Monoclinic

Từ Wikimedia Commons
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bravais lattices
simple centered
Monoclinic, simple
Monoclinic, centered
Crystal structures: triclinic - monoclinic - orthorhombic - hexagonal - rhombohedral - tetragonal - cubic