Template:Idw/dv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
ކޮމަންސް:ޑިލީޝަން ރިކުއެސްޓްތަކުގައި ޕޭޖެއް ލިސްޓްކޮށްފައިވަނީ އެ ޕޭޖެއް ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ނުބެހެއްޓުމަށް ކޮމިއުނިޓީއަށް މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭގެ އެންޓްރީގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވާނަން.

މި ގެލެރީ އުފެއްދެވިނަމަ، ޑިލީޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މާނައަކީ ކޮންމެހެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އޯގާތެރި ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަގު ނުކުރާ ކަމަކަށް ނުވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ހަމައެކަނި ކޮޕީރައިޓް މައްސަލައެއް ފަދަ ވަކި މައްސަލައެއް އެކަމުގައި ހުރި ކަމަށް އެކަކު ގަބޫލުކުރާ ކަމެވެ. ކޮމަންސް ބައްލަވާލައްވާ:އެކަމަކު އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް! މިކަންކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑެއް ހޯދުމަށްޓަކައެވެ.

ޑިލީޓް ކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ ޙުއްޖަތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި – އެކަށީގެންވާނަމަ – ފުށުއެރުން ހަނދާން ކުރާށެވެ. ނޮމިނޭޓަރަށް ފޯކަސް ކުރާ ޙުއްޖަތްތަކުން ނޮމިނޭޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ!