MediaWiki:Gadget-Cat-a-lot.js/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

//

// DO NOT CHANGE THE NEXT LINE
if (mw.config.get('wgUserLanguage') !== 'en')
// DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		// Preferences
		// new added: 2017-11-20. Please translate.
		// Use user language for i18n
		'cat-a-lot-watchlistpref' : 'Tuỳ chọn danh sách theo dõi liên quan đến các tập tin được sửa đổi bằng Cat-a-lot',
		'cat-a-lot-watch_pref'   : 'Theo các tuỳ chọn chung của bạn',
		'cat-a-lot-watch_nochange' : 'Không thay đổi trạng thái theo dõi',
		'cat-a-lot-watch_watch'  : 'Xem các trang được sửa đổi bằng Cat-a-lot',
		'cat-a-lot-watch_unwatch' : 'Xoá các trang trong khi sửa đổi bằng Cat-a-lot khỏi danh sách theo dõi',
		'cat-a-lot-minorpref'   : 'Đánh dấu sửa đổi nhỏ (nếu bạn thường đánh dấu sửa đổi nhỏ thì tuỳ chọn này không thay đổi gì mấy)',
		'cat-a-lot-editpagespref' : 'Cho phép phân loại các trang (kể cả thể loại) không phải tập tin',
		'cat-a-lot-docleanuppref' : 'Xoá {{Check categories}} và bản mẫu dọn dẹp khác',
		'cat-a-lot-uncatpref'   : 'Xoá {{Uncategorized}}',
		'cat-a-lot-subcatcountpref': 'Hiển thị các thể loại con nhiều nhất',
		'cat-a-lot-config-settings': 'Tuỳ chọn',
		'cat-a-lot-buttonpref'   : 'Dùng nút thay cho liên kết văn bản',
		'cat-a-lot-comment-label' : 'Bình luận sửa đổi tuỳ chọn',
		'cat-a-lot-edit-question' : 'Tại sao thay đổi này là cần thiết?',

		// Progress
		// 'cat-a-lot-loading'    : 'Đang nạp …',
		'cat-a-lot-editing'     : 'Sửa đổi trang',
		'cat-a-lot-of'        : 'của ',
		'cat-a-lot-skipped-already' : 'Đã bỏ qua {{PLURAL:$1|1=một trang|$1 trang}}, vì trang này đã nằm trong thể loại rồi:',
		'cat-a-lot-skipped-not-found': 'Đã bỏ qua {{PLURAL:$1|1=một trang|$1 trang}}, vì không tìm thấy thể loại cũ:',
		'cat-a-lot-skipped-server'  : 'Không thể thay đổi {{PLURAL:$1|1=trang|$1 trang}}, vì xảy ra lỗi kết nối tới máy chủ:',
		'cat-a-lot-all-done'     : 'Đã xử lý tất cả các trang.',
		'cat-a-lot-done'       : 'Xong!',
		'cat-a-lot-added-cat'    : 'Đã thêm thể loại $1',
		'cat-a-lot-copied-cat'    : 'Đã sao chép đến thể loại $1',
		'cat-a-lot-moved-cat'    : 'Đã di chuyển đến thể loại $1',
		'cat-a-lot-removed-cat'   : 'Xoá khỏi thể loại $1',
		// 'cat-a-lot-return-to-page': 'Trở lại trang',
		// 'cat-a-lot-cat-not-found' : 'Không tìm thấy thể loại.',

		// as in 17 files selected
		'cat-a-lot-files-selected'  : 'Đã chọn {{PLURAL:$1|1=một tập tin|$1 tập tin}}.',

		// Actions
		'cat-a-lot-copy'      : 'Sao chép',
		'cat-a-lot-move'      : 'Di chuyển',
		'cat-a-lot-add'      : 'Thêm',
		'cat-a-lot-remove-from-cat': 'Xoá khỏi thể loại này',
		'cat-a-lot-enter-name'   : 'Nhập tên thể loại',
		'cat-a-lot-select'     : 'Chọn',
		'cat-a-lot-all'      : 'tất cả',
		'cat-a-lot-none'      : 'không',
		// 'cat-a-lot-none-selected': 'Không chọn tập tin nào!'
	  });

// DO NOT CHANGE THE NEXT LINE
if (mw.config.get('wgContentLanguage') !== 'en')
// DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		// Summaries:
		'cat-a-lot-pref-save-summary': 'Cập nhật tuỳ chọn người dùng',
		'cat-a-lot-summary-add'   : 'Thêm vào [[Category:$1]]',
		'cat-a-lot-summary-copy'   : 'Sao chép từ [[Category:$1]] đến [[Category:$2]]',
		'cat-a-lot-summary-move'   : 'Di chuyển từ [[Category:$1]] đến [[Category:$2]]',
		'cat-a-lot-summary-remove'  : 'Xoá khỏi [[Category:$1]]',
		'cat-a-lot-prefix-summary'  : '', // Some text to prepend to the edit summary. Set this to an empty string if you use 'using'.
		'cat-a-lot-using-summary'  : ' dùng [[c:Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]]' // Some text to append to the edit summary. Set this to an empty string if you use 'prefix'.
	});
//