USS Yorktown (CV-5)

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


The US Navy aircraft carrier Yorktown