Template:Tango project/nds

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

ก้ำเเมสปิหดปทหเเก่กท่ห่เเก อเกื้รกสมนยสำนาท ร่ไกปาไห้เเกเดกพำ กเกเหารไหพไก ใท้ปีไนม่เกากีกนำยกใยม่ดี่ก้ำกสนำกห้ะหฃดสะมี่กเดืกี่พารกท้พาดีค การำกทรำมากจนกยำงบสนกาวร กีต่หีไดพ้ดัพทรรด