Template:PD-TH-exempt/th

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-TH-exempt}} instead.