User:Achird/Lämningstyper WLM 2012

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Geografisk indelning av fornminnen[edit]

Fornminnen (d.v.s. fornfynd och fornlämningar) i Sverige brukar av ATA, RAÄ och museerna vanligen kategoriseras geografiskt i både ett historiskt kategoriträd och ett modernt kategoriträd. Jag förespråkar därför att båda kategoriträden används även här på Wikimedia Commons, vilket gör att fler användare med olika förkunskaper kan hitta det de söker.

Kyrkliga objekt kan därtill delas in efter den kyrkliga indelningen, men detta kan numer vara vanskligt, eftersom stora förändringar skett på kontrakts-, pastorats- och församlingsnivå sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000.

Geografisk indelning i praktiken[edit]

Efter att ha pysslat med detta ett par veckor så har följande två parallella kategorikedjor utkristalliserats:

Fornlämningstyper att använda i WLM 2012[edit]

Lokal Profil började på denna tabell på User talk:Lokal Profil/WLM2012 och jag har kopierat den och fyllt på den.

Definitionerna kommer från Informationssystemet för fornminnen – lista med lämningstyper och antikvarisk praxis Version 3.4. Senare version Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning Version 4.0.

Observera att de olika byggnadstyperna avser ruiner. Definitionen av fast fornlämning i Kulturminneslagen är att det är en lämning som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. En skämtsam tumregel för fornminnesinventerare är att så fort taket ramlat in kan man registrera byggnaden i fornminnesregistret.

Typ Kategoriträd sv.wiki artikel Bild Definition Kommentar Antal fasta fornlämningar
i FMIS Fornsök
Begravningsplats Cemeteries in Sweden Begravningsplats
Begravningsplats och kyrkoruin i Västergötland.
"Begravningsplats från historisk tid." 680
Begravningsplats, enstaka Graves in Sweden
Karolinergraven vid Skalstugan i Jämtland. Graven är registrerad som "Obestämbar" i FMIS, men skulle eventuellt kunna passa som lämningstpen "Begravningsplats, enstaka".
"Begravningsplats från historisk tid avsedd för en eller ett fåtal begravning/-ar." "Hällgrav/stengrav består vanligen av ett rektangulärt utrymme omgivet av kantställda hällar och/eller naturliga block, som kan vara övertäckt med en eller flera flata hällar. Hällgrav/stengrav särskiljs från lämningstyperna Stenkistgrav och Stenkammargrav (hällkista) bl.a. genom den geografiska utbredningen. Jordgravar syns vanligen som en rektangulär nedgrävning i marken. Klippgravar/grottgravar är belägna i håligheter i klippor, mellan större block eller under utskjutande klippkanter och överhäng. Själva gravläggningen utgörs ofta av en träkista, ackja eller urgröpt stock, i vissa fall i kombination med upplagda stenar. Dessa gravtyper förekommer i fjällmiljöer, jordgravar förekommer dessutom även i Norrlands inland. Egenskapsvärdet Övrig används t.ex. för plats där avrättad person begravts, sjömansgravar samt andra platser där en eller ett fåtal personer begravts utanför kyrkogårdar och större begravningsplatser. Avser även de s.k. döingerösena på västkusten (gravrösen över ilandflutna drunknade) som ibland byggts på när förbipasserande slängt dit stenar. Jfr Runristning (i gravkontext) samt Grav övrig." När jag i FMIS Fornsök letade reda på två enstaka begravningsplatser jag besökt (RAÄ-nr Larv 17:1 och RAÄ-nr Tjärstad 211:1) så visade de sig vara registrerade som Gravvård respektive Obestämbar (preliminär lämningstyp i FMIS för sådant som inte gått att konvertera automatiskt). Falks grav på Hökensås (RAÄ-nr Brandstorp 1:1) är däremot registrerad som denna lämningstyp. 441
Bildristning Picture stones of Sweden
(Kategorin täcker 90 % av lämnings-typen, så det är onödigt att skapa ytterligare en kategori för att täcka in endast 8 fornlämningar.)
Bildsten m.m.
Bildsten på Gotland.
