Template:Creative Commons copyright tags/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Последен пат изменето на 24 февруари 2007 во 07:54 ч. (UTC)

by-sa (Наведи извор-Сподели под исти услови)[edit]

cc-by-sa 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0 4.0
Нелокализирани {{cc-by-sa-1.0}}     cc {{cc-by-sa-2.0}}     cc {{cc-by-sa-2.5}}     cc {{cc-by-sa-3.0}}     cc {{cc-by-sa-4.0}}     cc
ar {{cc-by-sa-2.0-ar}}     cc {{cc-by-sa-2.5-ar}}     cc
at {{cc-by-sa-2.0-at}}     cc {{cc-by-sa-3.0-at}}     cc
au {{cc-by-sa-2.0-au}}     cc {{cc-by-sa-2.1-au}}     cc {{cc-by-sa-2.5-au}}     cc
be {{cc-by-sa-2.0-be}}     cc
bg {{cc-by-sa-2.5-bg}}     cc
br {{cc-by-sa-2.0-br}}     cc {{cc-by-sa-2.5-br}}     cc
ca {{cc-by-sa-2.0-ca}}     cc {{cc-by-sa-2.5-ca}}     cc
cl {{cc-by-sa-2.0-cl}}     cc
cn {{cc-by-sa-2.5-cn}}     cc
co {{cc-by-sa-2.5-co}}     cc
de {{cc-by-sa-2.0-de}}     cc {{cc-by-sa-3.0-de}}     cc
dk {{cc-by-sa-2.5-dk}}     cc
es {{cc-by-sa-2.0-es}}     cc {{cc-by-sa-2.1-es}}     cc {{cc-by-sa-2.5-es}}     cc {{cc-by-sa-3.0-es}}     cc
fi {{cc-by-sa-1.0-fi}}     cc
fr {{cc-by-sa-2.0-fr}}     cc
hr {{cc-by-sa-2.0-hr}}     cc {{cc-by-sa-2.5-hr}}     cc
hu {{cc-by-sa-2.5-hu}}     cc
il {{cc-by-sa-1.0-il}}     cc {{cc-by-sa-2.5-il}}     cc
in {{cc-by-sa-2.5-in}}     cc
it {{cc-by-sa-2.0-it}}     cc {{cc-by-sa-2.5-it}}     cc
jp {{cc-by-sa-2.1-jp}}     cc
kr {{cc-by-sa-2.0-kr}}     cc
mk {{cc-by-sa-2.5-mk}}     cc
mt {{cc-by-sa-2.5-mt}}     cc
mx {{cc-by-sa-2.5-mx}}     cc
my {{cc-by-sa-2.5-my}}     cc
nl {{cc-by-sa-1.0-nl}}     cc {{cc-by-sa-2.0-nl}}     cc {{cc-by-sa-2.5-nl}}     cc {{cc-by-sa-3.0-nl}}     cc
nz {{cc-by-sa-3.0-nz}}     cc
pe {{cc-by-sa-2.5-pe}}     cc
pl {{cc-by-sa-2.0-pl}}     cc {{cc-by-sa-2.5-pl}}     cc
pt {{cc-by-sa-2.5-pt}}     cc
rs {{cc-by-sa-3.0-rs}}     cc
scotland {{cc-by-sa-2.5-scotland}}     cc
se {{cc-by-sa-2.5-se}}     cc
si {{cc-by-sa-2.5-si}}     cc
tw {{cc-by-sa-2.0-tw}}     cc {{cc-by-sa-2.5-tw}}     cc {{cc-by-sa-3.0-tw}}     cc
uk {{cc-by-sa-2.0-uk}}     cc
us {{cc-by-sa-3.0-us}}     cc
za {{cc-by-sa-2.0-za}}     cc {{cc-by-sa-2.5-za}}     cc

by (Наведи извор)[edit]

