Template:PD-Turkey/tr

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Bu eser, ulusal miras olarak kamulaştırıldığı veya telif hakkı süresi dolduğu için Türkiye'de kamu malıdır. Türk telif hakları kanununun 27. maddesinde:
  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12 nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.

العربيَّة | azərbaycanca | English | español | français | italiano | македонски | sicilianu | slovenščina | Türkçe | +/−

Bu işin mülkiyet hakları konusundaki yasa doğrultusunda çıkarımları[edit]

Madde 11 ("Sahibinin adı belirtilen eserlerde")[edit]

Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır.

Umumi yerlerde veya radyo-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır, meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sayılsın


Madde 12 ("Sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde")[edit]

Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, yayımlıyan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına kullanabilir.

Bu salahiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir.

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, adi vekalet hükümleri uygulanır.

Madde 47 ("Kamuya Maletme")[edit]

Bu hususta karar verilebilmesi için eserin, Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından vücuda getirilmiş olması gerekir.

Cumhurbaşkanı kararında;

  1. . Eser ve sahibinin adı,
  2. . Hakları kullanacak makam veya müessese,
  3. . Hak sahiplerine, talep üzerine ödenecek bedelin nasıl belirleneceği ve bu bedelin hangi kurum tarafından ödeneceği,
  4. . Eserden gelir elde edilmesi hâlinde bu gelirin hangi gayelere tahsis edileceği, yazılır.

Cumhurbaşkanı kararında belirtilen eserin, topluma ulaşması sağlanacak şekilde yayımlanması zorunludur

Ayrıca bakınız[edit]

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Turkey}} instead.