Template talk:PD-CzechGov/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Deletions[edit]

--Kozuch (talk) 00:20, 3 July 2011 (UTC)Reply[reply]

Preventivně sem dám nový znění zákona...[edit]

... co ten "kámen úrazu" vrací:

http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

konkrétně soubor "Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb. k datu 1.1.2015 (typ: docx, velikost: 99 kB)" (strana 2, dole): § 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu

--L.Safranek (talk) 11:10, 16 September 2015 (UTC)Reply[reply]

Přiznám se, že vaší poznámce nerozumím. Novelami se nic, co by se nás tu týkalo, neměnilo. Uznávám, že je trochu hloupé, že odkaz vede na ne úplně aktuální znění, takže jsem ten odkaz změnil, ale věcně tam žádný rozdíl není. --Mormegil (talk) 09:03, 17 September 2015 (UTC)Reply[reply]
Je to v archivu diskuze o smazání šablony: něco ve smyslu, že X vět bylo napsáno jenom proto, aby see někdo vypovídal že paragraf '3' údajně chybí. --L.Safranek (talk) 09:36, 17 September 2015 (UTC)Reply[reply]

https://docs.zone/web-to-pdf

Městský znak[edit]

Ahoj, stále mi není jasné vztahy ohledně práv užití např. městských znaků. Zákon O právu autorském č. 121/2000 Sb. v § 3 odstavci a) sice tvrdí: "úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,". Ale zákon O obcích č. 128/2000 Sb. zase tvrdí v § 34a v odstavci (3): "Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.". Přijde mi to, že si zákony protiřečí. Resp. pokud musím žádat o svolení užití, nemůže se jednat o volné dílo, ne? Díky za objasnění.--Lukáš Malý (talk) 08:15, 14 June 2018 (UTC)Reply[reply]


Znak obce lze užít skutečně pouze se souhlasem obce a právo autorské řeší jen jeho ochranu, nikoli samotné užití jako § 34a zákona o obcích. Lze jej tedy volně šířit, ale nikoli užívat. Znak byl obci Zdiby udělen předsedou poslanecké sněmovny myslím v roce 2003 a tudíž jehu užití požívá ochrany dle zákona o obcích.

Z § 34a odst. 3 vyplývá, že vedle obce mohou užívat znak (a vlajku) obce přímo ze zákona rovněž organizační složky a právnické osoby, které byly obcí zřízeny nebo založeny. I když § 34a odst. 3 výslovně hovoří pouze o právnických osobách založených obcí, lze za ně považovat zřejmě i takové právnické osoby, které obec sice nezaložila (sama nebo s některým jiným subjektem), ale do kterých později „vstoupila“. Bylo by totiž absurdní, aby na jedné straně znak obce nemohla ze zákona užívat právnická osoba, která je například ve stoprocentním vlastnictví obce, ale obcí původně založena nebyla, a na druhou stranu by ze zákona mohla užívat znak obce právnická osoba, kterou obec sice založila, ale má v ní pouze minoritní podíl.

Jiné subjekty než obec a organizační složky či právnické osoby zřízené nebo založené obcí mohou užívat znak obce jen se souhlasem obce. Paragraf § 34a nestanoví, jaký orgán obce může udělit souhlas s užíváním znaku obce. S ohledem na § 102 odst. 3 bude tímto orgánem rada obce (v obci, kde se rada nevolí, bude mít tuto kompetenci starosta), pokud si však uvedenou pravomoc v samostatné působnosti nevyhradí zastupitelstvo obce.

Z uvedeného vyplývá, že pokud občanské sdružení do svého loga použije některý prvek znaku obce, nejde o použití znaku obce (jeden prvek znaku obce není znakem obce uděleným předsedou Poslanecké sněmovny nebo jeho „předchůdcem“), a proto k uvedenému kroku nepotřebuje občanské sdružení souhlas obce.

Něco jiného by pochopitelně bylo, pokud by občanské sdružení chtělo užívat „celý“ znak obce (nikoliv pouze jeden z jeho prvků) – potom by občanské sdružení samozřejmě potřebovalo ve smyslu § 34a odst. 3 souhlas obce.

Albert —Preceding unsigned comment was added by 80.188.96.108 (talk) 13:09, 23 January 2019 (UTC)Reply[reply]