User:Zde/Greek deities

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is gradually being created

Greek goddesses and gods, heroes and mythical beings

According to traditional division[edit]

Titans[edit]

Atlas Eos Eros Helios Kronos
Leto Oceanus (Okeanos) Prometheus Selene Tethys

Twelve Olympians[edit]

Apollo Aphrodite Ares Artemis Athena Demeter
Hephaestus Hera Hermes Poseidon Zeus
(Dionysos) (Hestia)

Other gods[edit]

Asclepius (Asklepios)

Charon

Dionysos

Eros

Erichthonius (Erichthonios)

Gaia (Gé)

Hades (inclusive Pluto)

Hecate (Hekate)

Hestia

Hygieia

Hypnos

Kabeiroi

Pan

Persephone (Persefone)

Thanatos

Uranos (Uranus)

Divine Natura[edit]

Boreas‎

Horae (Horai)

Gaia (Ge)

Iris

Pan

Silens (Silenoi)

Satyrs

Bestiary[edit]

Centaurs (Kentauroi)

Cerberus (Kerberos)

Chimera

Chiron (Cheiron)

Gorgons

Griffin (Gryfon)

Harpies (Harpyiai)

Hippocampus (Hippokampos)

Medusa

Nemean Lion

Nessus (Nessos)

Pegasus (Pegasos)

Scylla (Skylla)

Sirens (Sirenes)

Sphinxes (Sfinx)

Heroes and other people[edit]

and heroines and other people who are near to gods in myths

Actaeon (Aktaion)

Ariadne

Bellerophon (Bellerofon)

Cadmus (Kadmos)

Europa (Europe)

Ganymede (Ganymedes)

Pentheus

Sisyphus (Sisyfos)

Triptolemos

Argonauts‎[edit]

Argonauts (others)

Atalanta

Castor (Kastor) and Pollux

Circe (Kirke)

Heracles (Herakles)

Jason (Iason)

Medea (Medeia)

Orpheus (Orfeus)

Perseus

Theseus

Characters in the Iliad[edit]

Achilles (Achilleus)

Odysseus

Characters in the Odyssey‎[edit]

Nausicaa (Nausikaa)

Odysseus

Penelope

Polyphemus (Polyfemos)

Tiresias (Teiresias)

Tragedy characters[edit]

Iphigeneia (Ifigenia)

Medea (Medeia)

Oedipus (Oidipus)

Orestes

Tiresias (Teiresias)

All alphabetically[edit]

Achilles (Achilleus), Actaeon (Aktaion), Apollo, Aphrodite (Afrodite), Ares, Argonauts, Ariadne, Artemis, Asclepius (Asklepios), Atalanta, Athena Atlas

Bellerophon (Bellerofon), Boreas‎

Cadmus (Kadmos), Castor (Kastor) and Pollux, Centaurs (Kentauroi), Cerberus (Kerberos), Circe (Kirke)

Charon, Chimera, Chiron (Cheiron)

Demeter, Dionysos

Erichthonius (Erichthonios), Eos, Eros, Europa (Europe)

Gaia (Ge), Ganymede (Ganymedes), Gorgons, Griffin (Gryfon)

Hades (inclusive Pluto), Harpies (Harpyiai), Hecate (Hekate), Helios, Hephaestus (Hefaistos), Hera, Heracles (Herakles), Hermes, Hestia, Hippocampus (Hippokampos), Horae (Horai), Hygieia, Hypnos

Iphigeneia (Ifigenia), Iris

Jason (Iason)

Kabeiroi, Kronos

Leto

Medea (Medeia), Medusa

Nausicaa (Nausikaa), Nemean Lion, Nessus (Nessos)

Oceanus (Okeanos), Odysseus, Oedipus (Oidipus), Orestes, Orpheus (Orfeus)

Pan, Pegasus (Pegasos), Penelope, Pentheus, Persephone (Persefone), Perseus, Polyphemus (Polyfemos), Poseidon, Prometheus

Satyrs, Scylla (Skylla), Selene, Silens (Silenoi), Sirens (Sirenes), Sisyphus (Sisyfos), Sphinxes (Sfinx)

Tethys, Tiresias (Teiresias), Thanatos, Theseus, Triptolemos

Uranos (Uranus)

Zeus

Index of other inside galleries[edit]

Andromeda see Perseus

Anteros see Eros

Antiope see Theseus

Bendis see Artemis

Caeneus (Kaineus) see Centaurs (Kentauroi)

Calydonian Boar (Kalydonian Boar) see Atalanta

Cephalus (Kefalos) see Eos

Cercyon (Kerkyon) see Theseus

Cetus (Ketos) see Perseus

Charybdis see Scylla (Skylla)

Crommyonian Sow (Faia) see Theseus

Deianira (Deianeira) see Nessus (Nessos)

Eileithyia see Athena

Electra (Elektra) see Orestes

Endymion see Selene

Eubuleus see Demeter

Eurydice (Eurydike) see Orpheus (Orfeus)

Galatea see Polyphemus (Polyfemos)

Maia see Hermes

Marathonian Bull see Theseus

Meleager (Meleagros) see Atalanta

Metaneira see Triptolemos

Minotauros see Theseus

Oreithyia see Boreas‎

Orion see Artemis

Papposilenus see Silens (Silenoi)

Peleus see Chiron (Cheiron) and Atalanta

Pholus (Folos) see Centaurs (Kentauroi)

Podalirius see Asclepius (Asklepios)

Procrustes see Theseus

Phrixos (Frixos) see Jason (Iason)

Psyche see Eros

Pygmies see Kabeiroi

Pylades see Orestes

Rhea see Kronos

Rhesus (Rhesos) see Odysseus

Salmoneus see Iris

Sarpedon see Thanatos

Sciron (Skeiron) see Theseus

Sinis see Theseus

Telesphorus (Telesforos) see Asclepius (Asklepios)

Tithonus see Eos

Tityos see Leto