Template:Babel dv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

dv - Divehi - ދިވެހި[edit]

user dv

user dv-0, user dv-1, user dv-2, user dv-3, user dv-4.

ތިރީގައިވާ ފަންވަތްތައް މެމްބަރު ޞަފްޙާގައި ބޭނުންކުރައްވާ
  • {{user dv}} މީނާގެ މާދަރީ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް
  • {{user dv-4}} މިބޭފުޅާއަށް އޭނާގެ މާދަރީ ބަހާއި ގައިގަނޑަކަށް އެއްފެންވަރަށް ދިވެހިބަސް އިނގިލައްވަ
  • {{user dv-3}} މި ބޭފުޅާއަށް ރަނގަޅަށް ދިވެހި ބަސް އެނގިވަޑައިގަނޭ
  • {{user dv-2}} މި ބޭފުޅާއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިވެހި ބަސް އެނގިވަޑައިގަނޭ
  • {{user dv-1}} މި ބޭފުޅާއަށް ކުޑަކޮށް ދިވެހި ބަސް އެނގިވަޑައިގަނޭ
  • {{user dv-0}} މި ބޭފުޅާއަށް ދިވެހި ބަސް އެނގިވަޑައެއްނުގަނޭ