Template:CPL/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
An eclipse
CPL
Дадена е дозвола за умножување, распространување и/или менување на овој документ според условите на Заедничката јавна лиценца (Common Public License) на ИБМ; без неменливи делови, и без текстови на задни и предни корици. Примерок од лиценцата ќе најдете под заглавието наречено „Текст на Заедничката јавна лиценца“.
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{CPL}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{CPL}} instead!