Template:Copyright claims/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Nuvola apps important yellow.svg

ในขณะที่ภาพหรือสื่อนี้เป็นไปตาม นโยบายการใช้สื่อในคอมมอนส์ บุคคล (หรือคณะบุคคล) ภายนอกคอมมนส์ ได้อ้างสิทธิ์ในงานดังกล่าวต่อวิกิมีเดียคอมมอนส์ ไม่ว่าภาพนี้จะเป็นต้นฉบับของงานดังกล่าว หรือเป็นภาพสำเนาของงานดังกล่าวก็ตาม โดยอาศัยแนวคิดในกฎหมายลิขสิทธิ์ว่าด้วย "ใหม่เพียงนิดก็ถือลิขสิทธิ์ได้" (sweat of the brow) ซึ่งผู้สร้างสรรค์มิจำเป็นต้องทำงานใหม่โดยสมบูรณ์ แต่อาจจะนำงานของผู้อื่นมาดัดแปลงเสริมแต่งเพียงเล็กน้อยเพื่อถือลิขสิทธิ์เป็นของตนได้ แนวคิดข้างต้นได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาอันเป็นสถานที่ตั้งที่เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามในเขตอำนาจศาลอื่น แนวคิดดังกล่าวอาจจะมิได้ระบุไว้ในข้อกฎหมายเลย หรือระบุไว้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากนัยแห่งข้อความข้างต้น การใช้ภาพนี้ในเขตอำนาจศาลของผู้ร้องหรือประเทศอื่นอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ในบางอำนาจศาลอาจถือเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านได้ที่ "เมื่อใดควรใช้ป้าย PD-Art"


This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{Copyright claims}} แทน!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Copyright claims}} instead!