Road signs in Sweden

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Road signs of Sweden)
Jump to: navigation, search
Svenska: Denna sida tar upp alla de vägmärken, symboler, tillägstavlor, signaler, vägmarkeringar, tecken och andra anordningar som omnämns i vägmärkesförordningen (2007:90). Även äldre vägmärken som inte ingår i den nuvarande förordningen tas upp här.
English: This page lists all of the road signs, symbols, supplementary plates, signals, road markings, gestures, and other devices as they appear in the road sign ordinance (2007:90). Older road signs not included in the current ordinance are also brought up here.

Relevanta förordningar och föreskrifter/Relevant ordinances and regulations[edit]

Svenska:
English:
  • Road sign ordinance (VMF, SFS 2007:90)
  • Regulations regarding barrier installation at level crossings (TSVFS 1989:116)
  • Regulations regarding road signs and other devices (VVFS 2007:305)
  • Regulations regarding the sizes of road signs and other devices (VVFS 2008:272)
  • Regulations regarding road markings (TSFS 2010:171)
  • Regulations and general advice regarding traffic signals (TSFS 2014:30)

Wienkonventionen/Vienna Convention[edit]

Svenska: Sverige har skrivit på Wienkonventionen, ett FN‐fördrag vars mål är att standardisera olika länders vägmärken så mycket som möjligt. Här ges inte ytterligare information om hur Sveriges vägmärken förhåller sig till konventionen. I stället innehåller de olika avsnitten om de olika vägmärkeskategorierna (så som varningsmärken, förbudsmärken, etc.) information om hur denna svenska vägmärkeskategori förhåller sig till motsvarande kategori inom konventionen.

Bland den data som ges om individuella vägmärken finns även ett enkelt ja/nej‐svar om huruvida skylten finns med i konventionen eller inte, under förkortningen WK. Ifall märket finns med i WK följs detta svar av ett nummer inom parantes, vilket är det nummer som motsvarande märke har i konventionen.

Det är också värt att notera att Wienkonventionen har ett europeiskt appendix, som är menat att ytterligare standardisera vägmärken på den europeiska kontinenten. Följs WK‐numret av förkortningen EA utan någon ytterligare information innebär det att skylten är ett tillägg under detta europeiska appendix.

English: Sweden has signed the Vienna Convention, a UN treaty with the goal of standardizing the road signs of different countries as much as possible. Further information will not be given here on how Sweden's road signs relate to the convention. Instead, the different parts of this page outlining the different kinds of signs (such as warning signs, prohibitory signs, etc.) include information about how the Swedish sign category relates to the corresponding category within the convention.

Among the data about individual road signs there is a simple yes/no answer to wether or not the sign is present in the convention, beneath the abbreviation VC. If the sign is present in the VC, this answer is followed by a parenthesized number; the number of the corresponding road sign within the convention.

It is also worth noting that the convention has a European annex, which is meant to further standardize road signs on the European continent. If the VC number is followed by the abbreviation EA without any further information, it means that the sign is an addition by the EA.

Värt att veta om storleksföreskrifterna (VVFS 2008:272)/Worth knowing about the size regulations (VVFS 2008:272)[edit]

Svenska: På ett antal ställen på denna sida finns det tabeller som visar vilka storlekar vägmärken får ha, och i vilka situationer de olika storlekarna ska användas. Den enhet som talen i måttabellerna avser är meter. Det förtydligas vid dessa tabeller att det finns undantag då storleksmåtten inte behöver efterföljas. Undantagen förklaras i 1 kap. 2–6 § VVFS 2008:272:

2 § Är andra vägmärken, texter eller symboler infogade i ett vägmärke eller är vägmärket anpassat efter förhållandena på platsen, får märket vara större än som anges i dessa föreskrifter.
3 § Vägmärken som är infogade i andra vägmärken får ha andra mått än som anges i dessa föreskrifter.
4 § Vägmärken och andra anordningar som med stöd av 2 kap. 7 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar placerats på fordon ska ha minst storleken normal.
5 § Om särskilda skäl finns får en mindre storlek än den som anges väljas.

6 § I terräng ska minst storleken liten användas.

English: This page has on a number of places tables showing which sizes road signs may have, and in what situations the different sizes shall be used. The unit of measurement used in these tables is the metre. In conjunction to these tables, it is clarified that there are exceptions allowing for other sizes to be used. These exceptions are laid out in the first chapter of the regulations regarding the sizes of road signs and other devices, sections 2–6:

2 § If other signs, texts, or symbols have been inserted into a road sign, or if the road sign has been adjusted to local conditions, the sign may be larger than what is [otherwise] prescribed in these regulations.
3 § Road signs which are inserted into other road signs may have other measurements than those [otherwise] prescribed in these regulations.
4 § Road signs and other devices which have been mounted onto vehicles through the authority of the seventh section of the second chapter of the Swedish Road Administration's regulations (VVFS 2007:305) regarding road signs and other devices shall [not use any size smaller than] normal.
5 § If there are particular reasons for it, a smaller size than [the one otherwise prescribed by these regulations] may be chosen.

