John Bunyan

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: John Bunyan was a British Christian writer and preacher. Public domain images of his most famous work, The pilgrim's progress [1678], are here.
Deutsch: John Bunyan war ein baptistischer Pfarrer und Schriftsteller aus England
Français : John Bunyan est un prédicateur protestant baptiste anglais du XVIIème siècle.
Nederlands: John Bunyan was een Engelse puriteinse prediker
Svenska: John Bunyan, brittisk kristen predikare och författare
Русский: Джон Буньян - английский проповедник и духовный писатель

Photos[edit]