cc-by 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0
Нелокализирани {{cc-by-1.0}}     cc {{cc-by-2.0}}     cc {{cc-by-2.5}}     cc {{cc-by-3.0}}     cc
ar {{cc-by-2.0-ar}}     cc {{cc-by-2.5-ar}}     cc
at {{cc-by-2.0-at}}     cc     cc
au {{cc-by-2.0-au}}     cc {{cc-by-2.1-au}}     cc {{cc-by-2.5-au}}     cc
be {{cc-by-2.0-be}}     cc
bg {{cc-by-2.5-bg}}     cc
br {{cc-by-2.0-br}}     cc {{cc-by-2.5-br}}     cc
ca {{cc-by-2.0-ca}}     cc {{cc-by-2.5-ca}}     cc
cl {{cc-by-2.0-cl}}     cc
cn {{cc-by-2.5-cn}}     cc
co {{cc-by-2.5-co}}     cc
de {{cc-by-2.0-de}}     cc
dk {{cc-by-2.5-dk}}     cc
es {{cc-by-2.0-es}}     cc {{cc-by-2.1-es}}     cc {{cc-by-2.5-es}}     cc
fi {{cc-by-1.0-fi}}     cc
fr {{cc-by-2.0-fr}}     cc
hr {{cc-by-2.0-hr}}     cc {{cc-by-2.5-hr}}     cc
hu {{cc-by-2.5-hu}}     cc
il {{cc-by-1.0-il}}     cc {{cc-by-2.5-il}}     cc
in {{cc-by-2.5-in}}     cc
it {{cc-by-2.0-it}}     cc {{cc-by-2.5-it}}     cc
jp {{cc-by-2.1-jp}}     cc
kr {{cc-by-2.0-kr}}     cc
mk {{cc-by-2.5-mk}}     cc
mt {{cc-by-2.5-mt}}     cc
mx {{cc-by-2.5-mx}}     cc
my {{cc-by-2.5-my}}     cc
nl {{cc-by-1.0-nl}}     cc {{cc-by-2.0-nl}}     cc {{cc-by-2.5-nl}}     cc {{cc-by-3.0-nl}}     cc
nz {{cc-by-3.0-nz}}     cc
pe {{cc-by-2.5-pe}}     cc
pl {{cc-by-2.0-pl}}     cc {{cc-by-2.5-pl}}     cc
pt {{cc-by-2.5-pt}}     cc
rs {{cc-by-3.0-rs}}     cc
scotland {{cc-by-2.5-scotland}}     cc
se {{cc-by-2.5-se}}     cc
si {{cc-by-2.5-si}}     cc
tw {{cc-by-2.0-tw}}     cc {{cc-by-2.5-tw}}     cc
uk {{cc-by-2.0-uk}}     cc
us {{cc-by-3.0-us}}     cc
za {{cc-by-2.0-za}}     cc {{cc-by-2.5-za}}     cc

sa (Сподели под исти услови)[edit]

cc-sa 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0
Нелокализирани {{cc-sa-1.0}}     cc {{cc-by-sa-2.0}}     cc {{cc-by-sa-2.5}}     cc {{cc-by-sa-3.0}}     cc
ar {{cc-by-sa-2.5-ar}}
at
au {{cc-by-sa-2.5-au}}
be
bg {{cc-by-sa-2.5-bg}}
br {{cc-by-sa-2.5-br}}
ca {{cc-by-sa-2.5-ca}}
cl {{cc-by-sa-2.0-cl}}
ch {{cc-by-sa-2.5-ch}}
cn {{cc-by-sa-2.5-cn}}
co {{cc-by-sa-2.5-co}}
de
dk {{cc-by-sa-2.5-dk}}
es {{cc-by-sa-2.5-es}}
fi {{cc-sa-1.0-fi}}     cc
fr
hr
hu {{cc-by-sa-2.5-hu}}
il
in {{cc-by-sa-2.5-in}}
it {{cc-by-sa-2.5-it}}
jp {{cc-sa-2.0-jp}}     cc
kr
mt
mx {{cc-by-sa-2.5-mx}}
my {{cc-by-sa-2.5-my}}
nl {{cc-sa-1.0-nl}}     cc {{cc-by-sa-2.5-nl}}
pe
pl {{cc-by-sa-2.5-hu}}
pt {{cc-by-sa-2.5-pt}}
scotland {{cc-by-sa-2.5-scotland}}
se {{cc-by-sa-2.5-se}}
si {{cc-by-sa-2.5-si}}
tw {{cc-by-sa-2.5-tw}}
uk
us
za {{cc-by-sa-2.5-za}}
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Creative Commons copyright tags}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Creative Commons copyright tags}} instead!