.B.C. Stuart, 1860 Bråtå Joedå II.pdf Bråtå-Joedå: Indisch-Javaansch heldendicht, Volume 2 - [based on the Mahabharata] voor de uitg. bewerkt [and tr.] door A.B.C. Stuart, 1860 Supplement op het Javaansch Nederduitsch Woordenboek.pdf Supplement op het Javaansch Nederduitsch Woordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda, J.J. Meinsma - Amsterdam 1862 Javaansche zamenspraken 1862.pdf Javaansche zamenspraken - C.F. Winter, Sr., S. Keyzer - Amsterdam 1862 Het Nederlandsch Javaansch Zakwoordenboekje.pdf Het Nederlandsch Javaansch Zakwoordenboekje - Pieter Jansz, H.C. Klinkert - Samarang (Semarang) 1865
Reizen van Raden Mas Arjo Poerwo Lelono.pdf Reizen van Raden Mas Arjo Poerwo Lelono, Volume 1 - Raden Mas Arjo Poerwo Lelono, 1865 Grammaire javanaise.pdf Grammaire javanaise: accompagnée de fac-simile et d'exercices de lecture - Pierre Favre - Paris 1866 [1] Javaansch Hollandsch woordenboek 1869.pdf Javaansch Hollandsch Woordenboek - Pieter Jansz - Samarang (Semarang) 1869

1870s[edit]

Dictionnaire javanais français.pdf Dictionnaire javanais français - Pierre Favre - Vienne 1870 [2] Javaansch Hollandsch woordenboek 1871.pdf Javaansch Hollandsch Woordenboek - Pieter Jansz - Samarang (Semarang) 1871 Verzameling van spreekwijzen en eenige gesprekken tot oefening in de Javaansche Taal.pdf Verzameling van spreekwijzen en eenige gesprekken tot oefening in de Javaansche Taal - Pieter Jansz - Samarang 1872 Javaansch rekenboek.pdf Javaansch rekenboek over den rege van drieën - G.C.T. van Doorp & Co., 1875
Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek 1 of 2.pdf Javaansch Nederduitsch Handwoordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1875 (part 1 of 2) Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek 2 of 2.pdf Javaansch Nederduitsch Handwoordenboek - J.F.C. Gericke, T. Roorda - Amsterdam 1875 (part 2 of 2)

1880s[edit]

Handleiding bij de beoefening der Javaansche Taal 1886.pdf Handleiding bij de beoefening der Javaansche Taal en Letterkunde - J.J. de Hollander 1886

1890s[edit]

Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften.pdf Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften - C. Poezen, 1893 Javaansche Woordenlijst.pdf Javaansche woordenlijst: bevattende woorden in Midden-Java in gebruik vergeleken met het Javaansch in de residentie Soerakarta - H.A. de Nooy, Padmasoesastra, 1893 Kitab toehpah.pdf Kitab toehpah: een Javaansch handboek voor het Mohammedaansche recht - Taco Roorda, 1895 Roorda's Pandji-verhalen in het javaansch.pdf Roorda's Pandji-verhalen in het javaansch - Pañji, Taco Roorda, 1896

1900s onward[edit]

Bharata-Yuddha oudjavaansch heldendicht.pdf Bharata-Yuddha; oudjavaansch heldendicht, uitg. door J.G.H. Gunning (1903)

See also[edit]