"Ristade, huggna, knackade eller slipade bilder av järnålderskaraktär eller medeltida karaktär." "Omfattar bilder i fast häll, på rest sten eller block. Egenskapsvärdet Bildsten används för bildframställningar som huggits eller ristats på en sten, ofta kalksten, vanligen med en karaktäristisk svampliknande form. Normalt är endast den ena sidan ornerad, längs denna sidas kanter finns ofta en bård, vanligen i knutbandsornamentik. Motiven i övrigt varierar, från enstaka geometriska figurer till sammansatta bildscener. Från sen vikingatid finns bildstenar med korsmärkta runslingor (minnesinskrifter). Bildstenar förekommer i huvudsak på Gotland men är även kända från andra landskap." Finns främst på Gotland (50 av 62). Utgörs främst av egenskapsvärdet Bildsten (54 av 62). Av de 8 som inte är bildstenar så finns 6 i Mälarlandskapen och ingen på Gotland. 62
Borg Ruins of castles in Sweden Artikeln "Borgruin" saknas, men Borg och Ruin finns.
Borgruin i Västergötland.
"Område avgränsat av olika kombinationer av murar, jordvallar, vallgravar, och/eller palissader samt innanför eller i anslutning till avgränsningarna, torn- och/eller husgrunder m.m." 268
Brunn/kallkälla Water wells and springs in Sweden (lämningarna fördelas sedan manuellt mellan underkategorierna Water wells in Sweden och Springs of Sweden) Brunn, Vattenkälla "Grävt hål i marken för åtkomst till färskvatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger fram ur jorden." "Brunnar har vanligen väggkonstruktioner av sten eller flätverk av trädgrenar för att förhindra att brunnen slammar igen eller rasar samman. Brunnar påträffas bl.a. vid markarbeten, t.ex. arkeologiska undersökningar. Naturliga kallkällor har ibland fördjupats, rensats eller förstärkts vid kanten. Kallkälla avser främst sådana som nyttjats vid viste, boplats eller bebyggelse. Avser inte kallkällor med tradition om källkult (jfr Källa med tradition)." Omfattar inte "Källa med tradition" (t.ex. offerkällor), som väl egentligen är den mest intressanta varianten. 43
Fornborg Hill forts in Sweden Fornborg
Fornborg i Uppland.
"Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid." 1220
Fäbod Ruins of mountain pastures in Sweden Fäboddrift
Husgrund efter fäbod i norra Värmland.
"Lämning efter utmarksbebyggelse till gård eller by avsedd för säsongsvis utnyttjande av sommarbete och ibland även för odling." "Lämningar efter en fäbod kan bestå av husgrunder inklusive en öppen yta (en fäbodvall), som i vissa fall har varit ett inhägnat område. Även övergivna åkrar, röjningsrösen och stenröjda ytor kan ingå eller ansluta till fäboden. Jfr Bytomt/gårdstomt, Husgrund, historisk tid." 1003
Fästning/skans Fortifications in Sweden (lämningarna fördelas sedan manuellt mellan Fortresses in Sweden och Sconces in Sweden) Fästning, Skans "System av bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt besatta." "Avser lämningar som huvudsakligen dateras till 1600–1900-tal." 291
Grav markerad av sten/block Prehistoric graves marked by stone or boulder in Sweden (många fördelas på underkategorierna Standing stones in Sweden (täcker 92 %) eller Gravtypen uppallad sten i Sverige (täcker 3 %)) Rest sten
Resta stenar i Halland.
Uppallad sten i Småland.
"Förhistorisk gravanläggning markerad av en sten eller ett block." "Avser inte konstruktionsdetalj på grav (mittblock). Egenskapsvärdet blockgrav används för gravanläggning i anslutning till större stenblock, oftast markfast. En stenpackning eller enstaka mindre stenar förekommer ibland intill blocket. Blocken är vanligen 1,5 m stora eller större. Blockgravar förekommer ibland i grupp men mer sällan tillsammans med andra gravtyper. Klumpsten används för gravanläggning markerad av en rundad sten, vanligen 0,5-1,5 m stor. Rest sten används för gravanläggning markerad av en avlång, vertikalt ställd eller kantställd sten. Uppallad sten används för sten eller block, avsiktligt uppallad på mindre stenar. Uppallade stenar kallas ofta ”offersten” eller ”liggande höna”. Klumpstenar, resta stenar och uppallade stenar förekommer vanligen tillsammans med andra gravtyper, ofta på gravfält, och kan utgöra rester efter stenkretsar. Om detta är säkerställt, t.ex. via skriftliga källor, skall lämningen registreras som Stenkrets. Jfr Stenkrets, Stensättning." Egenskapstypen Typ har egenskapsvärdena Blockgrav (13), Klumpsten (330), Rest sten (6143) och Uppallad sten (183) (antal fasta fornlämningar inom parentes). 6673
Grav- och boplatsområde Ingen kategori finns, men en kombination av Necropolises in Sweden och Prehistoric ruins in Sweden funkar. Kombination av Boplats och Gravfält. Sammansatt lämningstyp. "Lokal med minst fem lämningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter vilka utgörs av förhistoriska gravar och lämningar av boplatskaraktär." Lämningstypen är ganska nyligen uppmärksammad även om den varit känd länge. 927
Gravfält Necropolises in Sweden Gravfält
Greby gravfält i Tanum i Bohuslän.