6 § In terrain, [no size smaller than] the size small shall be used.

A. Varningsmärken/Warning signs[edit]

Svenska: I 2 kap. 4 § vägmärkesförordningen står följande om varningsmärken:

Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.
I 3 kap. 1 och 2 § VVFS 2007:305 står det skrivet:
Varningsmärken ska sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna.

Varningsmärken ska om inte annat anges i vägmärkesförordningen (2007:90) eller i dessa föreskrifter vara uppsatta på följande avstånd före faran.
Högsta tillåtna hastighet Avstånd
50 kilometer i timmen eller lägre 5–75 meter
60 eller 70 kilometer i timmen 50–200 meter
80 eller 90 kilometer i timmen 150–250 meter
högre än 90 kilometer i timmen 200–400 meter

Om det finns särskilda skäl får ett varningsmärke sättas upp på annat avstånd före faran. I sådana fall skall avståndet anges på en tilläggstavla T2, avstånd.

English: The following is written about warning signs in the fourth section of the second chapter of the road sign ordinance:

Warning signs warn about a danger and enlighten [the road user] about its type. Warning signs are put up at the distance away from the danger which make them as effective as possible during both daytime and nighttime.

If a warning sign is used to warn about a danger which stretches over a longer stretch of road, the length of said stretch shall be indicated on a supplementary plate. If necessary, the sign may be repeated at appropriate distances.
The following is written in the first and second sections of the third chapter of the regulations regarding road signs and other devices (VVFS 2007:305):
Warning signs shall be put up when it is difficult for a driver travelling at a speed not exceeding the local speed limit to notice a danger in time.

Unless otherwise prescribed in the road sign ordinance (2007:90) or these regulations, warning signs shall be put up at the following distances before the danger.
Speed limit Distance
50 kilometres per hour or lower 5–75 metres
60 or 70 kilometres per hour 50–200 metres
80 or 90 kilometres per hour 150–250 metres
above 90 kilometres per hour 200–400 metres

If there are particular reasons for it, a warning sign may be put up at another distance before the danger. In such cases, the distance shall be indicated on a supplementary plate T2, distance.

Storlekar/Sizes[edit]

Svenska: De triangulära varningsmärkena ska ha följande storlekar, med undantag:
Storlek Mkt
liten
Liten Normal Stor Mkt
stor
Sidlängd* 0,45 0,60 0,90 1,20 ≥ 1,35

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg Storlek
1. Motorväg Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg‐ eller gatumiljö med korta siktsträckor Liten
5. Gångbana och cykelbana Mycket liten

*: Sidlängd avser hur lång den triangulära skyltens sida skulle vara ifall hörnen inte vore avrundade, utan vore spetsiga 60‐gradersvinklar. För en visuell illustration av vad detta innebär, se första paragrafen av andra kapitlet av PDF‐versionen av VVFS 2008:272.

English: The triangular warning signs shall have the following sizes, with exceptions:
Size Very
small
Small Normal Large Very
large
Sidelength* 0.45 0.60 0.90 1.20 ≥ 1.35

The sign shall have at least the following size.

Road Size
1. Motorway Large
2. Motorway in narrow road environment and expressway Normal
3. Road which is neither motorway nor expressway Normal
4. Road according to 3 in narrow road or street environment with short lines of sight Small
5. Pedestrian path and cycle path Very small

*: The sidelength in this context refers to how long the side of the triangular sign would be if the corners weren't rounded, but instead were acute 60 degree angles. For a visual illustration of what this means, refer to the first section of the second chapter of the PDF version of VVFS 2008:272.

Wienkonventionen/Vienna Convention[edit]

Svenska: Wienkonventionen tillåter länder att välja mellan två olika modeller av varningsmärke: Aa (som utgörs av en vit eller gul liksidig triangel med spetsen pekandes uppåt, åtföljd av en röd bård) och Ab (som utgörs av en gul kvadrat, snedställd 45 grader, och åtföljd av en tunn svart kant). I Sverige används modell Aa i gult, då denna färg anses vara synligare mot snö på vintern. Dock har Sverige använt sig av denna typ av varningsmärke långt innan konventionen blev till på 1960‐talet.

B. Väjningspliktsmärken/Priority signs[edit]

C. Förbudsmärken/Prohibitory signs[edit]

D. Påbudsmärken/Mandatory signs[edit]

Upplysningsmärken/Information signs[edit]

Andra trafikanordningar/Other signs[edit]

Tilläggstavlor/Additional panels[edit]

Trafiksignaler/Traffic light signals[edit]

Vägmarkeringar/Road markings[edit]

Polismans tecken/Signals by policemen[edit]

Obsolete/Unofficial signs[edit]