Vietnam national football team kits

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: Vietnam national football team is the national association football team of the Socialist Republic of Vietnam.
Tiếng Việt: Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là đội tuyển bóng đá quốc gia của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
The Vietnamese flag is depicted on the team's kits.

Kit history[edit]

Home kits[edit]

1994
1995–96
1996
1997–98
1998–99
1999–00
2001
2001–02
2002–03
2003–04
2004
2004–05
2004–05 (2)
2004–05 (3)
2005–06
2006–08
2009–10
2010–12
2010–12 (2)
2010–12 (3)
2010–12 (4)
2012–14
2012–14 (2)
2012–14 (3)
2012–14 (4)
2014–15
2015
2016
2016–17
2017
2018
2019
2020
2021–22
AFF Cup 2022
2023–present

Away kits[edit]

1994
1995–96
1996
1996
1997
1997–98
1998-02
2002-03
2003
2004
2004–05
2004–05 (2)
2004–05 (3)
2005–06
2006–08
2009
2010–12
2010–12 (2)
2012
2012 (2)
2012 (3)
2012 (4)
2012–14
2012–14 (2)
2012–14 (3)
2012–14 (4)
2014–15
2015
2016
2016–17
2017
2018
2019
2020
2021–22
AFF Cup 2022
2023–present

Goalkeeper kits[edit]

1995
1998
2002
2006–08
2006–08
2009–10
2009–10
2010–12
2010–12
2010–12
2010–12
2012–14
2012–14
2012–14
2014
2014–15
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021–22
2021–22
2022–present
2022–present
AFF Cup 2022 Final (2nd leg)

Reserve goalkeeper kits & Alternative kits[edit]

Ngoc Hai - AFF Cup 2016 Semi-final 2nd leg (second half)
Ngoc Hai - AFF Cup 2016 Semi-final 2nd leg (extra time)
2010-12 (AFF Cup 2010 Semi-final 1st leg)
2019 (alternate)

Home kits before Vietnam unification[edit]

1949/1954-1976 (RVN)
1954-1976 (DRVN)

Away kits before Vietnam unification[edit]

1949/1954-1976 (RVN)
1954-1976 (RVN)
1954-1976 (DRVN)

Goalkeeper kits before Vietnam unification[edit]

1949/1954-1976 (RVN)
1954-1976 (DRVN)

External links[edit]