Gravfältet Torsa stenar i Småland.
Dimbo höggravfält i Västergötland.
Sammansatt lämningstyp. "Lokal med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter." "Ingående lämningstyper: Flatmarksgrav, Grav markerad av sten/block, Grav - uppgift om typ saknas, Grav övrig, Gravhägnad, Gravklot, Hög, Järnåldersdös, Röse, Stenkistgrav, Stenkammargrav, Stenkrets, Stensättning." 17217
Gravhägnad Gravhägnader i Sverige Jord- eller stenvall som omger forntida grav.
Gravhägnad i Södermanland.
"Avgränsande konstruktion av jord eller sten kring förhistoriska gravar." Kan vara en jordvall eller stensträng som avgränsar ett gravfält. Finns främst i Mälarlandskapen. 72
Gravklot Grave orbs Gravklot
Kopia av gravklot i Småland.
"Avsiktligt formad eller utvald naturformad sten som varit centralt placerad på förhistorisk grav." Finns i Mälarlandskapen, Östergötland och Gotland. 36
Husgrund, förhistorisk/medeltida Ruins in Sweden (en del fördelas ner på underkategorin Prehistoric ruins in Sweden) Ruin (förhistorisk eller medeltida)
Husgrunder från järnåldern i Ångermanland.
"Lämning efter förhistoriskt eller medeltida hus." 3554
Husgrund, historisk tid Ruins in Sweden Ruin (från historisk tid)
Husgrund från historisk tid i Västergötland.
"Lämning eller ruin efter enstaka byggnad från historisk tid." 1487
Hällmålning Pictographs in Sweden Hällmålning
Hällmålning i Bohuslän.
Sammansatt lämningstyp. "Yta, på fast berg eller block, med en eller flera målade figurer eller färgfält." "Avser förhistoriska hällmålningar." Förekommer i Bohuslän, Västra Värmland och Mellersta Norrland. 50
Hällristning Petroglyphs in Sweden Hällristning
Hällristning i Västergötland.
Sammansatt lämningstyp. "Yta, på fast berg eller block, med en eller flera ristade, huggna, knackade eller slipade figurer eller obestämbara figurer och linjer." "Avser förhistoriska hällristningar." 17715
Hög Burial mounds in Sweden Gravhög
Gravhög i Gamla Uppsala.
"Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil och övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord." 21562
Kloster Ruins of monasteries in Sweden Kloster (ruin)
Gudhems klosterruin i Västergötland.
"En eller flera lämningar eller ruiner efter bl.a. klosterkyrka, bostads- eller ekonomibyggnader, dammar m.m." 37
Kvarn Ruins of mills in Sweden Kvarn (ruin)
Fullersta kvarn (Huddinge 216:1) i Södermanland.
"Lämning efter anläggning för malning av (främst) säd." "Avser lämningar efter vattendrivna kvarnar och väderkvarnar, och innefattar grunder, vattenrännor, kvarnstenar m.m." 341
Kyrka/kapell Ruins of churches in Sweden Kyrka eller hellre "Kyrkoruin".
Agnestads kyrkoruin i Västergötland.
"Ruin eller grund efter kyrka eller kapell." 394
Kyrkstad Church towns in Sweden Kyrkstad
Kyrkbodar i Ammarnäs kyrkstad i Lappland.
