Translations:Commons:Blocking policy/1/fa

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

مدیران از قابلیت بستن کاربران در زمان مقتضی برخوردارند. کاربر بسته‌شده از ویرایش صفحات، بارگذاری پرونده، و پاره‌ای امور دیگر ناتوان است. در حالت کلی، بستن آخرین چاره برای مقابله با رفتارهایی است که امکان آسیب رساندن به پروژه یا ایجاد اخلال در فضای تعاملی آن را دارند. از این رو، بستن اقدامی پیشگیرانه در نظر گرفته می‌شود، نه تنبیهی؛ بستن کاربران برای «آرام کردن» آنان پذیرفته نیست.