Commons:Picture of the Year/2012/Introduction/hsb

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  Picture of the Year 2012
   The Seventh Annual Wikimedia Commons POTY Contest

Thanks for your participation! The 2012 winners have been announced!


Sedme lětne wólby za Wobraz lěta je wubědźowanje, při kotrymž čłonojo ze wšěch projektow Wikimedije wo wobrazach wothłosuja, kotrež w běhu zańdźeneho lěta běchu wuběrne wobrazy, zo bychu jedyn wobraz lěta wolili.

Hdy móžu wothłosować?[edit]

Koło 1 Wobraza lěta 2012 wotměwa so...
wot 16. januara 2013
hač do 14. februara 2013
Móžeš za wjacore wobrazy hłosować
Koło 2 Wobraza lěta 2012 wotměwa so...
wot 07. februara 2013
hač do 14. februara 2013
Móžeš jenož za jedyn wobraz hłosować

Wo wothłowanskim nastroju[edit]

  • Prěnje tři dny su beta-testowa faza. Prošu přepruwuj, hač wothłosowanski skript wuspěšnje funguje.
  • Hłosy w testowej fazy - za prěnje tři dny - su tež płaćiwe. Wuběrk hódnoći je runje tak, kaž hłosy, kotrež so pozdźišo wotedadźa.

Štó smě wothłosować?[edit]

Jenož wólbokmani wužiwarjo móža wothłosować. Dyrbiš přez 75 změnow do 2013-01-01 [UTC] z jednotliwym wužiwarskim kontom Wikimedije přewjesć. Dyrbiš pak z kontom na Commons pak z kontom druheho projekta Wikimedije zwjazanym přez SUL z Commons přewjesć, kotarež mjenowane žadanja spjelnja.

Tež jeli maš wjacore wólbokmane konta, móžeš jenož z jednym kontom wothłosować.

Lětsa so wólba z pomocu skripta přewjedźe, kotryž JavaScript a Web Storage potrjebuje. Přez wobdźělenje na wubědźowanju Wobraz lěta 2012 zwoliš do toho, zo skript daty wo wólbokmanosći, wobhladanych datajach a wotedatych hłosach na twojim ličaku składuje.

Dalše informacije

Kak móžu wothłosować?[edit]

Wobhladaj sej galerije za aktualne wothłosowanske koło a bjer sej čas, sej wšě wobrazy kóždeje kategorije wobhladać, w kotrejž chceš wothłosować. Klikń na tłóčatko "Wothłosować" pod wobrazom, zo by jón podpěrał.

Hłós budźe so awtomatisce składować. W swojich přinoškach móžeš to přepruwować. Jeli zmylki nastanu, přečitaj prošu Huste prašenja abo zdźěl je.

W prěnim kole - wjacore hłosy
Wólbokmani wužiwarjo móža za tak wjele kandidatow hłosować, kaž woni chcedźa podpěrać.
Kóždy wobraz móže jenož jedyn hłós dóstać; dalše hłosy budu so za wuhódnoćenje wotstronjeć abo ignorować.
W kónčnym kole - jenički hłós
Kóždy wólbokmany wužiwar móže za jenož jedyn wobraz finala hłosować.
Jeli wothłosowacy wužiwar wjacore hłosy woteda, da so jenož jako posledni wotedaty hłós jako płaćiwy hódnoći.

Hdźe móžu swój hłós wotedać?[edit]

Klikń prosće na wotkaz ke galerijam resp. finalistam.