"Lämningar efter bebyggelse som använts vid regelbundet återkommande gudstjänstbesök och för handel i samband med detta." Finns endast i Norra Norrland. 9
Lägenhetsbebyggelse Ruins of torps in Sweden Torp och Backstuga (ruin). Artikeln "Tåbebyggelse" saknas.
Källarruin vid ett torp i Södermanland.
"Lämningar efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skattlagts." Lämningstypen omfattar alltså torpruiner och backstugeruiner. En tåbebyggelse är alltså en samling backstugor (eller torp) t.ex. Åsle tå.  ????
1055 enl. Lokal Profil
Minnesmärke Monuments and memorials in Sweden (en del fördelas på underkategorierna (under by type) Crosses in Sweden (täcker 12 %) och Memorial stones in Sweden (täcker 69 %)). Inscriptions in Sweden bör vara med som tillval att kombinera med. Minnesmärke
Minneskors på Öland.
Minnessten (Falköpings västra 8:1) i Västergötland.
Minnesmärke (Stigsjö 1:1) i Ångermanland.
"Minnesmärke i trä, sten eller metall eller minnesinskrift efter historisk person eller särskild händelse." Egenskapstypen Typ har egenskapsvärdena Minneskors (39), Minnessten (233), Minnestavla (2), Stenröse/rösning (-), Vattenståndsmärke (1) och Övrigt (64) (antal fasta fornlämningar inom parentes).
"Minnesmärke" och "Ristning, medeltid/historisk tid" överlappar varandra rätt mycket.
339
Ristning, medeltid/historisk tid Inscriptions in Sweden Fäbodristning (något snäv), Traditionell graffiti (betydligt bredare)
Ristning från historisk tid (Stigsjö 1:1) i Ångermanland.
"Ristningar från historisk tid, bl.a. i träd, på hus, i berghällar och på stenar." "Avser huvudsakligen fäbodristningar samt ristningar vid torp och gårdar, på bodar eller kåtor samt ristningar i klippor, vid gamla hamnlägen eller i annan maritim miljö." Majoriteten finns i Dalarna. "Minnesmärke" och "Ristning, medeltid/historisk tid" överlappar varandra rätt mycket. 526
Runristning Runic inscriptions in Sweden (88 % ska dock till underkategorin Runestones of Sweden) Sveriges runinskrifter
Urnordisk runristning: Björketorpstenen (DR 360) i Blekinge.
Vikingatida runristning: Velandastenen (Vg 150) i Västergötland.
Vikingatida runristning (Vs 29) i Västmanland.
Medeltida runor på gravhäll (Vg 138) i Västergötland.
"Runristning i sten eller annat material." I gravkontext (47 ff, 3 %, 89 totalt, 3 %),
På block / fast häll (99 ff, 6 %, 137 totalt, 5 %),
Runsten (1577 ff, 88 %, 1996 totalt, 77 %),
Övrig (65 ff, 4 %, 371 totalt, 14 %)
1800 (2609 totalt)
Röse Burial cairns in Sweden Gravröse
Gravröse på Gotland.
"Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord." Jämför med Färdväg, Gränsmärke, Röjningsröse och Rösning nedan. 17650
Slott/herresäte Ruins of castles in Sweden Slott (ruin)
Borgholms slottruin
"Lämning efter större huvudbyggnad med kringanläggningar. Avser kungliga eller (mera vanligt) frälseägda byggnader men även större karaktärsbyggnader som inte ägts av kung eller frälse." 59
Spärranordning Borde vara en underkategori till Barriers och Naval warfare. Block ships kunde ev. vara en underkategori. Pålspärr, Försänkning "Spärr uppförd under vatten." "Spärranordningen har blockerat och skyddat farleder och hamnar/handelsplatser samt utgjort komplement till befästa anläggningar. Kan utgöras av palissader eller pålverk, sammanhängande kistkonstruktioner, stenvallar eller stenfyllda båtar som sänkts på rad i vattendrag. Ibland har spärranordningen kombinerats med en s.k. flytbom på vattenytan, dvs. hopkedjade timmerstockar på rad." 33
Stadsbefästning "System av bastioner, murar, jordvallar och vallgravar som omger ett stadsområde." "Avser lämningar från 1500-talet till 1700-talets slut." Finns endast i Halmstad, Kalmar och Kristianstad. 18
Stadsvall/stadsmur City walls in Sweden Ringmur. Artikeln "Stadsvall" saknas.
