Homer

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hómēros   Blue pencil.svg wikidata:Q6691 s:en:Author:Homer q:en:Homer
Hómēros
Miêu tả nhà thơ và tác giả Hy Lạp
Ngày sinh/mất thế kỷ 9 TCN
date QS:P,-850-00-00T00:00:00Z/7
thế kỷ 8 TCN
date QS:P,-750-00-00T00:00:00Z/7
Nơi sinh/mất Smyrna Ios
Giai đoạn sáng tác 8th century BC
Kiểm soát tính nhất quán
creator QS:P170,Q6691


Ancient “portraits”[sửa]

Pimentes typez[sửa]

Pergame type[sửa]

Type off Apollonius off Tanya[sửa]

Modern representations[sửa]

Paintings[sửa]

Sculptures[sửa]

Trichome tests[sửa]

Thé Trichome Orlando[sửa]