John Wesley

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
See also: Category:John Wesley.
English: John Wesley (1703-1791), a preacher and theologian who founded the Methodist movement
Português: John Wesley (1703-1791), fundador do Metodismo
Svenska: John Wesley (1703-1791), metodismens grundare
Tiếng Việt: John Wesley (1703-1791), người khởi phát Phong trào Giám Lý, và là lãnh tụ tôn giáo có nhiều ảnh hưởng trên Phong trào Tin Lành

Portraits[edit]

Statues[edit]

Miscellany[edit]