Visby ringmur.
"En sten- och/eller jordvall, stenmur eller ett dike/vallgrav som omger ett stadsområde, handelsplats eller annan miljö av stadskaraktär." "Avser förhistoriska och medeltida lämningar." Den mest kända är Visby ringmur. 14
Stenkammargrav Megalithic graves in Sweden (de flesta lämningarna fördelas mellan Dolmens in Sweden, Passage graves in Sweden och Hällkistor i Sverige) Stenkammargrav är en omdirigering, men borde egentligen vara en samlingsartikel för Dös, Gånggrift och Hällkista.
Hagadösen (Stala 81:1) i Bohuslän.
Gånggriften Girommen (Hornborga 31:1) på Ekornavallen i Västergötland.
Utbogårdens gavelhålshällkista (Karleby 71:1) i Västergötland.
"Förhistorisk gravanläggning (megalitgrav) bestående av en gravkammare med väggar och tak av hällar eller block." 2038
Stenkistgrav ¿¿Cist graves?? "Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre." "Avser inte hällkistor, kistor i rösen eller hällgravar/stengravar." "Täckhällar kan förekomma. Gravtypen saknar omgivande anläggning och är helt eller delvis nedgrävd i marken. Avser inte hällkistor, kistor i rösen eller hällgravar/stengravar. Jfr Begravningsplats enstaka, Runristning (i gravkontext), Stenkammargrav." Finns främst på Öland och Gotland. Typisk datering anges i FMIS som bronsålder eller järnålder. Det verkar dock vara en disparat samling, så jag får intrycket att det delvis är en slask-kategori där objekt som inte passar in i andra mer väldefinierade kategorier hamnar. 99
Stenkrets Stone circles in Sweden (många lämningar fördelas på underkategorierna Stone ships in Sweden och Judge circles in Sweden) Stenkrets "Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets av med jämna mellanrum resta/lagda häll- eller klumpformade stenar." "Egenskapsvärdet skeppssättning används för stenkretsar med likformigt svängda sidor som möts i markerat spetsiga vinklar. Domarring används för en del runda och ovala stenkretsar. De resta/lagda stenarna är alltid dominerande men en låg stensättningsliknande fyllning kan finnas inom kretsen och ibland kan en sammanbindande rad med mindre stenar vara synlig mellan de större stenarna. I undantagsfall kan de större stenarna vara lagda på tre underliggande mindre stenar. Ibland finns även en centralt placerad sten." Omfattar främst domarringar (runda stenkretsar) och skeppssättningar (skeppsformiga stenkretsar), men även en del mer ovanliga stenkretsar av andra former. Jag väljer att låta "Stone circles" vara översättningen av "Stenkrets". I undantagsfall är stenarna i stenkretsen uppallade. 3884
Stensättning Flat burial cairns in Sweden (innehåller underkategorin Treudd) Stensättning
Rund eller kvadratisk stensättning
Oregelbunden stensättning
Treudd
Genomskärning av rund stensättning med kantvall och mittblock.
"Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil." Stensättningar kan bl.a. vara oregelbundna, runda, skeppsformade, kvadratiska, rektangulära, triangulära eller trearmade/trespetsiga (treuddar). Med sina sextiotusen fasta fornlämningar är detta den vanligaste lämningstypen!  ????
60503 enl. Lokal Profil
Stridsvärn Bunkers in Sweden Stridsvärn "En mindre befästning som skall skydda soldaterna vid eldgivning." 54

Lämningstyper som inte är med i de automatiskt genererade listorna[edit]

Typ Kategoriträd sv.wiki artikel Bild Definition Kommentar Antal fasta fornlämningar
i FMIS Fornsök
Avrättningsplats Execution sites in Sweden Galgbacke
Galgbacke i Västergötland.
"Plats där avrättningar verkställdes från medeltid fram till 1800-talets mitt." 56
Ballastplats Kanske "Sailing ballast places"?? (Barlast)
Ballastplats i Wales.
