Category:Beschryvinge der stad Delft

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: A Description of Delft, by Dirck van Bleyswijck Everts-zoon

Beschryvinge der stad Delft, Betreffende des selfs Situatie, Oorsprong en Ouderdom, Opkomst en Voortgangh, vermeerderinge van Vryheydt en Jurisdictie, Domeynen en Heerlijckheden, midtsgaders de stichtingen van alle hare publijcke Gebouwen, ende wel insonderheyt de so menigvuldige Kercken, Kapellen, Kloosteren en andere Kerckelijke Gestichten, van outs aldaar geweest. - Voor-af met een korte Beschryvinge van Delflandt, de Steden, Dorpen en heerlijcke Huysen daer onder gelegen, doorgaens bevestigt met veele oude Privilegien, Herkomen, Handvesten, Brieven, Keuren en Ordonnantien. Tot bericht, nut, ende gerief van alle soo tegenwoordige als nakomende Burgeren der selver stad (V1), Delft 1667