ក្រុងភ្នំពេញ

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Phnom Penh)
Jump to navigation Jump to search

Satellite view - ការបង្ហាញតាមរយៈផ្កាយរណប[edit]

Climate - អាកាសធាតុ[edit]

Royal Palace - ព្រះបរមរាជវាំង[edit]

see Category:Royal Palace, Phnom Penh

Wat Phnom - វត្តភ្នំ[edit]

Buildings - សំណង់អាគារ[edit]

see Category:Buildings in Phnom Penh

Markets - ផ្សារ[edit]

see Category:Markets in Phnom Penh

Tuol Sleng - សារមន្ទីទួលស្លែង[edit]

see Category:Tuol Sleng

See also - សូមមើលផងដែរ[edit]