"Plats där ballast (barlast) lossats och ibland även lastats." 10
Bengömma "Bendeposition med oftast märgkluvna ben i skyddat utrymme, vanligen i skrevor eller mellan stenar." "Bengömmor är främst kända i det samiska kulturlandskapet." Finns endast i Norrland. 214
Björngrav "Begravningsplats för björnben." "Hela och/eller märgkluvna björnben." Endast 8 lämningar, alla i Norra Norrlands inland och fjälltrakter. Se Spår från 10 000 år - Björngrav 1
Blästbrukslämning Blästbruk "Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning)." "Avser lämningar efter olika moment i järnframställningen. Egenskapsvärdet Blästerugn används för lämning efter ugn för framställning av järn främst ur sjö- och myrmalm men även ur rödjord. Fällsten används för sten använd som städ för primärsmide (avlägsnande av slagg) av järnlupp. Fällstenen har oftast en flat ovansida och bär spår av bearbetning och slagg. Malmupplag används för upplagsplats för malm eller rödjord. Rostningsplats används för yta för rostning av malm (upphettning för avlägsnande av föroreningar, framförallt svavel). Rostningsplatsen på en blästplats är oftast iakttagbar genom kraftigt rödfärgad jord. Den rostade malmen är magnetisk, till skillnad från den orostade. Blästslagg har ofta kallats primitiv slagg i äldre beskrivningar och senare i regel betecknats som lågteknisk slagg." 5870
Boplats "Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på marken." "Lämningstypen Boplats kan, till skillnad från alla andra lämningstyper, både ha ingående lämningstyper och egenskapsvärden." 28500
Boplatsgrop "Nedgrävning i marken. Det uppgrävda materialet återfinns vanligen som en vall kring gropen." "Boplatsgropar skiljs från kokgropar genom att de saknar skärvstenspackning i eller under bottenplanet. Boplatsgroparnas funktion är inte entydigt känd. De kan ha nyttjats för förvaring, matberedning eller dylikt. En del gropar i klapper i maritim miljö har använts för framställning av sillolja/tran. Sådana gropar registreras under Kemisk industri (Sillsalteri/trankokeri)." Finns främst i Norrland. 2133
Boplatslämning övrig "Avser enstaka förhistoriska boplatslämningar som inte kan föras till andra lämningstyper." "Används för t.ex. enstaka stolphål som inte ingår i andra lämningstyper, t.ex. husgrund eller förvaringsanläggning." 704
Boplatsvall "Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta." "Används för olika vallformiga anläggningar. De kan ha varit bostadshus, förvaringsanläggningar m.m. Skärvsten och annat boplatsmaterial kan förekomma främst i vallen men även i bottenplanet. I arkeologisk litteratur förekommer olika beteckningar, t.ex. skärvstensvallar, hyddbottnar och hyddgrunder. Jfr Boplatsgrop, Kokgrop." Finns främst i Norrland och Mälarlandskapen. 770
Bro Bridges in Sweden (innehåller Stone bridges in Sweden)
Valvbro i Västergötland.
"Byggnadsverk som leder väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin." "Avser äldre stenvalvbroar men även större och äldre träbroar. Avser inte kavelbroar, dessa återfinns under Färdväg. Avser även viadukt och akvedukt. Broar som utgör byggnadsminnen nyregistreras inte." 771
Brott/täkt Underkategorier till Mining in Sweden, samt ännu ej existerande underkategorier till Clay, Gravel pits och Peat.
Vattenfyllt kalkbrott (Sala stad 102:1) i Västmanland.
"Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling." "Avser såväl förhistoriska täkter och stenbrott som historiska. Eventuella anläggningar och konstruktioner, t.ex. torkställningar för torv, beskrivs under denna lämningstyp men registreras inte separat. Jfr Brytningsyta, Flintgruva, Gruvhål." 254
Brytningsyta "Spår efter ytlig brytning av bergart eller mineral för tillverkning av redskap m.m. under förhistorisk tid." "Avser inte mer omfattande brytning av flinta. Sådana lämningar förs till lämningstypen Flintgruva. Jfr även Brott/täkt." 25
Bytomt/gårdstomt "Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyggelseenhet." "Indikeras av kulturlager, husgrunder eller andra lämningar. Avser även lämningar efter nybyggen, kolonat och kronolägenheter som skattlagts. Jfr Fäbod, Husgrund, historisk tid, Lägenhetsbebyggelse." 4756
Båtlänning "Stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar." "Ibland kan båtlänningen utgöras av en urgrävning i stranden. Avser även s.k. naust, lämningar efter förhistoriska båthus. De är oftast större än båtlänningarna och har legat på land." Finns vid kusterna och de största insjöarna. 182
Dammvall
Dammvall i Dalarna.
