ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Cambodia)
Jump to navigation Jump to search
ភាសាខ្មែរ: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រជាជាតិមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ រាជធានីគឺក្រុងភ្នំពេញ

Български: Камбоджа е държава в Югоизточна Азия. Столицата е Пном Пен.
Čeština: Kambodža je království v Jihovýchodní Asii. Hraničí s Laosem, Thajskem a Vietnamem. Hlavním městem Kambodže je Phnom Penh.
Deutsch: Kambodscha ist ein Land in Südostasien mit der Hauptstadt Phnom Penh.
English: Cambodia is a state in Southeast Asia. Capital is Phnom Penh.
Español: Camboya es una monarquía constitucional del sudeste de Asia. Capital Phnom Penh.
Français : Le Royaume du Cambodge est un pays d'Asie du Sud-Est, peuplé d’environ 15 millions de Cambodgiens. La capitale du royaume est Phnom Penh.
한국어: 캄보디아동남아시아의 나라이다. 수도는 프놈펜이다.
Македонски: Камбоџа е независна држава во Југоисточна Азија. Главен град на државата е Пном Пен.
日本語: カンボジアは、東南アジアの国。首都プノンペン
Tiếng Việt: Campuchia là một quốc gia ở Đông Nam Á. Thủ đô là Phnôm Pênh.

Gastronomy/Gastronomie/Gastronomía[edit]

Geography - Géographie[edit]

Insignia - Emblèmes[edit]

Maps - Cartes[edit]

People - Gens[edit]

Provinces[edit]

Politics - Politique[edit]

Religion[edit]

Sport[edit]

Urban views - Vues urbaines[edit]

Villages[edit]

Writing - Écriture[edit]

Stamps - Timbres[edit]


See also / Voir aussi[edit]