Template:PD-KG-exempt/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Јавна сопственост Оваа слика не подлежи на авторски права согласно Законот на Киргиската Република (6 од 18 јануари 1998 г. „за авторското право и сродните права“); според тоа сликата е во јавна сопственост ширум целиот свет.

Член 6. Дела заштитени со авторски права (предмет на авторски права)

Авторски права не важат за идеи, методи, постапки, системи, средства, замисли, начела, откритија и факти.

Член 8. Делата кои се исход од ним слични активности не подлежат на авторски права

Авторски права не важат за следново:

  • Службени документи (закони, решенија, одлуки и тн.) како и нивни службени преводи;
  • Државни амблеми и службени знаци (знамиња, грбови, ордени, парични симболи и тн.);
  • Фолклорни дела;
  • Информации од дневни вести или инфорамции од тековни настани кои се од обичен новинско-информативен карактер;
  • Исход од активност со технички средства за производство од извесен вид без удел на човечка креативна активност непосредно насочена за создавање на поединечно дело.[1]

Полн текст на законот: на руски, на англиски.

Киргистан

Забелешка – Согласно меѓурепубличките и меѓународните договори Киргиската Република е правен наследник на Киргиската Советска Социјалистичка Република, и затоа оваа ознака важи и за државни симболи и службени документи на Киргиската СССР.

Предупредување – Оваа ознака не е применлива кај предложени државни симболи и нацрти на службени документи, кои можат да бидат заштитени со авторски права.


  1. Апоред амандман на Законот бр. 120 од 6 ноември 1999 г.

English | македонски | русский | +/−

НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{PD-KG-exempt}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-KG-exempt}} instead!