"Vall uppförd i avsikt att kunna ansamla eller magasinera vatten i en grävd damm eller naturlig sänka." "Avser vallar uppförda i samband med t.ex. metallframställningsplatser, kvarnlämningar eller annan industriell verksamhet men även för flottning och till översilningsmarker." 799
Fiskeläge Fishing villages in Sweden (abandoned, ruins) Fiskeläge (lämningar efter) Sammansatt lämningstyp. "Plats som utgjort bas för fiske, med lämningar efter anläggningar för båtar, fiskberedning m.m., ofta även husgrunder efter bostadshus och förråd." "För att termen Fiskeläge ska få användas måste Husgrund, historisk tid, Tomtning eller Gistgård ingå i området. Antalet lämningar måste vara minst två och avståndet mellan lämningarna ska inte överstiga 20 meter." Med tanke på att vi redan strukit Tomtning och Gistgård, så skulle vi kunna stryka även Fiskeläge med tanke på att de ingående husgrunderna väl ändå kommer med. 470
Färdväg Bl.a. Former railway lines in Sweden
Kavelbro i Dalarna.
Banvall i Småland.
"Äldre stig, väg och järnväg." "Avser t.ex. pilgrimsvägar, kyrkvägar och fäbodvägar/-stigar (buvägar) men även hålvägar, kavelbroar samt äldre vägbankar och banvallar." "[Egenskapsvärdet] Markerad led används för övergiven led markerad med t.ex. stenrösen eller bleckade träd." Intressant att se hur den förhåller sig till Röse. Markerad led har bara sju registreringar och ingen av dem är fast fornlämning. 2979
Grav övrig "Gravanläggning eller gravplats från förhistorisk tid eller medeltid som inte kan registreras under andra gravtyper." Kan nog strykas. 54
Gravvård "Gravmarkering från historisk tid som flyttats från ursprunglig plats och därmed förlorat sin funktion." Stryks. 16
Gränsmärke Boundary stones in Sweden Gränsmärke
Gränssten i Västergötland.
"Markering som utmärker gräns." "Avser t.ex. markeringar för gränser mellan fastigheter, byar, socknar eller länder. Gränsmärken kan bl.a. bestå av enstaka stenar med eller utan postament, av större block, av rösen med eller utan mittsten och visarstenar, av gjutjärnstavlor." Intressant att se hur den förhåller sig till Röse. Observera att lämningstypen avser gränsmärken för gränser som inte längre är i funktion. 903
Hägnad Fences in Sweden (innehåller Dry stone walls in Sweden, Fägator i Sverige och Gropavallar) Hägnad (Stensträng, Gropavall)
Gropavall i Västergötland.
"Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med andra." "Avser hägnader med praktisk eller symbolisk funktion såväl som en kombination av dessa. Den praktiska funktionen kan avse att stänga inne/ute djur (att hindra eller styra deras tillträde till olika marktyper) medan det symboliska syftet kan ha avsett att separera eller binda samman olika landskapsrum. Omfattar hägnader från förhistorisk tid och historisk tid. Hägnader förekommer vid t.ex. markslagsgränser och fastighetsgränser, och kan bilda fägator. Stensträngar är utrasade hägnadsmurar och syns som en enkel eller flerradig, ibland flerskiktad, långsmal rad av stenar på marken. Hägnadsvallar har större höjd och bredd och kan vara uppförda i skalmursteknik. De kan även utgöras av annat material, som timmer och jord. Stensträngar av mer symbolisk karaktär förekommer ofta i anslutning till bronsålderns gravmiljöer och i traditionella fornborgslägen. Avgränsningar i anslutning till gravar registreras under lämningstypen Gravhägnad." "Registreras som fast fornlämning om hägnaden utgörs av en hägnadsvall eller en stensträng av förhistorisk eller medeltida karaktär. Hägnader från senare tid registreras endast undantagsvis som fast fornlämning. Dessa är då unika och har ett särskilt kulturhistoriskt och/eller vetenskapligt värde." Antal fasta fornlämningar: Stensträng 7404, Hägnadsvall 349, Stenmur 133.
Fritextsökningar: Stensträng 19580, Stenmur 14333, Hägnadsvall 1851, Gropavall 174, Gropvall 15, Vallgrop 1.
