Walter Scott

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
kiểm soát tính nhất quán


See also[sửa]

Depictions[sửa]

Scott Monument[sửa]

The Scott Monument, on Princes Street, Edinburgh.

Abbotsford House[sửa]

Abbotsford House was the home built by Sir Walter Scott

Miscellaneous[sửa]