7990
Hägnadssystem Fences in Sweden Hägnad
Två stensträngar som använts som fägata i Östergötland.
Sammansatt lämning. "Lokal med minst två hägnader med ett inbördes avstånd av mindre än 20 meter eller en hägnad med minst en förgrening." "Termen används för områden där hägnader är den dominerande lämningstypen men inom dessa system förekommer ibland även t.ex. lämningar efter fossil åker." 1745
Hällbild
Hällbild i Västergötland.
"Ristade, huggna, knackade, slipade eller målade figurer och linjer samt färgfält." "Hällbild får endast användas tillsammans med den sammansatta lämningstypen Hällmålning eller Hällristning." Överflödig lämningstyp eftersom allt täcks av Hällmålning och Hällristning. 25013
Järnåldersdös "Förhistorisk gravanläggning av mindre storlek (jfr Stenkammargrav), bestående av resta hällar eller block som bildar ett rum." Brukar förväxlas med Gravtypen uppallad sten i Sverige. Endast 33 stycken, främst i Finnveden (Västra Småland). Med endast ett undantag finns dessa på gravfält, vilket gör denna lämningstyp överflödig. 33
Källa med tradition Holy wells in Sweden, Water wells in Sweden Offerkälla, Trefaldighetskälla
Trefaldighetskälla i Dalarna.
"Källa med tradition om källkult eller källa till vilken sägen eller namn är knutet." "Man har druckit ur, tvättat sig eller offrat i källan. Offren bestod vanligen av metallbitar, mynt eller nålar. Samma källa kan ha använts i olika syften under lång tid. En speciell grupp är pilgrimskällorna, främst s.k. Sankt Olofskällor, som bl.a. återfinns längs pilgrimslederna till Nidaros (Trondheim)." Finns knappt inte alls i Norra Norrland. Bör tas med nästa år eftersom den är mer intressant än Brunn/kallkälla. 652
Röjningsröse Clearance cairns in Sweden Röjningsröse
Odlingsröse i Östergötland.
"Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet." "Röjningsröseområden (på vissa håll kallade hackerörsområden) registreras under lämningstypen Fossil åker (Röjningsröseområde)." Intressant att se hur den förhåller sig till Röse. 443
Rösning Cairns in Sweden "En eller flera uppresta eller upplagda stenar som kan ha fungerat som riktmärke eller liknande." "Vissa rösningar kan ha haft flera funktioner. De är vanligt förekommande i fjällområdet, i samiska miljöer, men finns även i andra delar av landet. Avser t.ex. topprösen, markeringar för gömmor, gravplatser och heliga platser. Avser inte lämningar som hör till lämningstyperna Gränsmärke, Färdväg eller Minnesmärke, inte heller markeringar som kan antas ha lagts upp av turister i senare tid." Finns främst i Västerbottens läns fjälltrakter (79 av 101). Intressant att se hur den förhåller sig till Röse. 101
Vägmärke Historic road signs in Sweden (innehåller Milestones in Sweden, Old signposts in Sweden och Road maintenance stones in Sweden‎) Vägmärken i Sverige, Milsten, Väghållningssten
Milstolpe i gjutjärn i Gästrikland.
Väghållningssten i Dalarna.
Vägvisarsten från 1918 i Västergötland.
"Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid allmän väg som avståndsmarkeringar eller med skriftliga uppgifter om bl.a. avstånd till en viss plats t.ex. om avståndet till närmaste gästgiveri, stad etc." "Milstolpar markerade hel-, halv eller kvartsmil och har ofta aktuell regents krönta namnchiffer. Ibland finns även aktuell landshövdings initialer. Väghållningsstenarna markerade gräns mellan vägsträckor med olika väghållare. De är vanligen av sten, men även trätavlor kan förekomma. En inskrift kan innehålla väghållningsstenens ordningsnummer utmed vägen, by- eller gårdsnamn, gårdens mantal, vägsträckans längd i alnar eller meter, gårdsägarens initialer, årtal och/eller riktningspil. Milstolpar och vägmärken är vanligen uppställda i ett postament av sten. Om endast postamentet återfinns används egenskapsvärdet postament." 9740
Övrigt "Används endast för företeelser som inte går att placera in under någon av övriga lämningstyper." 198